• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 2165
Mapa witryny 17
Polityka prywatności 32
Zastrzeżenia prawne 0
Rejestr zmian 29
Redakcja BIP 17
Tłumacz języka migowego 15
Statystyka strony 2
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 1
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 2
Dział: Prawo
Podstrona Ilość
Prawo 401
Uchwały Rady Miejskiej 185
Zarządzenia Burmistrza 155
Zarządzenia Burmistrza kierownik jednostki 143
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 116
Wykaz uchwał z 2019 roku 81
Projekty aktów normatywnych 29
Ekoportal Miejski 20
Ekoportal miejski 2019 20
Dział: Władze miasta
Podstrona Ilość
Władze miasta 246
Burmistrz 42
Zastępca Burmistrza 14
Rada Miejska 131
Skład Rady 14
Komisje Rady Miejskiej 15
Komisja Gospodarki 3
Komisja Społeczna 7
Komisja Bezpieczeństwa 4
Komisja Finansów 3
Komisja Rewizyjna 3
Komisja Skarg, wniosków i petycji 2
Protokoły komisji Bezpieczeństwa 28
Protokoły komisji Społecznej 31
Protokoły komisji Gospodarki 28
Protokoły komisji Finansów 28
Protokoły komisji Rewizyjnej 4
Protokoły Komisji Rewizyjnej z 2019 roku 4
Sesje Rady Miejskiej 37
Tematyka sesji 7
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2019 5
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 33
Nagrania z posiedzeń sesji i komisji 34
Interpelacje Radnych 5
Status prawny 16
Statut Miasta 10
Regulamin organizacyjny 7
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 564
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 393
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania 26
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 18
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 224
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 92
Archiwum zamówień publicznych 49
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 125
Jednostki budżetowe 66
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 14
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14
Bieruńskie Centrum Usług 18
Szkoły Podstawowe 13
Przedszkola 10
Instytucje kultury 19
Bieruński Ośrodek Kultury 15
Muzeum Miejskie 10
Dział: Spółki z udziałem Gminy Bieruń
Podstrona Ilość
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 35
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100% 23
Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 16
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 677
Oferty pracy 945
Wyniki konkursów 300
Staże i praktyki 39
Archiwum 57
Archiwum ofert pracy 51
Archiwum wyników konkursów 15
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 22
Wewnętrzna 11
Zewnętrzna 14
Dział: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Przyjmowanie i załatwianie spraw 234
Referat Podatków 81
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 2
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego 25
Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 74
Zaświadczenie o stanie majątkowym 1
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku 2
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne) 4
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 1
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 1
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne) 2
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej 1
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO 4
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 71
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO. 6
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 20
Sporządzenie/zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 4
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu 4
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 3
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 10
Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 2
Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 5
Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 1
Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 1
Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 8
Ustalenie numeru porządkowego budynku 3
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 0
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2
Wydzierżawienie gruntu gminnego 3
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 7
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu 2
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania. 0
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 2
Wniosek właściciela lokalu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 3
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty 5
Urząd Stanu Cywilnego 7
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 2
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) 1
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 0
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 0
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego 0
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa 0
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 0
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień 0
Zmiana imienia i nazwiska 0
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 0
Wydział Spraw Obywatelskich 19
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat 6
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat 0
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy 9
Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego 1
Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 0
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 0
Biuro Zamówień Publicznych 2
Wydział Gospodarki Komunalnej 34
Wniosek dla nowych przewoźników o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieru 5
Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes 0
Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 0
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 2
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 1
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 0
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 1
Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego gospodarczej prowadzonej przez burmistrza miasta Bierunia 0
Wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości 1
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2
Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 0
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 2
Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej 3
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 4
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 0
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 6
Retencja 2
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 30
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 4
Dotacja 5
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 9
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4
Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 3
Gospodarka odpadami - deklaracja 8
Sprawy Społeczne 18
Rodzina Trzy Plus 1
Karta Aktywny Senior 1
Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 0
Nagroda sportowiec roku 0
Stypendium sportowe 0
Stypendium dla studentów 1
Nagroda trener roku/działacz sportowy roku 1
Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy 0
Biuro Drogowe 37
Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 3
Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego 0
Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru 5
Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 4
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu 23
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 1
Dział: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Podstrona Ilość
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 41
Dział: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podstrona Ilość
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4
Dział: Ogłoszenia urzędowe
Podstrona Ilość
Ogłoszenia urzędowe 172
Ogłoszenia i Obwieszczenia 98
Sport 4
Program zdrowotny 2
Stypendia dla studentów 1
Sprawozdania 0
Organizacje pozarządowe 17
Decyzje środowiskowe 10
Zawiadomienia 3
Program ochrony środowiska 4
Nieruchomości 48
Dzierżawy gruntów 17
Sprzedaż gruntów gminnych 27
Lokale użytkowe 6
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 22
Wykaz uchwał z 2019 roku 16
Rodzina Trzy Plus 4
Program "AKTYWNI SENIORZY 60+" 1
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1
Zgromadzenia 0
Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia 1
Dział: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje, archiwa 47
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 120
Urząd Miejski w Bieruniu i Jednostki organizacyjne 86
Oświadczenia majątkowe Urzędu i Jednostek 2019 81
Oświadczenia Rady Miejskiej 56
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 7
Wybory 2019 4
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 4
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0
Dział: Nabór kandydatów na Ławników Sądowych
Podstrona Ilość
Nabór kandydatów na Ławników Sądowych 21
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) 16
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 7
Ochrona danych w Urzędzie Miejskim 4
Inspektor ochrony danych 3
Obowiązek informacyjny 1
Przepisy prawa 4
Dział: Działalność lobbingowa
Podstrona Ilość
Działalność lobbingowa 4
Dział: Raport o stanie miasta
Podstrona Ilość
Raport o stanie miasta 20
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 78
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bieruń za okres 01.01.2018 r do 31.12.2018 r 7
Sprawozdania budżetowe za 2019 19
Opinie RIO za 2019 12
Drukuj
Liczba odwiedzin
2
do góry