• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 60893
Mapa witryny 425
Polityka prywatności 761
Zastrzeżenia prawne 35
Deklaracja dostępności 195
Rejestr zmian 595
Redakcja BIP 260
Tłumacz języka migowego 262
Statystyka strony 48
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 271
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 110
Jak korzystać z BIP 70
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 114
Dział: Prawo
Podstrona Ilość
Prawo 17274
Uchwały Rady Miejskiej 7486
Zarządzenia Burmistrza 9884
Zarządzenia Burmistrza kierownik jednostki 7993
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 6681
Wykaz uchwał z 2019 roku 2382
Wykaz uchwał z 2020 roku 1989
Wykaz uchwał z 2021 roku 1339
Wykaz uchwał z 2022 roku 1034
Wykaz uchwał z 2023 roku 49
Projekty aktów normatywnych 1682
Ekoportal Miejski 1011
Dane przestrzenne 505
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 587
MPZP - przystąpienie 245
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu 61
MPZP w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Świerczynieckiej, linii kolejowej, toru prób i rzeki Mlecznej 84
MPZP obszaru "Górka Solecka" 0
Zmiana mpzp terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I 0
MPZP obszaru Kopań 142
MPZP terenów przemysłowych położonych w rejonie ulicy Chemików 0
Zmiana mpzp terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy-Lędziny - Etap II 0
Zmiana mpzp obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A 0
Zmiana mpzp obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A, przyjętego Uchwałą Nr II/3/2020... 0
MPZP - uchwalenie 470
Zmiana MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy-Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską 74
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - cz.B 137
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu_ 56
MPZP terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli 0
MPZP obszaru "Górka_Solecka" 0
Zmiana_mpzp terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I 0
MPZP obszaru Kopań 0
Zmiana mpzp terenu położonego pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską 0
Studium 150
Studium - przystąpienie 96
Studium - uchwalenie 123
Dział: Władze miasta
Podstrona Ilość
Władze miasta 5539
Burmistrz 1249
Zastępca Burmistrza 657
Rada Miejska 3516
Skład Rady 687
Komisje Rady Miejskiej 393
Komisja Gospodarki 180
Komisja Społeczna 139
Komisja Bezpieczeństwa 101
Komisja Finansów 82
Komisja Rewizyjna 71
Komisja Skarg, wniosków i petycji 115
Protokoły komisji Bezpieczeństwa 424
Protokoły komisji Społecznej 391
Protokoły komisji Gospodarki 484
Protokoły komisji Finansów 358
Protokoły komisji Rewizyjnej 148
Sesje Rady Miejskiej 1613
Tematyka sesji 324
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2023 207
Zawiadomienia o Sesji 933
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 998
Nagrania z posiedzeń sesji i komisji 1386
Interpelacje i zapytania Radnych 665
Status prawny 342
Statut Miasta 209
Regulamin organizacyjny 458
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 14511
Postępowania ogłoszone do 31.12.2020 968
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 1992
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 6533
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania 130
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 124
Ogłoszena o zmianie umowy 20
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 585
Archiwum zamówień publicznych 950
Postępowania ogłoszone od 01.01.2021 4268
Plan zamówień publicznych 1458
Inne ogłoszenia 839
Dział: Urząd
Podstrona Ilość
Urząd 2695
Regulamin organizacyjny 360
Książka teleadresowa 727
Kierownictwo 245
Kancelaria 162
Wydział Gospodarki Komunalnej 307
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 270
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 382
Wydział Inwestycji i Remontów 210
Wydział Finansowy 182
Wydział Organizacyjny 200
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 170
Wydział Promocji Miasta 196
Wydział Informatyki 287
Wydział Spraw Obywatelskich 147
Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych 288
Wydział Finansów Oświaty 105
Urząd Stanu Cywilnego 66
Biuro Zamówień Publicznych 138
Biuro Zarządzania Mieniem 132
Biuro Funduszy Zewnętrznych 114
Biuro Rady Miejskiej 126
Biuro Burmistrza 137
Biuro Windykacji - Kasa 137
Audytor Wewnętrzny 256
Referat Podatków 130
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 91
Rzecznik Prasowy 102
Straż Miejska w Bieruniu 155
Inspektor BHP 91
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 2679
Jednostki budżetowe 1333
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 429
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1407
Szkoły Podstawowe 943
Przedszkola 484
Instytucje kultury 410
Bieruński Ośrodek Kultury 502
Muzeum Miejskie 290
Dział: Spółki z udziałem Gminy Bieruń
Podstrona Ilość
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 792
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100% 554
Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 365
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 16587
Oferty pracy 27990
Wyniki konkursów 8752
Staże i praktyki 918
Archiwum 1333
Archiwum ofert pracy 1174
Archiwum wyników konkursów 337
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 767
Wewnętrzna do IX.2020 296
Zewnętrzna 450
Dział: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Przyjmowanie i załatwianie spraw 7291
Referat Podatków 1098
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu COVID-19 115
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 51
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego 495
Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 1059
Zaświadczenie o stanie majątkowym 164
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku 90
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne) 403
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 57
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 130
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne) 1139
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej 76
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO 35
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 2833
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO. 421
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1368
Sporządzenie/zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 181
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu 539
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1378
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 182
Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 301
Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 232
Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 38
Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 33
Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 845
Ustalenie numeru porządkowego budynku 382
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 54
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 230
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 122
Wydzierżawienie gruntu gminnego 293
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 588
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu 309
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania. 82
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 4049
Wniosek właściciela lokalu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 219
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty 145
Urząd Stanu Cywilnego 726
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 774
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) 110
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 29
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 38
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego 42
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa 0
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 105
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień 70
Zmiana imienia i nazwiska 298
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 20
Wydział Spraw Obywatelskich 1262
Wydanie dowodu osobistego 895
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy 779
Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego 203
Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 200
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 59
Biuro Zamówień Publicznych 171
Wydział Gospodarki Komunalnej 1473
Wniosek dla nowych przewoźników o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieru 396
Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes 48
Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 51
Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 363
Wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości 122
Retencja 95
Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej 517
Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegogospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bierunia 137
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 192
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 37
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 20
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 113
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 400
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 88
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 1152
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 67
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu 306
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 423
Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego 445
Wniosek o wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia obcego 177
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 457
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego 245
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 1374
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 210
Dotacja na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków lub przyłącza kanalizacji sanitarnej 382
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 747
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 75
Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 661
Gospodarka odpadami - deklaracja 276
Sprawy Społeczne 589
Bieruński Bon Żłobkowy 459
Rodzina Trzy Plus 86
Karta Aktywny Senior 48
Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 40
Nagroda sportowiec roku 0
Stypendium sportowe 46
Stypendium dla studentów 30
Nagroda trener roku/działacz sportowy roku 0
Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy 38
Oświata 210
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 411
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 84
Sygnaliści - zgłoszenie nieprawidłowości 140
Dział: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Podstrona Ilość
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 659
Dział: Ponowne wykorzystywanie
Podstrona Ilość
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 43
Dział: Ogłoszenia urzędowe
Podstrona Ilość
Ogłoszenia urzędowe 4608
Ogłoszenia i Obwieszczenia 3459
Sport 209
Program zdrowotny 143
Stypendia dla studentów 187
Sprawozdania 0
Organizacje pozarządowe 322
Decyzje środowiskowe 399
Zawiadomienia 241
Program ochrony środowiska 237
Nieruchomości 1253
Dzierżawy gruntów 428
Sprzedaż gruntów gminnych 1734
Lokale użytkowe 250
Lokale mieszkalne 11
Rodzina Trzy Plus 68
Program "AKTYWNI SENIORZY 60+" 51
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 409
Zgromadzenia 44
Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia 42
Rewitalizacja 100
Dział: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje, archiwa 880
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 4444
Urząd Miejski w Bieruniu i Jednostki organizacyjne 3929
Oświadczenia Rady Miejskiej 1389
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 576
Klauzula RODO 6
Wybory 2019 47
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 38
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 9
Wybory 2020 449
Wybory Prezydenta RP 2020 307
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020r. 251
Wybory 2023 178
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 218
Dział: Nabór kandydatów na Ławników Sądowych
Podstrona Ilość
Nabór kandydatów na Ławników Sądowych 342
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) 154
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) - nabór uzupełniający 267
Nabór kandydatow na ławników (2024 - 2027) 76
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 151
Ochrona danych w Urzędzie Miejskim 435
Klauzula Informacyjna dotycząca procesu nagrywania rozmów telefonicznych 8
Inspektor ochrony danych 73
Obowiązek informacyjny 40
Przepisy prawa 28
Dział: Działalność lobbingowa
Podstrona Ilość
Działalność lobbingowa 136
Dział: Raport o stanie miasta
Podstrona Ilość
Raport o stanie miasta 789
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 1764
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bieruń 451
Sprawozdania budżetowe 370
Opinie RIO 79
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 375
Petycje złożone do Burmistrza Miasta 392
Petycje złożone do Rady MIejskiej 38
Dział: Koordynator ds. dostępności
Podstrona Ilość
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 487
Deklaracja dostępności 45
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 62
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 211
Drukuj
Liczba odwiedzin
48
do góry