• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 22752
Mapa witryny 131
Polityka prywatności 202
Zastrzeżenia prawne 14
Rejestr zmian 182
Redakcja BIP 126
Tłumacz języka migowego 128
Statystyka strony 23
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 38
Jak korzystać z BIP 43
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 43
Dział: Prawo
Podstrona Ilość
Prawo 4540
Uchwały Rady Miejskiej 1922
Zarządzenia Burmistrza 1982
Zarządzenia Burmistrza kierownik jednostki 1681
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2221
Wykaz uchwał z 2019 roku 1003
Wykaz uchwał z 2020 roku 855
Wykaz uchwał z 2021 roku 0
Projekty aktów normatywnych 408
Ekoportal Miejski 211
Dane przestrzenne 45
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 42
MPZP - przystąpienie 0
MPZP - uchwalenie 46
Zmiana MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy-Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską 0
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - cz.B 20
Studium 0
Studium - przystąpienie 0
Studium - uchwalenie 0
Dział: Władze miasta
Podstrona Ilość
Władze miasta 2075
Burmistrz 398
Zastępca Burmistrza 196
Rada Miejska 1248
Skład Rady 169
Komisje Rady Miejskiej 121
Komisja Gospodarki 58
Komisja Społeczna 44
Komisja Bezpieczeństwa 22
Komisja Finansów 23
Komisja Rewizyjna 22
Komisja Skarg, wniosków i petycji 39
Protokoły komisji Bezpieczeństwa 124
Protokoły komisji Społecznej 160
Protokoły komisji Gospodarki 121
Protokoły komisji Finansów 167
Protokoły komisji Rewizyjnej 31
Protokoły Komisji Rewizyjnej 26
Sesje Rady Miejskiej 491
Tematyka sesji 98
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2021 47
Zawiadomienia o Sesji 112
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 345
Nagrania z posiedzeń sesji i komisji 343
Interpelacje i zapytania Radnych 239
2019 37
2020 128
2021 66
Status prawny 138
Statut Miasta 85
Regulamin organizacyjny 127
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 6811
Postępowania ogłoszone do 31.12.2020 349
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 1758
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 6095
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania 119
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 108
Ogłoszena o zmianie umowy 15
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 499
Archiwum zamówień publicznych 677
Postępowania ogłoszone od 01.01.2021 738
Plan zamówień publicznych 169
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 1185
Jednostki budżetowe 585
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 201
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 267
Bieruńskie Centrum Usług 234
Szkoły Podstawowe 271
Przedszkola 177
Instytucje kultury 208
Bieruński Ośrodek Kultury 212
Muzeum Miejskie 137
Dział: Spółki z udziałem Gminy Bieruń
Podstrona Ilość
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 342
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100% 233
Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 160
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 5656
Oferty pracy 9210
Wyniki konkursów 3071
Staże i praktyki 374
Archiwum 539
Archiwum ofert pracy 463
Archiwum wyników konkursów 126
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 232
Wewnętrzna 119
Zewnętrzna 99
Dział: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Przyjmowanie i załatwianie spraw 3173
Referat Podatków 562
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu COVID-19 8
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 24
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego 233
Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 498
Zaświadczenie o stanie majątkowym 56
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku 16
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne) 117
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 12
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 44
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne) 510
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej 35
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO 14
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 1181
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO. 155
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 626
Sporządzenie/zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 64
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu 40
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 412
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 33
Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 99
Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 67
Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 22
Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 11
Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 333
Ustalenie numeru porządkowego budynku 164
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 20
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 58
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 22
Wydzierżawienie gruntu gminnego 133
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 215
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu 44
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania. 40
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 984
Wniosek właściciela lokalu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 64
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty 58
Urząd Stanu Cywilnego 367
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 277
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) 38
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 18
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 21
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego 24
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa 11
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 18
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień 37
Zmiana imienia i nazwiska 59
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 7
Wydział Spraw Obywatelskich 527
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat 262
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat 37
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy 308
Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego 69
Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 19
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 10
Biuro Zamówień Publicznych 76
Wydział Gospodarki Komunalnej 556
Wniosek dla nowych przewoźników o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieru 70
Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes 16
Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 13
Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 30
Wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości 45
Retencja 21
Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej 315
Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegogospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bierunia 32
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 76
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 18
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 10
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 60
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 9
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 93
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 32
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 59
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 21
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 62
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu 115
Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 143
Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego 65
Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru 141
Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 123
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 632
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 61
Dotacja 181
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 310
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 24
Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 104
Gospodarka odpadami - deklaracja 133
Sprawy Społeczne 240
Rodzina Trzy Plus 31
Karta Aktywny Senior 13
Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 8
Nagroda sportowiec roku 10
Stypendium sportowe 7
Stypendium dla studentów 13
Nagroda trener roku/działacz sportowy roku 7
Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy 10
Oświata 32
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 23
Dział: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Podstrona Ilość
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 305
Dział: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podstrona Ilość
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 59
Dział: Ogłoszenia urzędowe
Podstrona Ilość
Ogłoszenia urzędowe 1738
Ogłoszenia i Obwieszczenia 1180
Sport 88
Program zdrowotny 41
Stypendia dla studentów 132
Sprawozdania 0
Organizacje pozarządowe 131
Decyzje środowiskowe 170
Zawiadomienia 157
Program ochrony środowiska 76
Nieruchomości 458
Dzierżawy gruntów 202
Sprzedaż gruntów gminnych 366
Lokale użytkowe 147
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 178
Wykaz uchwał z 2019 roku 87
Rodzina Trzy Plus 24
Program "AKTYWNI SENIORZY 60+" 14
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 41
Zgromadzenia 16
Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia 17
Rewitalizacja 47
Dział: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje, archiwa 402
Urzedowy wykaz wniosków o udostepnienie informacji publicznych 31
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 1223
Urząd Miejski w Bieruniu i Jednostki organizacyjne 1001
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i Jednostek 2019 718
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i Jednostek 2020 554
Oświadczenia Rady Miejskiej 412
Oświadczenia Rady Miejskiej za 2019 r. 190
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 298
Wybory 2019 31
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 18
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8
Wybory 2020 401
Wybory Prezydenta RP 2020 294
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020r. 233
Dział: Nabór kandydatów na Ławników Sądowych
Podstrona Ilość
Nabór kandydatów na Ławników Sądowych 139
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) 85
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) - nabór uzupełniający 115
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 75
Ochrona danych w Urzędzie Miejskim 160
Inspektor ochrony danych 32
Obowiązek informacyjny 19
Przepisy prawa 19
Dział: Działalność lobbingowa
Podstrona Ilość
Działalność lobbingowa 69
Dział: Raport o stanie miasta
Podstrona Ilość
Raport o stanie miasta 303
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 735
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bieruń 142
Sprawozdania budżetowe 295
Opinie RIO 94
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 93
2020 72
Dział: Koordynator ds. dostępności
Podstrona Ilość
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 161
Deklaracja dostępności 10
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 14
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 51
Drukuj
Liczba odwiedzin
23
do góry