• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Urząd Stanu Cywilnego/Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do (..)

Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy - SC II

Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)

II. Wydział realizujący:

Urząd Stanu Cywilnego

III. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Kuznowicz

IV. Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony formularz wniosku.
2.Dowód wniesienia opłaty.
3.Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
4.Zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego, który ma być wpisany do polskich ksiąg  wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego lub polskiego konsula.
5.Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika  wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

V. Termin realizacji:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający transkrypcję aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. transkrypcji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

VI. Tryb odwoławczy

1.Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie transkrypcji aktu stanu cywilnego.
2.Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego transkrypcję: 50 PLN.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
ING SA 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 1, parter, segment A

IX. Uwagi:

1.Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.
2.Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.
3.Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
4.Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
5.Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL. Transkrypcja może zostać dokonana również z urzędu.
6.Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

X. Załączniki

Dokument stanowiący akt stanu cywilnego, który ma być wpisany wraz z jego urzędowym tłumaczeniem. Dokumenty te zostają w aktach zbiorowych i nie podlegają zwrotowi.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: USC IB
pdf 2020-07-29 Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.pdf 252.33KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Adamczyk Katarzyna 2023-01-31 10:43
Wytworzenie publikacji
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 10:43
Zatwierdzenie
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 10:43
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
119
do góry