• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 74021
Mapa witryny 512
Polityka prywatności 919
Zastrzeżenia prawne 36
Deklaracja dostępności 213
Rejestr zmian 977
Redakcja BIP 293
Tłumacz języka migowego 284
Statystyka strony 57
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 353
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 132
Jak korzystać z BIP 83
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 131
Dział: Prawo
Podstrona Ilość
Prawo 22250
Uchwały Rady Miejskiej 9444
Zarządzenia Burmistrza 12756
Zarządzenia Burmistrza kierownik jednostki 11072
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7801
Wykaz uchwał z 2019 roku 2600
Wykaz uchwał z 2020 roku 2177
Wykaz uchwał z 2021 roku 1531
Wykaz uchwał z 2022 roku 1339
Wykaz uchwał z 2023 roku 469
Wykaz uchwał z 2024 roku 173
Projekty aktów normatywnych 2160
Ekoportal Miejski 1149
Dane przestrzenne 603
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 837
MPZP - przystąpienie 356
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu 81
MPZP w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Świerczynieckiej, linii kolejowej, toru prób i rzeki Mlecznej 146
MPZP obszaru "Górka Solecka" 0
Zmiana mpzp terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I 0
MPZP obszaru Kopań 190
MPZP terenów przemysłowych położonych w rejonie ulicy Chemików 0
Zmiana mpzp terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy-Lędziny - Etap II 0
Zmiana mpzp obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A 0
Zmiana mpzp obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A, przyjętego Uchwałą Nr II/3/2020... 0
MPZP - uchwalenie 652
Zmiana MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy-Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską 94
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - cz.B 162
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu_ 85
MPZP terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli 0
MPZP obszaru "Górka_Solecka" 0
Zmiana_mpzp terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I 0
MPZP obszaru Kopań 0
Zmiana mpzp terenu położonego pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską 0
MPZP terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny..- Etap I-tekst jednolity 0
Mpzp obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A 0
Studium 178
Studium - przystąpienie 99
Studium - uchwalenie 144
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0
Dział: Władze miasta
Podstrona Ilość
Władze miasta 6751
Burmistrz 1875
Rada Miejska 4267
Skład Rady 1106
Komisje Rady Miejskiej 515
Komisja Gospodarki 250
Komisja Społeczna 166
Komisja Bezpieczeństwa 123
Komisja Finansów 107
Komisja Rewizyjna 91
Komisja Skarg, wniosków i petycji 152
Protokoły komisji Bezpieczeństwa 478
Protokoły komisji Społecznej 442
Protokoły komisji Gospodarki 585
Protokoły komisji Finansów 404
Protokoły komisji Rewizyjnej 220
Sesje Rady Miejskiej 1934
Tematyka sesji 397
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2024 275
Zawiadomienia o Sesji 1250
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 1133
Nagrania z posiedzeń sesji i komisji 1608
Interpelacje i zapytania Radnych 764
Status prawny 413
Statut Miasta 253
Regulamin organizacyjny 549
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 17058
Postępowania ogłoszone do 31.12.2020 1054
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 2020
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 6586
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania 130
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 127
Ogłoszena o zmianie umowy 20
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 603
Archiwum zamówień publicznych 974
Postępowania ogłoszone od 01.01.2021 4443
Plan zamówień publicznych 1944
Inne ogłoszenia 1026
Dział: Urząd
Podstrona Ilość
Urząd 4045
Regulamin organizacyjny 582
Książka teleadresowa 1317
Kierownictwo 437
Kancelaria 262
Wydział Gospodarki Komunalnej 429
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 418
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 601
Wydział Inwestycji i Remontów 359
Wydział Finansowy 298
Wydział Organizacyjny 353
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 241
Wydział Promocji Miasta 292
Wydział Informatyki 403
Wydział Spraw Obywatelskich 237
Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych 514
Wydział Finansów Oświaty 172
Urząd Stanu Cywilnego 108
Biuro Zamówień Publicznych 188
Biuro Zarządzania Mieniem 207
Biuro Funduszy Zewnętrznych 183
Biuro Rady Miejskiej 215
Biuro Burmistrza 248
Biuro Windykacji - Kasa 226
Audytor Wewnętrzny 317
Referat Podatków 218
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 117
Rzecznik Prasowy 170
Straż Miejska w Bieruniu 236
Inspektor BHP 126
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 3070
Jednostki budżetowe 1538
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 554
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1647
Szkoły Podstawowe 1183
Przedszkola 600
Instytucje kultury 477
Bieruński Ośrodek Kultury 568
Muzeum Miejskie 318
Dział: Spółki z udziałem Gminy Bieruń
Podstrona Ilość
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 937
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100% 666
Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 446
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 19055
Oferty pracy 33284
Wyniki konkursów 9546
Staże i praktyki 1049
Archiwum 1484
Archiwum ofert pracy 1299
Archiwum wyników konkursów 373
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 954
Wewnętrzna do IX.2020 330
Zewnętrzna 606
Dział: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Przyjmowanie i załatwianie spraw 8185
Referat Podatków 1272
Uchwały podatkowe na rok 2024 66
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 57
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego 590
Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 1226
Zaświadczenie o stanie majątkowym 189
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku 107
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne) 521
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 91
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 145
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne) 1195
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej 96
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO 43
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 3210
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO. 483
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1505
Wniosek o sporządzenie/zmianę aktu; wniosek do projektu aktu; uwaga do projektu aktu 0
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1512
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 244
Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 343
Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 296
Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 39
Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 37
Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 953
Ustalenie numeru porządkowego budynku 437
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 72
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 257
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 128
Wydzierżawienie gruntu gminnego 355
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania. 100
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 4443
Wniosek właściciela lokalu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 225
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty 147
Urząd Stanu Cywilnego 786
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 883
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) 123
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 29
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 39
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego 46
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa 0
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 134
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień 75
Zmiana imienia i nazwiska 349
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 0
Wydział Spraw Obywatelskich 1431
Wydanie dowodu osobistego 1151
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy 880
Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego 225
Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 246
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 69
Biuro Zamówień Publicznych 190
Wydział Gospodarki Komunalnej 1641
Wniosek dla nowych przewoźników o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieru 432
Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes 56
Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 62
Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 501
Wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości 140
Retencja 104
Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej 646
Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegogospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bierunia 224
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 216
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 45
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 0
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 129
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 472
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 91
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 2215
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 83
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu 356
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 492
Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego 512
Wniosek o wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia obcego 194
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 520
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego 358
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 1542
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 231
Dotacja na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków lub przyłącza kanalizacji sanitarnej 440
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 880
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 82
Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 761
Gospodarka odpadami - deklaracja 302
Sprawy Społeczne 663
Rodzina Trzy Plus 100
Karta Aktywny Senior 64
Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 47
Nagroda sportowiec roku 28
Stypendium sportowe 69
Stypendium dla studentów 38
Nagroda trener roku/działacz sportowy roku 0
Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy 42
Oświata 249
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 540
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 94
Sygnaliści - zgłoszenie nieprawidłowości 183
Dział: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Podstrona Ilość
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 740
Dział: Ponowne wykorzystywanie
Podstrona Ilość
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 59
Dział: Ogłoszenia urzędowe
Podstrona Ilość
Ogłoszenia urzędowe 5440
Ogłoszenia i Obwieszczenia 4229
Sport 268
Program zdrowotny 191
Stypendia dla studentów 194
Sprawozdania 0
Organizacje pozarządowe 412
Decyzje środowiskowe 446
Zawiadomienia 268
Program ochrony środowiska 270
Nieruchomości 1418
Dzierżawy gruntów 497
Sprzedaż gruntów gminnych 2401
Lokale użytkowe 288
Lokale mieszkalne 29
Rodzina Trzy Plus 82
Program "AKTYWNI SENIORZY 60+" 62
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 478
Zgromadzenia 50
Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia 52
Rewitalizacja 120
Dział: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje, archiwa 995
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 5616
Urząd Miejski w Bieruniu i Jednostki organizacyjne 4830
Oświadczenia Rady Miejskiej 1930
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 2350
Klauzula RODO 12
Wybory 2019 79
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 64
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 14
Wybory 2020 464
Wybory Prezydenta RP 2020 310
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020r. 253
Wybory 2023 492
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 507
Wybory 2024 2096
Wybory Samorządowe 2024 1945
Wybory do Parlamentu Europejskiego 341
Wybory uzupelniajace do Rady 140
Dział: Nabór kandydatów na Ławników Sądowych
Podstrona Ilość
Nabór kandydatów na Ławników Sądowych 408
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) 161
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) - nabór uzupełniający 277
Nabór kandydatow na ławników (2024 - 2027) 183
Nabór kandydatów na ławników (2024 - 2027) - nabór uzupełniający 69
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 166
Ochrona danych w Urzędzie Miejskim 523
Klauzula Informacyjna dotycząca procesu nagrywania rozmów telefonicznych 11
Inspektor ochrony danych 80
Obowiązek informacyjny 44
Przepisy prawa 29
Dział: Działalność lobbingowa
Podstrona Ilość
Działalność lobbingowa 158
Dział: Raport o stanie miasta
Podstrona Ilość
Raport o stanie miasta 915
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 2078
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bieruń 523
Sprawozdania budżetowe 505
Opinie RIO 129
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 482
Petycje złożone do Burmistrza Miasta 689
Petycje złożone do Rady MIejskiej 81
Dział: Koordynator ds. dostępności
Podstrona Ilość
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 574
Deklaracja dostępności 53
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 76
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 221
Drukuj
Liczba odwiedzin
59
do góry