• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.)                                                        

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Członkowie rodzin wielodzietnych:

 1. a) Pisemny wniosek dotyczący zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty:
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Karty Dużej Rodziny lub
 • oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o posiadaniu Karty Dużej Rodziny (w przypadku posiadania Karty w formie elektronicznej);

 2) Osoby inne niż wskazane w pkt 1:

 1. Pisemny wniosek dotyczący zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wraz z udzieleniem bonifikaty:
 2. w przypadku osób, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osób,  w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób:
 • oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia prawomocnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 • oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności osoby, w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia lub
 • oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia prawomocnego orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w związku z umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 • oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w dniu przekształcenia - dotyczy opiekunów prawnych i przedstawicieli ustawowych;
 1. w przypadku inwalidów wojennych i wojskowych:
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia książki inwalidy wojennego/wojskowego;
 1. w przypadku kombatantów oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego:
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia karty kombatanta lub
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia legitymacji osoby represjonowanej;
 1. w przypadku wnioskodawców do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu lub ich opiekunów prawnych:
 • oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
 1. kopia dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo ustawowe lub opiekę prawną, jeżeli dokument ten nie znajduje się w aktach sprawy - dotyczy przedstawicieli ustawowych i opiekunów prawnych.
 1. OPŁATY:

W postępowaniu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłata skarbowa pobierana jest za następujące czynności:

 • za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy osób bliskich),
 • za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - 5,00 zł za każdą stronę.

Opłaty dokonuje się z chwilą wniesienia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowo na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miejski w Bieruniu, Kancelaria Urzędu (segment B, parter) lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Rynek 14 43-150 Bieruń.

 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - segment A, II piętro, pokój nr 204.

 1. TERMIN I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU:

Burmistrz Miasta Bierunia informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty. 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:                                          

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej lub kwoty należnej do zapłaty w drodze decyzji.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GN_XXIX
doc 2020-01-16 Zgłoszenie opłaty jednorazowej i bonifikaty wersja ostat BIP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
Zgłoszenie opłaty jednorazowej i bonifikaty wersja ostat BIP.doc 123KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Kucz Magdalena 2020-01-16 15:14
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
UM Bieruń 2020-01-01 14:58
Zatwierdzenie
Magdalena Kucz 2020-01-01 14:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
146
do góry