• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 34627
Mapa witryny 227
Polityka prywatności 348
Zastrzeżenia prawne 27
Deklaracja dostępności 123
Rejestr zmian 250
Redakcja BIP 172
Tłumacz języka migowego 179
Statystyka strony 35
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 80
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 71
Jak korzystać z BIP 57
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 72
Dział: Prawo
Podstrona Ilość
Prawo 7962
Uchwały Rady Miejskiej 3497
Zarządzenia Burmistrza 3868
Zarządzenia Burmistrza kierownik jednostki 2954
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 3721
Wykaz uchwał z 2019 roku 1544
Wykaz uchwał z 2020 roku 1303
Wykaz uchwał z 2021 roku 619
Projekty aktów normatywnych 804
Ekoportal Miejski 547
Dane przestrzenne 181
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 171
MPZP - przystąpienie 74
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu 0
MPZP w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Świerczynieckiej, linii kolejowej, toru prób i rzeki Mlecznej 0
MPZP obszaru "Górka Solecka" 0
Zmiana mpzp terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I 0
MPZP - uchwalenie 149
Zmiana MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy-Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską 44
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - cz.B 48
Studium 50
Studium - przystąpienie 30
Studium - uchwalenie 49
Dział: Władze miasta
Podstrona Ilość
Władze miasta 3356
Burmistrz 617
Zastępca Burmistrza 339
Rada Miejska 2114
Skład Rady 335
Komisje Rady Miejskiej 222
Komisja Gospodarki 101
Komisja Społeczna 82
Komisja Bezpieczeństwa 57
Komisja Finansów 44
Komisja Rewizyjna 36
Komisja Skarg, wniosków i petycji 64
Protokoły komisji Bezpieczeństwa 262
Protokoły komisji Społecznej 271
Protokoły komisji Gospodarki 241
Protokoły komisji Finansów 249
Protokoły komisji Rewizyjnej 72
Sesje Rady Miejskiej 916
Tematyka sesji 162
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2021 101
Zawiadomienia o Sesji 311
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 646
Nagrania z posiedzeń sesji i komisji 698
Interpelacje i zapytania Radnych 406
Status prawny 212
Statut Miasta 117
Regulamin organizacyjny 275
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 8800
Postępowania ogłoszone do 31.12.2020 658
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 1877
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 6334
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania 126
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 118
Ogłoszena o zmianie umowy 17
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 521
Archiwum zamówień publicznych 822
Postępowania ogłoszone od 01.01.2021 2304
Plan zamówień publicznych 464
Inne ogłoszenia 116
Dział: Urząd
Podstrona Ilość
Urząd 59
Książka teleadresowa 30
Kierownictwo 8
Kancelaria 15
Wydział Gospodarki Komunalnej 12
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 7
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 10
Wydział Inwestycji i Remontów 5
Wydział Finansowy 6
Wydział Organizacyjny 8
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 4
Wydział Promocji Miasta 3
Wydział Informatyki 5
Wydział Spraw Obywatelskich 4
Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych 6
Urząd Stanu Cywilnego 3
Biuro Zamówień Publicznych 7
Biuro Zarządzania Mieniem 8
Biuro Funduszy Zewnętrznych 1
Biuro Rady Miejskiej 3
Biuro Burmistrza 3
Biuro Windykacji - Kasa 3
Biuro Audytu Wewnętrznego 4
Referat Podatków 1
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2
Rzecznik Prasowy 3
Straż Miejska w Bieruniu 5
Inspektor BHP 3
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 1733
Jednostki budżetowe 850
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 283
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 561
Bieruńskie Centrum Usług 322
Szkoły Podstawowe 555
Przedszkola 232
Instytucje kultury 277
Bieruński Ośrodek Kultury 365
Muzeum Miejskie 162
Dział: Spółki z udziałem Gminy Bieruń
Podstrona Ilość
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 511
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100% 349
Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 233
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 9231
Oferty pracy 14846
Wyniki konkursów 5026
Staże i praktyki 584
Archiwum 815
Archiwum ofert pracy 698
Archiwum wyników konkursów 183
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 381
Wewnętrzna 187
Zewnętrzna 163
Dział: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Przyjmowanie i załatwianie spraw 4707
Referat Podatków 735
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu COVID-19 56
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 32
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego 295
Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 649
Zaświadczenie o stanie majątkowym 100
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku 47
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne) 171
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 17
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 75
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne) 834
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej 44
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO 18
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 1816
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO. 269
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 975
Sporządzenie/zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 94
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu 209
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 834
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 94
Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 173
Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 129
Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 29
Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 0
Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 570
Ustalenie numeru porządkowego budynku 259
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 35
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 117
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 65
Wydzierżawienie gruntu gminnego 199
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 323
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu 63
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania. 51
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 2403
Wniosek właściciela lokalu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 122
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty 96
Urząd Stanu Cywilnego 516
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 473
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) 49
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 23
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 27
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego 33
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa 13
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 38
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień 56
Zmiana imienia i nazwiska 84
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 12
Wydział Spraw Obywatelskich 813
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat 429
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat 105
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy 534
Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego 128
Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 41
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 40
Biuro Zamówień Publicznych 124
Wydział Gospodarki Komunalnej 896
Wniosek dla nowych przewoźników o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieru 211
Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes 25
Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 28
Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 114
Wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości 84
Retencja 46
Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej 347
Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegogospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bierunia 52
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 135
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 29
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 16
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 79
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 195
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 44
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 116
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 36
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 95
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu 174
Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 231
Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego 104
Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru 243
Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 255
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego 29
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 892
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 106
Dotacja 258
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 448
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 47
Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 325
Gospodarka odpadami - deklaracja 179
Sprawy Społeczne 356
Rodzina Trzy Plus 56
Karta Aktywny Senior 26
Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 23
Nagroda sportowiec roku 14
Stypendium sportowe 0
Stypendium dla studentów 22
Nagroda trener roku/działacz sportowy roku 12
Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy 26
Oświata 99
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 170
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 27
Sygnaliści - zgłoszenie nieprawidłowości 24
Dział: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Podstrona Ilość
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 439
Dział: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podstrona Ilość
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 84
Dział: Ogłoszenia urzędowe
Podstrona Ilość
Ogłoszenia urzędowe 2623
Ogłoszenia i Obwieszczenia 1804
Sport 123
Program zdrowotny 68
Stypendia dla studentów 161
Sprawozdania 0
Organizacje pozarządowe 191
Decyzje środowiskowe 246
Zawiadomienia 187
Program ochrony środowiska 140
Nieruchomości 794
Dzierżawy gruntów 263
Sprzedaż gruntów gminnych 1112
Lokale użytkowe 181
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 315
Wykaz uchwał z 2019 roku 142
Rodzina Trzy Plus 39
Program "AKTYWNI SENIORZY 60+" 22
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 79
Zgromadzenia 29
Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia 31
Rewitalizacja 74
Dział: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje, archiwa 575
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 2096
Urząd Miejski w Bieruniu i Jednostki organizacyjne 1758
Oświadczenia Rady Miejskiej 679
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 326
Wybory 2019 35
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 21
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8
Wybory 2020 414
Wybory Prezydenta RP 2020 299
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020r. 234
Dział: Nabór kandydatów na Ławników Sądowych
Podstrona Ilość
Nabór kandydatów na Ławników Sądowych 194
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) 105
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) - nabór uzupełniający 167
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 96
Ochrona danych w Urzędzie Miejskim 245
Inspektor ochrony danych 45
Obowiązek informacyjny 23
Przepisy prawa 24
Dział: Działalność lobbingowa
Podstrona Ilość
Działalność lobbingowa 98
Dział: Raport o stanie miasta
Podstrona Ilość
Raport o stanie miasta 453
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 1079
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bieruń 197
Sprawozdania budżetowe 53
Opinie RIO 20
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 190
2020 90
Dział: Koordynator ds. dostępności
Podstrona Ilość
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 272
Deklaracja dostępności 21
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 30
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 178
Drukuj
Liczba odwiedzin
35
do góry