• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie oraz w Zarządzeniu Nr B.0120.067.2020 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznych przez Urząd Miejski w Bieruniu.

 I Sposoby udostępniania informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

  1. Strona Urzędu Miejskiego w Bieruniu - bierun.pl;
  2. Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu;
  3. Na wniosek zainteresowanego;

Wnioskodawca wybiera formę złożenia wniosku. Informacja jest udostępniania na wniosek ustny bądź pisemny   złożony w formie tradycyjnej na adres Urzędu lub elektronicznie.  Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona,  jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem ze wskazaniem, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa. Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

  1. Dostęp do posiedzeń Komisji i Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu;
  2. Centralne repozytorium.

II Ograniczenia dostępu do informacji publicznej:

  1. Przepisy o ochronie informacji niejawnych;
  2. Przepisy o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
  3. Prywatność osoby fizycznej;
  4. Tajemnica przedsiębiorcy.

III Opłaty za udostępnianie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny chyba, że Burmistrz Miasta poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania informacji. Zasady opłat uszczegółowione są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta B.0120.067.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-15 15:16
Aktualizacja publikacji
Targiel Krystyna 2022-02-01 13:20
Wytworzenie publikacji
Krystyna Targiel 2022-02-01 13:21
Zatwierdzenie
Krystyna Targiel 2022-02-01 13:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
737
do góry