• język migowy
BIP
Grafika BIP

Podział nieruchomości - etap II - wydanie decyzji

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O DOKONANIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI - etap II - WYDANIE DECYZJI

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości- segment A, II piętro, pokój nr 204.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
2. Mapa z projektem podziału.
3. Wykaz synchronizacyjny - w przypadku gdy w księdze wieczystej nieruchomość posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w ewidencji gruntów.

4. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
5. W przypadku podziału budynku - rzuty poszczególnych kondygnacji budynku z naniesioną linią podziału.
6. W przypadku, gdy dzielona nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków - pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. W przypadku podziału z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wypis z rejestru gruntu oraz odpis z księgi wieczystej.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

- Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

- Na decyzję służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

VII. OPŁATA

Nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
Pobierana jest opłata skarbowa za:
1. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii wnosi się opłatę w wysokości 5 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę,
2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.
Opłat dokonuje się w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto Urzędu  nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

IX. UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
2. Mapa z projektem podziału.
3. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
4. W przypadku podziału budynku - rzuty poszczególnych kondygnacji budynku z naniesioną linią podziału.
5. W przypadku, gdy dzielona nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków - pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Podstawa prawna - przepisy ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o gospodarce nieruchomościami. Odbiorcami danych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (nie przewiduje się). Dane będą przechowywane w okresie wskazanym przepisami prawa, tj. po załatwieniu sprawy zostają przekazane do archiwizacji wieczystej. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

 
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GPN VIII
pdf 2018-05-25 WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami) – etap II – WYDANIE DECYZJI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1531
WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami) – etap II – WYDANIE DECYZJI 189.53KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Kucz Magdalena 2020-08-06 14:39
Wytworzenie publikacji
UM w Bieruniu 2020-08-06 14:38
Zatwierdzenie
Magdalena Kucz 2020-08-06 14:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
276
do góry