• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby  prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego są określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. Udostępniania w systemie teleinformatycznym Miasta Bierunia, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Bierunia (bip.bierun.pl).
 2. Udostępniania w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Miasta Bierunia (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji).
 3. Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

I Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub udostępnianych na wniosek

 1. Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP Urzędu Miejskiego jest obowiązany:
 • poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,
 • dalej udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,
 • poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.
 1. Urząd Miejski w Bieruniu nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zamieszczonej w BIP, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
 2. Urząd Miejski w Bieruniu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Miejskiemu w Bieruniu.
 3. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania na wniosek, następuje w przypadku gdy:

a) informacja sektora publicznego nie została udostępniona w BIP UM Bieruń lub centralnym repozytorium informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępnie do informacji publicznej,

b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

c) informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

II Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. Urząd Miejski w Bieruniu udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. Urząd Miejski w Bieruniu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów,
 3. Na koszty stanowiące o wysokości opłaty składają się w szczególności:  

a) Koszty materiałów wykorzystanych do sporządzania wydruków i kserokopii,

b) Koszty elektronicznych nośników danych,

c) Czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i w formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki)

III Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 1. Burmistrz Miasta Bierunia w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora 
 2. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymana oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski w Bieruniu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 3. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-15 15:19
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Krystyna Targiel 2022-06-15 11:30
Zatwierdzenie
Krystyna Targiel 2022-06-15 11:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
52
do góry