• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 8809
Mapa witryny 70
Polityka prywatności 69
Zastrzeżenia prawne 6
Rejestr zmian 90
Redakcja BIP 65
Tłumacz języka migowego 63
Statystyka strony 15
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 9
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 14
Dział: Prawo
Podstrona Ilość
Prawo 1496
Uchwały Rady Miejskiej 637
Zarządzenia Burmistrza 643
Zarządzenia Burmistrza kierownik jednostki 484
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 572
Wykaz uchwał z 2019 roku 350
Wykaz uchwał z 2020 roku 91
Projekty aktów normatywnych 160
Ekoportal Miejski 66
Dział: Władze miasta
Podstrona Ilość
Władze miasta 761
Burmistrz 164
Zastępca Burmistrza 77
Rada Miejska 409
Skład Rady 59
Komisje Rady Miejskiej 50
Komisja Gospodarki 21
Komisja Społeczna 16
Komisja Bezpieczeństwa 8
Komisja Finansów 8
Komisja Rewizyjna 7
Komisja Skarg, wniosków i petycji 17
Protokoły komisji Bezpieczeństwa 61
Protokoły komisji Społecznej 64
Protokoły komisji Gospodarki 58
Protokoły komisji Finansów 62
Protokoły komisji Rewizyjnej 9
Protokoły Komisji Rewizyjnej z 2019 roku 8
Sesje Rady Miejskiej 137
Tematyka sesji 41
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2020 7
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 97
Nagrania z posiedzeń sesji i komisji 89
Interpelacje Radnych 49
Status prawny 65
Statut Miasta 44
Regulamin organizacyjny 53
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 2795
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 2452
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania 75
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 60
Ogłoszena o zmianie umowy 5
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 927
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 291
Archiwum zamówień publicznych 224
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 450
Jednostki budżetowe 221
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 71
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 63
Bieruńskie Centrum Usług 87
Szkoły Podstawowe 82
Przedszkola 61
Instytucje kultury 77
Bieruński Ośrodek Kultury 65
Muzeum Miejskie 48
Dział: Spółki z udziałem Gminy Bieruń
Podstrona Ilość
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 122
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100% 83
Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 57
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 2314
Oferty pracy 3171
Wyniki konkursów 1204
Staże i praktyki 128
Archiwum 218
Archiwum ofert pracy 195
Archiwum wyników konkursów 48
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 85
Wewnętrzna 37
Zewnętrzna 38
Dział: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Przyjmowanie i załatwianie spraw 1011
Referat Podatków 240
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 7
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego 81
Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 200
Zaświadczenie o stanie majątkowym 5
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku 5
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne) 77
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 2
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 9
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne) 71
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej 14
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO 8
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 313
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO. 26
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 92
Sporządzenie/zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 18
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu 8
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 43
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 13
Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 10
Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 9
Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 4
Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 2
Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 77
Ustalenie numeru porządkowego budynku 20
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 1
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 10
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6
Wydzierżawienie gruntu gminnego 24
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 69
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu 11
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania. 7
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 41
Wniosek właściciela lokalu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 14
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty 26
Urząd Stanu Cywilnego 84
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 51
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) 4
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 1
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 3
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego 4
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa 0
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 3
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień 5
Zmiana imienia i nazwiska 3
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 0
Wydział Spraw Obywatelskich 129
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat 58
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat 7
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy 57
Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego 6
Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 3
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 2
Biuro Zamówień Publicznych 24
Wydział Gospodarki Komunalnej 156
Wniosek dla nowych przewoźników o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieru 15
Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes 9
Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 8
Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 4
Wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości 12
Retencja 8
Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej 69
Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegogospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bierunia 7
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 15
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 11
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 7
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 16
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 6
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 28
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 11
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 21
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 6
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 9
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu 41
Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 24
Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego 15
Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru 41
Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 14
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 166
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 17
Dotacja 32
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 66
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 10
Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 7
Gospodarka odpadami - deklaracja 35
Sprawy Społeczne 64
Rodzina Trzy Plus 5
Karta Aktywny Senior 5
Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 0
Nagroda sportowiec roku 2
Stypendium sportowe 1
Stypendium dla studentów 1
Nagroda trener roku/działacz sportowy roku 1
Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy 1
Dział: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Podstrona Ilość
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 136
Dział: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podstrona Ilość
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 30
Dział: Ogłoszenia urzędowe
Podstrona Ilość
Ogłoszenia urzędowe 673
Ogłoszenia i Obwieszczenia 416
Sport 56
Program zdrowotny 20
Stypendia dla studentów 15
Sprawozdania 0
Organizacje pozarządowe 57
Decyzje środowiskowe 62
Zawiadomienia 67
Program ochrony środowiska 21
Nieruchomości 170
Dzierżawy gruntów 68
Sprzedaż gruntów gminnych 130
Lokale użytkowe 42
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 79
Wykaz uchwał z 2019 roku 45
Rodzina Trzy Plus 12
Program "AKTYWNI SENIORZY 60+" 6
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 13
Zgromadzenia 7
Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia 10
Dział: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje, archiwa 158
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 418
Urząd Miejski w Bieruniu i Jednostki organizacyjne 333
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i Jednostek 2019 272
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i Jednostek 2020 74
Oświadczenia Rady Miejskiej 168
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 96
Wybory 2019 16
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 6
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3
Wybory 2020 74
Wybory Prezydenta RP 2020 80
Dział: Nabór kandydatów na Ławników Sądowych
Podstrona Ilość
Nabór kandydatów na Ławników Sądowych 61
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) 45
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 35
Ochrona danych w Urzędzie Miejskim 48
Inspektor ochrony danych 9
Obowiązek informacyjny 6
Przepisy prawa 8
Dział: Działalność lobbingowa
Podstrona Ilość
Działalność lobbingowa 28
Dział: Raport o stanie miasta
Podstrona Ilość
Raport o stanie miasta 117
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 291
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bieruń 54
Sprawozdania budżetowe 89
Opinie RIO 44
Drukuj
Liczba odwiedzin
15
do góry