• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 27497
Mapa witryny 168
Polityka prywatności 267
Zastrzeżenia prawne 18
Deklaracja dostępności 98
Rejestr zmian 213
Redakcja BIP 143
Tłumacz języka migowego 144
Statystyka strony 29
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 42
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 50
Jak korzystać z BIP 48
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 52
Dział: Prawo
Podstrona Ilość
Prawo 5622
Uchwały Rady Miejskiej 2395
Zarządzenia Burmistrza 2569
Zarządzenia Burmistrza kierownik jednostki 2036
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2868
Wykaz uchwał z 2019 roku 1243
Wykaz uchwał z 2020 roku 1049
Wykaz uchwał z 2021 roku 275
Projekty aktów normatywnych 530
Ekoportal Miejski 373
Dane przestrzenne 110
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 103
MPZP - przystąpienie 41
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu 0
MPZP w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Świerczynieckiej, linii kolejowej, toru prób i rzeki Mlecznej 0
MPZP obszaru "Górka Solecka" 0
Zmiana mpzp terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I 0
MPZP - uchwalenie 94
Zmiana MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy-Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską 21
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - cz.B 31
Studium 31
Studium - przystąpienie 0
Studium - uchwalenie 24
Dział: Władze miasta
Podstrona Ilość
Władze miasta 2519
Burmistrz 489
Zastępca Burmistrza 245
Rada Miejska 1546
Skład Rady 237
Komisje Rady Miejskiej 156
Komisja Gospodarki 71
Komisja Społeczna 58
Komisja Bezpieczeństwa 31
Komisja Finansów 29
Komisja Rewizyjna 26
Komisja Skarg, wniosków i petycji 46
Protokoły komisji Bezpieczeństwa 154
Protokoły komisji Społecznej 196
Protokoły komisji Gospodarki 149
Protokoły komisji Finansów 188
Protokoły komisji Rewizyjnej 53
Protokoły Komisji Rewizyjnej 47
Sesje Rady Miejskiej 618
Tematyka sesji 119
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2021 67
Zawiadomienia o Sesji 178
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 439
Nagrania z posiedzeń sesji i komisji 467
Interpelacje i zapytania Radnych 328
2019 45
2020 152
2021 155
Status prawny 160
Statut Miasta 97
Regulamin organizacyjny 169
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 7614
Postępowania ogłoszone do 31.12.2020 470
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 1800
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 6200
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania 123
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 115
Ogłoszena o zmianie umowy 16
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 504
Archiwum zamówień publicznych 749
Postępowania ogłoszone od 01.01.2021 1365
Plan zamówień publicznych 292
Inne ogłoszenia 13
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 1391
Jednostki budżetowe 681
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 231
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 371
Bieruńskie Centrum Usług 267
Szkoły Podstawowe 387
Przedszkola 191
Instytucje kultury 232
Bieruński Ośrodek Kultury 268
Muzeum Miejskie 150
Dział: Spółki z udziałem Gminy Bieruń
Podstrona Ilość
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 423
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100% 293
Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 198
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 7264
Oferty pracy 11670
Wyniki konkursów 4045
Staże i praktyki 449
Archiwum 665
Archiwum ofert pracy 565
Archiwum wyników konkursów 153
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 297
Wewnętrzna (2019 - IX.2020) 148
Zewnętrzna 129
Dział: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Przyjmowanie i załatwianie spraw 3715
Referat Podatków 616
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu COVID-19 23
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 25
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego 249
Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 542
Zaświadczenie o stanie majątkowym 70
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku 28
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne) 125
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 12
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 56
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne) 624
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej 36
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO 14
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 1443
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO. 209
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 794
Sporządzenie/zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 73
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu 76
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 591
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 53
Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 123
Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 85
Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 26
Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 11
Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 437
Ustalenie numeru porządkowego budynku 195
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 21
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 74
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 30
Wydzierżawienie gruntu gminnego 161
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 262
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu 50
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania. 41
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 1660
Wniosek właściciela lokalu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 83
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty 81
Urząd Stanu Cywilnego 436
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 364
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) 43
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 19
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 23
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego 26
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa 11
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 22
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień 48
Zmiana imienia i nazwiska 71
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 9
Wydział Spraw Obywatelskich 632
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat 329
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat 51
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy 385
Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego 94
Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 21
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 15
Biuro Zamówień Publicznych 88
Wydział Gospodarki Komunalnej 661
Wniosek dla nowych przewoźników o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieru 106
Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes 18
Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 16
Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 48
Wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości 52
Retencja 24
Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej 334
Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegogospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bierunia 39
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 109
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 20
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 12
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 62
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 9
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 128
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 37
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 66
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 24
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 78
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu 134
Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 191
Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego 88
Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru 191
Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 169
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego 0
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 724
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 81
Dotacja 210
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 370
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 34
Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 191
Gospodarka odpadami - deklaracja 143
Sprawy Społeczne 275
Rodzina Trzy Plus 35
Karta Aktywny Senior 16
Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 10
Nagroda sportowiec roku 11
Stypendium sportowe 8
Stypendium dla studentów 14
Nagroda trener roku/działacz sportowy roku 9
Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy 12
Oświata 44
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 85
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 0
Dział: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Podstrona Ilość
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 356
Dział: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podstrona Ilość
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 65
Dział: Ogłoszenia urzędowe
Podstrona Ilość
Ogłoszenia urzędowe 2075
Ogłoszenia i Obwieszczenia 1465
Sport 101
Program zdrowotny 43
Stypendia dla studentów 137
Sprawozdania 0
Organizacje pozarządowe 156
Decyzje środowiskowe 202
Zawiadomienia 172
Program ochrony środowiska 99
Nieruchomości 585
Dzierżawy gruntów 229
Sprzedaż gruntów gminnych 778
Lokale użytkowe 160
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 224
Wykaz uchwał z 2019 roku 103
Rodzina Trzy Plus 26
Program "AKTYWNI SENIORZY 60+" 16
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 54
Zgromadzenia 17
Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia 19
Rewitalizacja 48
Dział: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje, archiwa 456
Urzedowy wykaz wniosków o udostepnienie informacji publicznych 44
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 1638
Urząd Miejski w Bieruniu i Jednostki organizacyjne 1356
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i Jednostek 2019 847
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i Jednostek 2020 842
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i Jednostek 2021 97
Oświadczenia Rady Miejskiej 517
Oświadczenia Rady Miejskiej za 2019 r. 223
Oświadczenia Rady Miejskiej za 2020 r. 62
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 307
Wybory 2019 31
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 19
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8
Wybory 2020 407
Wybory Prezydenta RP 2020 297
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020r. 233
Dział: Nabór kandydatów na Ławników Sądowych
Podstrona Ilość
Nabór kandydatów na Ławników Sądowych 161
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) 93
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) - nabór uzupełniający 126
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 79
Ochrona danych w Urzędzie Miejskim 199
Inspektor ochrony danych 37
Obowiązek informacyjny 20
Przepisy prawa 20
Dział: Działalność lobbingowa
Podstrona Ilość
Działalność lobbingowa 74
Dział: Raport o stanie miasta
Podstrona Ilość
Raport o stanie miasta 395
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 886
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bieruń 171
Sprawozdania budżetowe 383
Opinie RIO 112
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 135
2020 77
Dział: Koordynator ds. dostępności
Podstrona Ilość
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 205
Deklaracja dostępności 15
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 19
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 110
Drukuj
Liczba odwiedzin
29
do góry