• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 6037
Mapa witryny 50
Polityka prywatności 54
Zastrzeżenia prawne 5
Rejestr zmian 70
Redakcja BIP 47
Tłumacz języka migowego 42
Statystyka strony 11
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 6
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 6
Dział: Prawo
Podstrona Ilość
Prawo 1042
Uchwały Rady Miejskiej 438
Zarządzenia Burmistrza 421
Zarządzenia Burmistrza kierownik jednostki 353
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 341
Wykaz uchwał z 2019 roku 234
Projekty aktów normatywnych 109
Ekoportal Miejski 53
Dział: Władze miasta
Podstrona Ilość
Władze miasta 524
Burmistrz 107
Zastępca Burmistrza 55
Rada Miejska 278
Skład Rady 38
Komisje Rady Miejskiej 33
Komisja Gospodarki 14
Komisja Społeczna 10
Komisja Bezpieczeństwa 5
Komisja Finansów 5
Komisja Rewizyjna 4
Komisja Skarg, wniosków i petycji 9
Protokoły komisji Bezpieczeństwa 47
Protokoły komisji Społecznej 45
Protokoły komisji Gospodarki 42
Protokoły komisji Finansów 44
Protokoły komisji Rewizyjnej 8
Protokoły Komisji Rewizyjnej z 2019 roku 7
Sesje Rady Miejskiej 88
Tematyka sesji 24
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2019 16
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 63
Nagrania z posiedzeń sesji i komisji 62
Interpelacje Radnych 28
Status prawny 45
Statut Miasta 26
Regulamin organizacyjny 31
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 1796
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 1488
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania 52
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 44
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 666
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 214
Archiwum zamówień publicznych 144
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 283
Jednostki budżetowe 144
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 48
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 38
Bieruńskie Centrum Usług 51
Szkoły Podstawowe 49
Przedszkola 36
Instytucje kultury 50
Bieruński Ośrodek Kultury 40
Muzeum Miejskie 30
Dział: Spółki z udziałem Gminy Bieruń
Podstrona Ilość
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 75
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100% 46
Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 30
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 1888
Oferty pracy 2527
Wyniki konkursów 953
Staże i praktyki 98
Archiwum 165
Archiwum ofert pracy 150
Archiwum wyników konkursów 40
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 53
Wewnętrzna 28
Zewnętrzna 24
Dział: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Przyjmowanie i załatwianie spraw 570
Referat Podatków 170
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 4
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego 50
Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 157
Zaświadczenie o stanie majątkowym 2
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku 4
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne) 26
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 2
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 4
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne) 20
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej 12
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO 5
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 165
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO. 18
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 57
Sporządzenie/zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 13
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu 7
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 18
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 11
Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 6
Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 7
Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 2
Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 1
Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 34
Ustalenie numeru porządkowego budynku 9
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 0
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 5
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5
Wydzierżawienie gruntu gminnego 12
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 50
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu 5
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania. 6
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 20
Wniosek właściciela lokalu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 7
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty 8
Urząd Stanu Cywilnego 30
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 8
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) 2
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 0
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 1
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego 1
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa 0
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 0
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień 3
Zmiana imienia i nazwiska 1
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 0
Wydział Spraw Obywatelskich 61
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat 32
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat 3
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy 31
Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego 4
Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 2
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 2
Biuro Zamówień Publicznych 13
Wydział Gospodarki Komunalnej 88
Wniosek dla nowych przewoźników o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieru 8
Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes 5
Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 4
Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 0
Wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości 6
Retencja 5
Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej 21
Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegogospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bierunia 2
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 8
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 4
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 3
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 9
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 2
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 5
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 5
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 12
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 4
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 5
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu 36
Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 13
Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego 8
Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru 24
Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 5
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 76
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 10
Dotacja 16
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 34
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 7
Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 4
Gospodarka odpadami - deklaracja 15
Sprawy Społeczne 40
Rodzina Trzy Plus 4
Karta Aktywny Senior 3
Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 0
Nagroda sportowiec roku 1
Stypendium sportowe 0
Stypendium dla studentów 1
Nagroda trener roku/działacz sportowy roku 1
Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy 1
Dział: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Podstrona Ilość
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 97
Dział: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podstrona Ilość
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 17
Dział: Ogłoszenia urzędowe
Podstrona Ilość
Ogłoszenia urzędowe 487
Ogłoszenia i Obwieszczenia 290
Sport 39
Program zdrowotny 12
Stypendia dla studentów 14
Sprawozdania 0
Organizacje pozarządowe 44
Decyzje środowiskowe 40
Zawiadomienia 46
Program ochrony środowiska 14
Nieruchomości 121
Dzierżawy gruntów 47
Sprzedaż gruntów gminnych 86
Lokale użytkowe 23
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 59
Wykaz uchwał z 2019 roku 38
Rodzina Trzy Plus 10
Program "AKTYWNI SENIORZY 60+" 4
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 6
Zgromadzenia 5
Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia 8
Dział: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje, archiwa 107
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 239
Urząd Miejski w Bieruniu i Jednostki organizacyjne 184
Oświadczenia majątkowe Urzędu i Jednostek 2019 172
Oświadczenia Rady Miejskiej 108
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 47
Wybory 2019 12
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 5
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2
Wybory 2020 28
Wybory Prezydenta RP 2020 24
Dział: Nabór kandydatów na Ławników Sądowych
Podstrona Ilość
Nabór kandydatów na Ławników Sądowych 47
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) 34
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 27
Ochrona danych w Urzędzie Miejskim 15
Inspektor ochrony danych 6
Obowiązek informacyjny 6
Przepisy prawa 4
Dział: Działalność lobbingowa
Podstrona Ilość
Działalność lobbingowa 19
Dział: Raport o stanie miasta
Podstrona Ilość
Raport o stanie miasta 57
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 210
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bieruń 34
Sprawozdania budżetowe 55
Opinie RIO 31
Drukuj
Liczba odwiedzin
11
do góry