• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O UDZIELENIE WYPISU / WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości- segment A, II piętro, pokój nr 204.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia.
2. Mapa ewidencyjna w skali 1:1000.
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za sporządzenie wypisu i/lub wyrysu.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

- Do 14 dni.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

- Nie przysługuje.

VII. OPŁATA

1. Opłata skarbowa - uiszczana jest w oparciu o art. 1 ust. 1 pkt. 1 litera „a” ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, z chwilą wniesienia wniosku, odpowiednio w wysokości:
✔     od wypisu:                   
a)      do 5 stron - 30 zł,       
b)   powyżej 5 stron - 50 zł,
✔     od wyrysu:                  
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł,
b) nie więcej niż - 200 zł.
2. Opłaty dokonuje się w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segnemt B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

IX. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i  złożenia w Kancelarii Urzędu.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Mapa ewidencyjna w skali 1:1000.

2. Potwierdzenie wniesienia opłaty.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są: strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GPN II
pdf 2018-05-25 WNIOSEK O UDZIELENIE WYPISU / WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3024
WNIOSEK O UDZIELENIE WYPISU / WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 185.04KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Kucz Magdalena 2020-08-06 14:17
Wytworzenie publikacji
UM w Bieruniu 2020-08-06 14:19
Zatwierdzenie
Magdalena Kucz 2020-08-06 14:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
1486
do góry