• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 30744
Mapa witryny 183
Polityka prywatności 303
Zastrzeżenia prawne 22
Deklaracja dostępności 111
Rejestr zmian 230
Redakcja BIP 159
Tłumacz języka migowego 157
Statystyka strony 34
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 56
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 57
Jak korzystać z BIP 52
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 57
Dział: Prawo
Podstrona Ilość
Prawo 6523
Uchwały Rady Miejskiej 2746
Zarządzenia Burmistrza 3120
Zarządzenia Burmistrza kierownik jednostki 2359
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 3225
Wykaz uchwał z 2019 roku 1366
Wykaz uchwał z 2020 roku 1159
Wykaz uchwał z 2021 roku 413
Projekty aktów normatywnych 637
Ekoportal Miejski 451
Dane przestrzenne 137
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 126
MPZP - przystąpienie 50
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu 0
MPZP w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Świerczynieckiej, linii kolejowej, toru prób i rzeki Mlecznej 0
MPZP obszaru "Górka Solecka" 0
Zmiana mpzp terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I 0
MPZP - uchwalenie 114
Zmiana MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy-Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską 23
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - cz.B 32
Studium 37
Studium - przystąpienie 21
Studium - uchwalenie 29
Dział: Władze miasta
Podstrona Ilość
Władze miasta 2884
Burmistrz 558
Zastępca Burmistrza 281
Rada Miejska 1795
Skład Rady 287
Komisje Rady Miejskiej 191
Komisja Gospodarki 82
Komisja Społeczna 74
Komisja Bezpieczeństwa 44
Komisja Finansów 38
Komisja Rewizyjna 33
Komisja Skarg, wniosków i petycji 58
Protokoły komisji Bezpieczeństwa 213
Protokoły komisji Społecznej 224
Protokoły komisji Gospodarki 178
Protokoły komisji Finansów 218
Protokoły komisji Rewizyjnej 61
Sesje Rady Miejskiej 748
Tematyka sesji 137
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2021 81
Zawiadomienia o Sesji 228
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 539
Nagrania z posiedzeń sesji i komisji 557
Interpelacje i zapytania Radnych 362
Status prawny 179
Statut Miasta 108
Regulamin organizacyjny 206
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 8136
Postępowania ogłoszone do 31.12.2020 563
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 1833
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 6263
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania 124
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 117
Ogłoszena o zmianie umowy 16
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 510
Archiwum zamówień publicznych 795
Postępowania ogłoszone od 01.01.2021 1773
Plan zamówień publicznych 347
Inne ogłoszenia 50
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 1552
Jednostki budżetowe 773
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 251
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 450
Bieruńskie Centrum Usług 307
Szkoły Podstawowe 495
Przedszkola 214
Instytucje kultury 257
Bieruński Ośrodek Kultury 312
Muzeum Miejskie 155
Dział: Spółki z udziałem Gminy Bieruń
Podstrona Ilość
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 462
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100% 319
Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 214
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 8313
Oferty pracy 13251
Wyniki konkursów 4627
Staże i praktyki 519
Archiwum 752
Archiwum ofert pracy 641
Archiwum wyników konkursów 170
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 349
Wewnętrzna 175
Zewnętrzna 154
Dział: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Przyjmowanie i załatwianie spraw 4104
Referat Podatków 659
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu COVID-19 39
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 28
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego 260
Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 573
Zaświadczenie o stanie majątkowym 85
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku 37
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne) 138
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 15
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 62
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne) 730
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej 44
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO 18
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 1601
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO. 238
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 859
Sporządzenie/zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 85
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu 116
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 702
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 77
Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 146
Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 104
Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 28
Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 11
Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 490
Ustalenie numeru porządkowego budynku 222
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 29
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 97
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 47
Wydzierżawienie gruntu gminnego 173
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 290
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu 56
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania. 45
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 2171
Wniosek właściciela lokalu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 94
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty 88
Urząd Stanu Cywilnego 476
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 420
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) 46
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 21
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 26
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego 29
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa 12
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 32
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień 53
Zmiana imienia i nazwiska 76
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 11
Wydział Spraw Obywatelskich 700
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat 375
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat 54
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy 466
Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego 114
Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 30
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 27
Biuro Zamówień Publicznych 108
Wydział Gospodarki Komunalnej 749
Wniosek dla nowych przewoźników o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieru 160
Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes 18
Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 20
Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 68
Wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości 69
Retencja 34
Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej 340
Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegogospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bierunia 46
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 117
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 23
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 13
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 64
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 148
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 39
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 81
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 31
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 88
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu 145
Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 213
Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego 96
Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru 224
Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 199
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego 16
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 797
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 89
Dotacja 228
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 410
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 38
Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 244
Gospodarka odpadami - deklaracja 153
Sprawy Społeczne 312
Rodzina Trzy Plus 43
Karta Aktywny Senior 22
Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 17
Nagroda sportowiec roku 13
Stypendium sportowe 0
Stypendium dla studentów 20
Nagroda trener roku/działacz sportowy roku 11
Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy 21
Oświata 73
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 140
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 13
Dział: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Podstrona Ilość
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 389
Dział: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podstrona Ilość
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 77
Dział: Ogłoszenia urzędowe
Podstrona Ilość
Ogłoszenia urzędowe 2328
Ogłoszenia i Obwieszczenia 1653
Sport 118
Program zdrowotny 54
Stypendia dla studentów 152
Sprawozdania 0
Organizacje pozarządowe 170
Decyzje środowiskowe 221
Zawiadomienia 178
Program ochrony środowiska 114
Nieruchomości 672
Dzierżawy gruntów 244
Sprzedaż gruntów gminnych 940
Lokale użytkowe 166
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 261
Wykaz uchwał z 2019 roku 116
Rodzina Trzy Plus 31
Program "AKTYWNI SENIORZY 60+" 19
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 68
Zgromadzenia 22
Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia 26
Rewitalizacja 66
Dział: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje, archiwa 507
Urzedowy wykaz wniosków o udostepnienie informacji publicznych 50
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 1879
Urząd Miejski w Bieruniu i Jednostki organizacyjne 1573
Oświadczenia Rady Miejskiej 588
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 314
Wybory 2019 33
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 21
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8
Wybory 2020 409
Wybory Prezydenta RP 2020 297
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020r. 234
Dział: Nabór kandydatów na Ławników Sądowych
Podstrona Ilość
Nabór kandydatów na Ławników Sądowych 181
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) 99
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) - nabór uzupełniający 143
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 90
Ochrona danych w Urzędzie Miejskim 220
Inspektor ochrony danych 44
Obowiązek informacyjny 21
Przepisy prawa 22
Dział: Działalność lobbingowa
Podstrona Ilość
Działalność lobbingowa 85
Dział: Raport o stanie miasta
Podstrona Ilość
Raport o stanie miasta 424
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 987
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bieruń 180
Sprawozdania budżetowe 19
Opinie RIO 10
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 163
2020 81
Dział: Koordynator ds. dostępności
Podstrona Ilość
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 231
Deklaracja dostępności 17
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 24
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 169
Drukuj
Liczba odwiedzin
34
do góry