• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 15390
Mapa witryny 94
Polityka prywatności 108
Zastrzeżenia prawne 8
Rejestr zmian 140
Redakcja BIP 98
Tłumacz języka migowego 84
Statystyka strony 16
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 22
Jak korzystać z BIP 35
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 24
Dział: Prawo
Podstrona Ilość
Prawo 2752
Uchwały Rady Miejskiej 1187
Zarządzenia Burmistrza 1175
Zarządzenia Burmistrza kierownik jednostki 976
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1255
Wykaz uchwał z 2019 roku 644
Wykaz uchwał z 2020 roku 410
Projekty aktów normatywnych 275
Ekoportal Miejski 118
Dział: Władze miasta
Podstrona Ilość
Władze miasta 1350
Burmistrz 261
Zastępca Burmistrza 128
Rada Miejska 782
Skład Rady 102
Komisje Rady Miejskiej 71
Komisja Gospodarki 32
Komisja Społeczna 22
Komisja Bezpieczeństwa 13
Komisja Finansów 12
Komisja Rewizyjna 11
Komisja Skarg, wniosków i petycji 25
Protokoły komisji Bezpieczeństwa 93
Protokoły komisji Społecznej 104
Protokoły komisji Gospodarki 86
Protokoły komisji Finansów 97
Protokoły komisji Rewizyjnej 18
Protokoły Komisji Rewizyjnej 14
Sesje Rady Miejskiej 299
Tematyka sesji 59
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2020 19
Zawiadomienia o Sesji 48
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 204
Nagrania z posiedzeń sesji i komisji 182
Interpelacje i zapytania Radnych 127
2019 24
2020 50
Status prawny 107
Statut Miasta 65
Regulamin organizacyjny 94
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 4980
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 4863
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania 103
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 91
Ogłoszena o zmianie umowy 8
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 1385
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 410
Archiwum zamówień publicznych 449
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 765
Jednostki budżetowe 379
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 142
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 135
Bieruńskie Centrum Usług 150
Szkoły Podstawowe 167
Przedszkola 115
Instytucje kultury 136
Bieruński Ośrodek Kultury 130
Muzeum Miejskie 93
Dział: Spółki z udziałem Gminy Bieruń
Podstrona Ilość
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 219
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100% 144
Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 93
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 3900
Oferty pracy 6302
Wyniki konkursów 2065
Staże i praktyki 246
Archiwum 357
Archiwum ofert pracy 308
Archiwum wyników konkursów 84
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 154
Wewnętrzna 74
Zewnętrzna 69
Dział: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Przyjmowanie i załatwianie spraw 1797
Referat Podatków 348
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 14
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego 120
Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 271
Zaświadczenie o stanie majątkowym 28
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku 6
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne) 95
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 4
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 21
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne) 142
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej 22
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO 10
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 650
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO. 68
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 248
Sporządzenie/zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 27
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu 16
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 148
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 19
Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 36
Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 20
Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 13
Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 6
Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 159
Ustalenie numeru porządkowego budynku 88
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 10
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 22
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10
Wydzierżawienie gruntu gminnego 70
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 113
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu 18
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania. 20
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 195
Wniosek właściciela lokalu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 22
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty 36
Urząd Stanu Cywilnego 180
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 124
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) 12
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 7
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 9
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego 12
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa 6
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 11
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień 18
Zmiana imienia i nazwiska 15
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 2
Wydział Spraw Obywatelskich 251
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat 118
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat 18
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy 109
Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego 26
Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 7
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 2
Biuro Zamówień Publicznych 48
Wydział Gospodarki Komunalnej 312
Wniosek dla nowych przewoźników o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieru 31
Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes 10
Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 8
Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 10
Wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości 35
Retencja 11
Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej 163
Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegogospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bierunia 14
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 37
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 14
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 9
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 19
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 6
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 53
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 18
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 39
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 11
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 33
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu 64
Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 67
Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego 30
Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru 81
Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 45
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 330
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 27
Dotacja 74
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 161
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 13
Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 11
Gospodarka odpadami - deklaracja 76
Sprawy Społeczne 134
Rodzina Trzy Plus 15
Karta Aktywny Senior 7
Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 3
Nagroda sportowiec roku 5
Stypendium sportowe 2
Stypendium dla studentów 7
Nagroda trener roku/działacz sportowy roku 3
Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy 1
Dział: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Podstrona Ilość
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 206
Dział: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podstrona Ilość
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 46
Dział: Ogłoszenia urzędowe
Podstrona Ilość
Ogłoszenia urzędowe 1189
Ogłoszenia i Obwieszczenia 803
Sport 71
Program zdrowotny 31
Stypendia dla studentów 25
Sprawozdania 0
Organizacje pozarządowe 98
Decyzje środowiskowe 122
Zawiadomienia 104
Program ochrony środowiska 37
Nieruchomości 283
Dzierżawy gruntów 149
Sprzedaż gruntów gminnych 224
Lokale użytkowe 98
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 125
Wykaz uchwał z 2019 roku 68
Rodzina Trzy Plus 17
Program "AKTYWNI SENIORZY 60+" 9
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 24
Zgromadzenia 10
Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia 16
Rewitalizacja 21
Dział: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje, archiwa 263
Urzedowy wykaz wniosków o udostepnienie informacji publicznych 8
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 839
Urząd Miejski w Bieruniu i Jednostki organizacyjne 686
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i Jednostek 2019 513
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i Jednostek 2020 307
Oświadczenia Rady Miejskiej 310
Oświadczenia Rady Miejskiej za 2019 r. 109
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 276
Wybory 2019 24
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 14
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5
Wybory 2020 393
Wybory Prezydenta RP 2020 287
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020r. 228
Dział: Nabór kandydatów na Ławników Sądowych
Podstrona Ilość
Nabór kandydatów na Ławników Sądowych 109
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) 69
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) - nabór uzupełniający 97
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 52
Ochrona danych w Urzędzie Miejskim 100
Inspektor ochrony danych 18
Obowiązek informacyjny 8
Przepisy prawa 14
Dział: Działalność lobbingowa
Podstrona Ilość
Działalność lobbingowa 36
Dział: Raport o stanie miasta
Podstrona Ilość
Raport o stanie miasta 245
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 457
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bieruń 66
Sprawozdania budżetowe 170
Opinie RIO 66
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 23
2020 19
Dział: Koordynator ds. dostępności
Podstrona Ilość
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 15
Drukuj
Liczba odwiedzin
16
do góry