• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 67787
Mapa witryny 470
Polityka prywatności 839
Zastrzeżenia prawne 35
Deklaracja dostępności 201
Rejestr zmian 730
Redakcja BIP 276
Tłumacz języka migowego 275
Statystyka strony 50
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 325
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 123
Jak korzystać z BIP 74
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 125
Dział: Prawo
Podstrona Ilość
Prawo 20283
Uchwały Rady Miejskiej 8713
Zarządzenia Burmistrza 11535
Zarządzenia Burmistrza kierownik jednostki 9694
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7353
Wykaz uchwał z 2019 roku 2507
Wykaz uchwał z 2020 roku 2103
Wykaz uchwał z 2021 roku 1454
Wykaz uchwał z 2022 roku 1218
Wykaz uchwał z 2023 roku 335
Projekty aktów normatywnych 1962
Ekoportal Miejski 1103
Dane przestrzenne 578
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 748
MPZP - przystąpienie 315
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu 75
MPZP w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Świerczynieckiej, linii kolejowej, toru prób i rzeki Mlecznej 117
MPZP obszaru "Górka Solecka" 0
Zmiana mpzp terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I 0
MPZP obszaru Kopań 165
MPZP terenów przemysłowych położonych w rejonie ulicy Chemików 0
Zmiana mpzp terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy-Lędziny - Etap II 0
Zmiana mpzp obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A 0
Zmiana mpzp obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A, przyjętego Uchwałą Nr II/3/2020... 0
MPZP - uchwalenie 585
Zmiana MPZP terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy-Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską 83
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - cz.B 153
MPZP obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu_ 74
MPZP terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli 0
MPZP obszaru "Górka_Solecka" 0
Zmiana_mpzp terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I 0
MPZP obszaru Kopań 0
Zmiana mpzp terenu położonego pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską 0
MPZP terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny..- Etap I-tekst jednolity 0
Mpzp obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A 0
Studium 171
Studium - przystąpienie 100
Studium - uchwalenie 138
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0
Dział: Władze miasta
Podstrona Ilość
Władze miasta 6108
Burmistrz 1459
Rada Miejska 3860
Skład Rady 801
Komisje Rady Miejskiej 449
Komisja Gospodarki 216
Komisja Społeczna 148
Komisja Bezpieczeństwa 115
Komisja Finansów 95
Komisja Rewizyjna 77
Komisja Skarg, wniosków i petycji 140
Protokoły komisji Bezpieczeństwa 458
Protokoły komisji Społecznej 421
Protokoły komisji Gospodarki 547
Protokoły komisji Finansów 387
Protokoły komisji Rewizyjnej 170
Sesje Rady Miejskiej 1763
Tematyka sesji 359
Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2024 238
Zawiadomienia o Sesji 1091
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 1052
Nagrania z posiedzeń sesji i komisji 1491
Interpelacje i zapytania Radnych 713
Status prawny 381
Statut Miasta 240
Regulamin organizacyjny 503
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 16090
Postępowania ogłoszone do 31.12.2020 1027
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys euro 2015
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro 6569
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania 130
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 125
Ogłoszena o zmianie umowy 20
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 596
Archiwum zamówień publicznych 963
Postępowania ogłoszone od 01.01.2021 4386
Plan zamówień publicznych 1764
Inne ogłoszenia 935
Dział: Urząd
Podstrona Ilość
Urząd 3390
Regulamin organizacyjny 464
Książka teleadresowa 1004
Kierownictwo 344
Kancelaria 201
Wydział Gospodarki Komunalnej 359
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 341
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 456
Wydział Inwestycji i Remontów 256
Wydział Finansowy 227
Wydział Organizacyjny 258
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 193
Wydział Promocji Miasta 236
Wydział Informatyki 341
Wydział Spraw Obywatelskich 178
Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych 387
Wydział Finansów Oświaty 128
Urząd Stanu Cywilnego 84
Biuro Zamówień Publicznych 153
Biuro Zarządzania Mieniem 164
Biuro Funduszy Zewnętrznych 134
Biuro Rady Miejskiej 147
Biuro Burmistrza 164
Biuro Windykacji - Kasa 168
Audytor Wewnętrzny 279
Referat Podatków 163
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 97
Rzecznik Prasowy 136
Straż Miejska w Bieruniu 187
Inspektor BHP 107
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 2899
Jednostki budżetowe 1451
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 500
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1561
Szkoły Podstawowe 1092
Przedszkola 543
Instytucje kultury 449
Bieruński Ośrodek Kultury 530
Muzeum Miejskie 311
Dział: Spółki z udziałem Gminy Bieruń
Podstrona Ilość
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 850
Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100% 597
Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 399
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 17874
Oferty pracy 30604
Wyniki konkursów 9186
Staże i praktyki 989
Archiwum 1419
Archiwum ofert pracy 1245
Archiwum wyników konkursów 357
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 873
Wewnętrzna do IX.2020 317
Zewnętrzna 531
Dział: Przyjmowanie i załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Przyjmowanie i załatwianie spraw 7812
Referat Podatków 1217
Uchwały podatkowe na rok 2024 38
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 53
Informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego 560
Deklaracja na podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 1191
Zaświadczenie o stanie majątkowym 179
Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku 98
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby fizyczne) 444
Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 85
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 139
Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne) 1177
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzstywanego do produkcji rolnej 91
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO 39
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 3033
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego - WYDAWANE TYLKO W CELU PRZEDŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO. 457
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1448
Sporządzenie/zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 200
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu 648
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1458
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 209
Podział nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 318
Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 263
Rozgraniczanie nieruchomości - etap I - wydanie postanowienia 38
Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji 34
Udzielenie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 911
Ustalenie numeru porządkowego budynku 405
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 61
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 249
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 125
Wydzierżawienie gruntu gminnego 333
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 646
Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu 342
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania. 87
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 4291
Wniosek właściciela lokalu o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 222
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty 145
Urząd Stanu Cywilnego 757
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 837
Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) 115
Sprostowanie aktu stanu cywilnego 27
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 39
Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego 43
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa 0
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 120
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień 72
Zmiana imienia i nazwiska 324
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 24
Wydział Spraw Obywatelskich 1344
Wydanie dowodu osobistego 1024
Zameldowanie na pobyt stały, czasowy 835
Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego 214
Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 227
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 65
Biuro Zamówień Publicznych 181
Wydział Gospodarki Komunalnej 1577
Wniosek dla nowych przewoźników o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieru 426
Wniosek dla przewoźników posiadających umowę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes 53
Wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 61
Wydanie/zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 478
Wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości 127
Retencja 99
Wpis, zmiana, zaprzestanie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej w centralnej ewidencji działalności gospodarczej 586
Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegogospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bierunia 188
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 208
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 41
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć 0
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 128
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 437
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 90
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego. 1768
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 76
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu 341
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 464
Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego 484
Wniosek o wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia obcego 188
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 489
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego 305
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 1478
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 221
Dotacja na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków lub przyłącza kanalizacji sanitarnej 416
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 835
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 80
Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianie zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 711
Gospodarka odpadami - deklaracja 289
Sprawy Społeczne 632
Rodzina Trzy Plus 94
Karta Aktywny Senior 56
Nagroda za osiągnięcie sportowe o niewymiernym charakterze 42
Nagroda sportowiec roku 0
Stypendium sportowe 63
Stypendium dla studentów 35
Nagroda trener roku/działacz sportowy roku 0
Nagroda dla zawodnika/drużyny za osiągnięty wynik sportowy 38
Oświata 224
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 495
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 89
Sygnaliści - zgłoszenie nieprawidłowości 177
Dział: Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Podstrona Ilość
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP 708
Dział: Ponowne wykorzystywanie
Podstrona Ilość
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 52
Dział: Ogłoszenia urzędowe
Podstrona Ilość
Ogłoszenia urzędowe 5106
Ogłoszenia i Obwieszczenia 3933
Sport 237
Program zdrowotny 189
Stypendia dla studentów 192
Sprawozdania 0
Organizacje pozarządowe 389
Decyzje środowiskowe 426
Zawiadomienia 257
Program ochrony środowiska 260
Nieruchomości 1364
Dzierżawy gruntów 472
Sprzedaż gruntów gminnych 2257
Lokale użytkowe 275
Lokale mieszkalne 24
Rodzina Trzy Plus 78
Program "AKTYWNI SENIORZY 60+" 56
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 421
Zgromadzenia 50
Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia 47
Rewitalizacja 111
Dział: Rejestry, ewidencje, archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje, archiwa 946
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 4925
Urząd Miejski w Bieruniu i Jednostki organizacyjne 4335
Oświadczenia Rady Miejskiej 1565
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 968
Klauzula RODO 6
Wybory 2019 61
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 60
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 11
Wybory 2020 456
Wybory Prezydenta RP 2020 309
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020r. 253
Wybory 2023 475
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 497
Wybory 2024 112
Wybory Samorządowe 2024 128
Dział: Nabór kandydatów na Ławników Sądowych
Podstrona Ilość
Nabór kandydatów na Ławników Sądowych 379
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) 159
Nabór kandydatów na ławników (2020 - 2023) - nabór uzupełniający 277
Nabór kandydatow na ławników (2024 - 2027) 145
Nabór kandydatów na ławników (2024 - 2027) - nabór uzupełniający 48
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 156
Ochrona danych w Urzędzie Miejskim 490
Klauzula Informacyjna dotycząca procesu nagrywania rozmów telefonicznych 9
Inspektor ochrony danych 77
Obowiązek informacyjny 40
Przepisy prawa 29
Dział: Działalność lobbingowa
Podstrona Ilość
Działalność lobbingowa 144
Dział: Raport o stanie miasta
Podstrona Ilość
Raport o stanie miasta 827
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 1920
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bieruń 489
Sprawozdania budżetowe 418
Opinie RIO 98
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 444
Petycje złożone do Burmistrza Miasta 674
Petycje złożone do Rady MIejskiej 68
Dział: Koordynator ds. dostępności
Podstrona Ilość
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 540
Deklaracja dostępności 48
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 71
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 217
Drukuj
Liczba odwiedzin
51
do góry