• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 0
Mapa witryny 0
Polityka prywatności 0
Zastrzeżenia prawne 0
Rejestr zmian 0
Redakcja BIP 0
Tłumacz języka migowego 0
Statystyka strony 0
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
Jak korzystać z BIP 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Dział: Prawo
Podstrona Ilość
Prawo 0
Uchwały Rady Miejskiej 0
Zarządzenia Burmistrza 0
Zarządzenia Burmistrza kierownik jednostki 0
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Wykaz uchwał z 2019 roku 0
Wykaz uchwał z 2020 roku 0
Projekty aktów normatywnych 0
Ekoportal Miejski 0
Dział: Władze miasta
Podstrona Ilość
Władze miasta 0
Burmistrz 0
Zastępca Burmistrza 0
Rada Miejska 0
Skład Rady 0
Komisje Rady Miejskiej 0
Komisja Gospodarki 0
Komisja Społeczna 0
Komisja Bezpieczeństwa 0
Komisja Finansów 0
Komisja Rewizyjna 0
Komisja Skarg, wniosków i petycji 0
Protokoły komisji Bezpieczeństwa 0
Protokoły komisji Społecznej 0
Protokoły komisji Gospodarki 0
Protokoły komisji Finansów 0
Protokoły komisji Rewizyjnej 0
Protokoły Komisji Rewizyjnej 0
Sesje Rady Miejskiej 0
Tematyka sesji 0
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2020 0
Zawiadomienia o Sesji 0
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 0
Nagrania z posiedzeń sesji i komisji 0
Interpelacje i zapytania Radnych 0
2019 0
2020 0
Status prawny 0
Statut Miasta 0
Regulamin organizacyjny 0
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 0
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 0
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania 0
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 0
Ogłoszena o zmianie umowy 0
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 0
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 0
Archiwum zamówień publicznych 0
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 0
Jednostki budżetowe 0
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Bieruńskie Centrum Usług 0
Szkoły Podstawowe 0
Przedszkola 0
Instytucje kultury 0
Bieruński Ośrodek Kultury 0
Muzeum Miejskie 0
Dział: Spółki z udziałem Gminy Bieruń
Podstrona Ilość
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 0
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100% 0
Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 0
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 0
Oferty pracy 0
Wyniki konkursów 0
Staże i praktyki 0
Archiwum 0
Archiwum ofert pracy 0
Archiwum wyników konkursów 0
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 0
Wewnętrzna 0
Zewnętrzna 0
Dział: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Przyjmowanie i załatwianie spraw 0
Referat Podatków 0
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 0
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego 0
Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 0
Zaświadczenie o stanie majątkowym 0
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku 0
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne) 0
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 0
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 0
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne) 0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej 0
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO 0
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 0
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO. 0
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0
Sporządzenie/zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 0
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu 0
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 0
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 0
Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 0
Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 0
Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 0
Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 0
Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 0
Ustalenie numeru porządkowego budynku 0
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 0
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 0
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0
Wydzierżawienie gruntu gminnego 0
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 0
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu 0
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania. 0
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 0
Wniosek właściciela lokalu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 0
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty 0
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 0
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) 0
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 0
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 0
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego 0
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa 0
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 0
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień 0
Zmiana imienia i nazwiska 0
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 0
Wydział Spraw Obywatelskich 0
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat 0
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat 0
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy 0
Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego 0
Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 0
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 0
Biuro Zamówień Publicznych 0
Wydział Gospodarki Komunalnej 0
Wniosek dla nowych przewoźników o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieru 0
Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes 0
Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 0
Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 0
Wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości 0
Retencja 0
Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej 0
Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegogospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bierunia 0
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 0
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 0
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 0
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 0
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 0
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 0
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 0
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 0
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 0
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu 0
Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 0
Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego 0
Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru 0
Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 0
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 0
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 0
Dotacja 0
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 0
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 0
Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 0
Gospodarka odpadami - deklaracja 0
Sprawy Społeczne 0
Rodzina Trzy Plus 0
Karta Aktywny Senior 0
Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 0
Nagroda sportowiec roku 0
Stypendium sportowe 0
Stypendium dla studentów 0
Nagroda trener roku/działacz sportowy roku 0
Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy 0
Dział: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Podstrona Ilość
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 0
Dział: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podstrona Ilość
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 0
Dział: Ogłoszenia urzędowe
Podstrona Ilość
Ogłoszenia urzędowe 0
Ogłoszenia i Obwieszczenia 0
Sport 0
Program zdrowotny 0
Stypendia dla studentów 0
Sprawozdania 0
Organizacje pozarządowe 0
Decyzje środowiskowe 0
Zawiadomienia 0
Program ochrony środowiska 0
Nieruchomości 0
Dzierżawy gruntów 0
Sprzedaż gruntów gminnych 0
Lokale użytkowe 0
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Wykaz uchwał z 2019 roku 0
Rodzina Trzy Plus 0
Program "AKTYWNI SENIORZY 60+" 0
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 0
Zgromadzenia 0
Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia 0
Rewitalizacja 0
Dział: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje, archiwa 0
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 0
Urząd Miejski w Bieruniu i Jednostki organizacyjne 0
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i Jednostek 2019 0
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i Jednostek 2020 0
Oświadczenia Rady Miejskiej 0
Oświadczenia Rady Miejskiej za 2019 r. 0
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 0
Wybory 2019 0
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0
Wybory 2020 0
Wybory Prezydenta RP 2020 0
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020r. 0
Dział: Nabór kandydatów na Ławników Sądowych
Podstrona Ilość
Nabór kandydatów na Ławników Sądowych 0
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) 0
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) - nabór uzupełniający 0
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 0
Ochrona danych w Urzędzie Miejskim 0
Inspektor ochrony danych 0
Obowiązek informacyjny 0
Przepisy prawa 0
Dział: Działalność lobbingowa
Podstrona Ilość
Działalność lobbingowa 0
Dział: Raport o stanie miasta
Podstrona Ilość
Raport o stanie miasta 0
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 0
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bieruń 0
Sprawozdania budżetowe 0
Opinie RIO 0
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 0
2020 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry