• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zawiadomienia o Sesji

Informuję, że w dniu 29 maja 2024 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu IX Sesja Rady Miejskiej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Raport o stanie Miasta - przedstawienie i debata.
 4. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.
  • . Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2023 rok.
  • . Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2023 rok.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia
   z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 8. Wolne głosy.
 9. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 10. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 12. Blok informacyjny.
 13. Przyjęcie protokołu nr VII/2024 z I Sesji Rady Miejskiej IX kadencji z dnia 6.05.2024 r.
 14. Przyjęcie protokołu nr VIII/2024 Sesji Rady Miejskiej z dnia 15.05.2024 r.
 15. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.
   PROJEKTY
  uchwał przewidziane do uchwalenia na IX Sesji w dniu 29 maja 2024 r.

  1. 

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

  2.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Bieruń

  3.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIII/8/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I

  4.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2024-2034

  5.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2024 rok

  6.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/9/2024 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Bieruńskiego Ośrodka Kultury


  Link do projektów uchwał:
  https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informuję, że w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VIII Sesja Rady Miejskiej z proponowanym porządkiem obrad:

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 4. Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji.
 5. Wolne głosy.
 6. Blok informacyjny.
 7. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informuję, że postanowieniem nr 1392/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2024 r. w zwołana została w dniu 6 maja 2024 r. o godz 15.00 w Kinoteatrze Jutrzenka pierwsza sesja nowo wybranej Rady.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i prowadzenie sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.
 2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Ślubowanie Burmistrza Miasta Bierunia.
 5. Wybór Przewodniczącego.
 6. Zakończenie obrad Sesji.

Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 8:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniunadzwyczajna VI Sesja Rady Miejskiej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2024 roku
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2024-2034
 4. Zakończenie obrad nadzwyczajnej VI Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

  Link do projektów uchwał:
  https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informuję, że w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu V Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich,
  b) w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń,
  c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034
  d) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2024 rok.
 4. Zakończenie obrad nadzwyczajnej V Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

  Link do projektów uchwał:
  https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informuję, że w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu IV Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej z działalności za rok 2023.
 4. Podsumowanie VIII kadencji Rady Miejskiej w Bieruniu.
 5. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne głosy.
 8. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 9. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 11. Blok informacyjny.
 12. Przyjęcie protokołu z protokołu z III Sesji Rady Miejskiej z dnia 29.02.2024 r.
 13. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

 PROJEKTY
uchwał przewidziane do uchwalenia na IV Sesji w dniu 27 marca 2024 r.

 

1.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Bieruń, ustalenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu ich pobierania.

2.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/3/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bieruń na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych.

3.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2024 roku.

4.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia.

5.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia na rok 2025.

6.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działanie: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, nabór nr: FENX.02.04-IW.01-002/23 oraz przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Modernizacja parku miejskiego za Groblą w Bieruniu - etap I" w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej.

7.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027.

8.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok.

 

9.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury: Bieruńskiego Ośrodka Kultury

 Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informuję, że w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu III Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 9. Blok informacyjny.
 10. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej I Sesji Rady Miejskiej z dnia 15.01.2024 r.
 11. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej z dnia 25.01.2024 r.
 12. Zakończenie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.
  PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na III Sesji w dniu 29 lutego 2024 r.

  1.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia
  w 2024 r.

  2.  

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr XI/5/2022
  z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w Gminie Bieruń w ramach realizacji projektu „STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”

  3. 

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu
  z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

  4. 

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2024 rok oraz ustalenia sezonu kąpielowego

  5.  

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany uchwały nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu
  z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków
  i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

  6. 

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Uchwały nr IX/1/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu
  z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu”

  7.  

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie odstąpienia od sporządzenia w części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Bohaterów Westerplatte -Etap I

  8.  

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie powołania siódmego członka Rady Muzeum w Bieruniu

  9.  

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym

  10.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/4/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu
  z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

  11.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń

  12.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2024-2034

  13.  

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2024 rok

  14. 

  Uchwała Nr

  ………………..

  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

  15. 

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany obowiązującego
  w Bieruniu prawa miejscowego w zakresie zwiększenia wsparcia finansowego dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka na terenie Gminy Bieruń

  16. 

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wyrażenia poparcia dla petycji Mieszkańców Małopolski

  Link do projektów uchwał:
  https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu II Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Program współpracy z miastami partnerskimi:
 • sprawozdanie z realizacji współpracy w 2023 roku;
 • harmonogram współpracy na 2024 rok.
 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 3. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 6. Blok informacyjny.
 7. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 18.12.2023 r.
 8. Zakończenie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.
  PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na II sesji w dniu 25 stycznia 2024 r.

  1.                   

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie wysokości ekwiwalentu dla strażaków - ratowników
  i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w Bieruniu

  2.                   

  Uchwała Nr

  ………………..

   w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/3/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu
  z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bieruń na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych

   

  3.                   

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej
  w Bieruniu - część A, przyjętego Uchwałą Nr II/3/2020 Rady Miejskiej
  w Bieruniu z dnia 27 lutego 2020 roku

   

  4.                   

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2024 rok

  5.                   

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznych użytecznych w 2024 roku

  6.                   

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VI/4/2022
  w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bieruński Bon Żłobkowy”

  7.                   

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2024 r.

   

  8.                   

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2024-2034

  9.                   

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2024 rok

  10.               

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przekazania Gminie Miastu Tychy części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym
  ul. Oświęcimskiej  

  11.               

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/14/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu
  z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

  12.               

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury: Bieruńskiego Ośrodka Kultury

  13.               

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

   

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2024 r. o godz. 14:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu nadzwyczajna I Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr XI/2/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 sierpnia 2023 r. wraz z odpowiedzią na skargę.
 3. Zakończenie obrad nadzwyczajnej I Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.
  PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na I nadzwyczajnej sesji w dniu 15 stycznia 2024 r.
  1. Uchwała Nr ……………….. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr XI/2/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 sierpnia 2023 r. wraz z odpowiedzią na skargę

Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XV Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Projekt budżetu na 2024 rok wraz z WPF.
  3.1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2024-2034.
  3.2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Bierunia na 2024 rok
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych za rok 2023.
 8. Wolne głosy.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 10. Plan Pracy Rady Miejskiej oraz Plany Pracy i Kontroli Komisji Stałych na okres od stycznia do marca 2024 r.
 11. Blok informacyjny.
 12. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30.11.2023 r.
 13. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

  PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XIV sesji w dniu 30 listopada 2023 r.

  1.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bieruń na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych.

  2.

  Uchwała Nr

  ………………..

   w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  3.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń

  4.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany uchwały Nr X/1/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Bieruńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji

  5.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego w Bieruniu
  (w organizacji)

  6.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Bieruń na 2024 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych"

  7.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Bieruń na lata 2023-2028

  8.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026

  9.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

  10.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

  11.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”

  12.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2033

  13.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

  14.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 13:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XIV Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Podatki i opłaty lokalne
 4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2024 r.
 5. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
 6. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2024 r.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 9. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 11. Wolne głosy.
 12. Blok informacyjny.
 13. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 26.10.2023 r.
 14. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XIV sesji w dniu 30 listopada 2023 r.

1.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wysokości ekwiwalentu dla strażaków - ratowników
i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w Bieruniu

2.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
i zabezpieczających drzewo z gatunku Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
o statusie pomnika przyrody zarejestrowanego w CRFOP pod kodem PL.ZIPOP.1393.PP.2414011.517

3.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/8/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności

4.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 -2026

5.                 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2024 rok

6.                 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Uchwały NR V/7/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap XII

7.                 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/9/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń"

8.                 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/14/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu
 z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

9.                 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

10.               

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2033

11.               

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok 

12.               

Uchwała Nr

………………..

w sprawie nadania nazwy odcinkowi drogi położonemu na terenie gminy Bieruń

13.               

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Bieruń

14.             

Uchwała Nr

………………..

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna
i Turystycznej - Etap I

15.             

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia”

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych


Informujemy, że w dniu 26 października 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XIII Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Oświata w mieście.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Bierunia i Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
 6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 9. Wolne głosy.
 10. Blok informacyjny.
 11. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.09.2023 r.
 12. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XIII sesji w dniu 26 października 2023 r.

1.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bieruń nieruchomości gruntowej, położonej w rejonie ulic Działkowców oraz Granitowej

2.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostroga w Ukrainie

3.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję 2024-2027

4.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2033

5.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

6.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu dotacji na 2024 r. na prace budowlane
i konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 28 września 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XII Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Wykonanie budżetu za I półrocze 2023 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne głosy.
 6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 9. Blok informacyjny.
 10. Przyjęcie protokołu z X nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 10.08.2023 r.
 11. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej z dnia 31.08.2023 r.
 12. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XII sesji w dniu 28 września 2023 r.

1.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2023‑2033

2.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

3.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XI Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Współpraca gminy Bieruń z GZM, ZMP i ŚŻGiP.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne głosy.
 6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 9. Blok informacyjny.
 10. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 29.06.2023 r.
 11. Przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 17.07.2023 r.
 12. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XI sesji w dniu 31 sierpnia 2023 r.

1.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uchwalenia aktualizacji Koncepcji programowo - przestrzennej wskazującej docelowy zasięg kanalizacji sanitarnej w Bieruniu

2.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kopań - Etap I

3.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zamiany nieruchomości

4. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bieruń

5.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Bieruń na lata 2023 - 2028

6.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Bieruniu

7.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

8.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie nadania nazwy „Skwer Miast Partnerskich” terenowi położonemu w rejonie ulicy Remizowej w Bieruniu

9.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej

10.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2023‑2033

11.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok.

12.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027

13.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców dotyczącej budowy drogi na ul. Stanisława Konarskiego w Bieruniu

14.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Bierunia

15.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Bierunia

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu nadzwyczajna X Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał - według załącznika
 3. Zakończenie obrad nadzwyczajnej X Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na X nadzwyczajnej sesji w dniu 10 sierpnia 2023 r.

1. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2033

2.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

3.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostroga w Ukrainie

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 17 lipca 2023 r. o godz. 16:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu nadzwyczajna IX Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał - według załącznika
 4. Zakończenie obrad nadzwyczajnej IX Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na IX nadzwyczajnej sesji w dniu 17 lipca 2023 r.

1.  Uchwała Nr ……………….. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2033
2. Uchwała Nr ……………….. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VIII Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. System Opieki Zdrowotnej w Bieruniu.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne głosy.
6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
9. Blok informacyjny.
10. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej z dnia 25.06.2023 r.
11. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu

PROJEKTY
uchwał przewidziane do uchwalenia na VIII Sesji w dniu 29 czerwca 2023 r.
1. Uchwała Nr ………………..w sprawie zmiany uchwały nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników,
których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.

2. Uchwała Nr ………………..w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia na rok 2024.

3. Uchwała Nr ………………..w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzylinią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu -Etap I

4. Uchwała Nr ………………..w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń

5. Uchwała Nr ………………..w sprawie wdrożenia „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap XII

6. Uchwała Nr ………………..w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2023 roku na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Bierunia osobom
fizycznym z budżetu Miasta Bierunia

7. Uchwała Nr ………………..w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027

8. Uchwała Nr ……………….. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

9. Uchwała Nr ………………..w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń"

10. Uchwała Nr ………………..w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawekopłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2023 r

11. Uchwała Nr ………………..w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2024 - 2027

12. Uchwała Nr ………………..w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bierunia" Panu Henrykowi Latocha

13. Uchwała Nr ………………..w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bierunia" dla chóru "Harmonia" w Bieruniu Nowym

14. Uchwała Nr ………………..w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektor szkoły Podstawowej na 3 w Bieruniu

15. Uchwała Nr ………………..w sprawie rozpatrzenia wniosku w zakresie odwodnienia terenów okolic ul. Warszawskiej

16. Uchwała Nr ………………..w sprawie zmiany powołania komisji Rady Miejskiej w Bieruniu oraz ustalenia ich składów osobowyc

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VII Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Raport o stanie miasta - przedstawienie i debata.
 4. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.

4.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2022 r.

5.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2022 rok.

 1. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 2. Wolne głosy.
 3. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 4. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 6. Blok informacyjny.
 7. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej z dnia 27.04.2023 r.
 8. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VII sesji w dniu 25 maja 2023 r.

 1. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2023‑2027.
 2. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok.
 3. Uchwała Nr …………………. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola na 2 w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VI Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Gospodarka Mieszkaniowa.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne głosy.
 6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 9. Blok informacyjny.
 10. Przyjęcie protokołu z IV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 13.03.2023 r. oraz protokołu z V Sesji Rady Miejskiej z dnia 30.03.2023 r.
 11. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VI Sesji w dniu 27 kwietnia 2023 r.

 

1.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń oraz odstąpienia od przetargowej drogi sprzedaży.

2.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Bieruń II.

3.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia na rok 2024.

4.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany uchwały NR XII/5/2022 rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminy czystości
i porządku na terenie gminy Bieruń.

 

5.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.

 

6.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

7.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wdrożenia „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap XIII.

 

8.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027.

9.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok.

 

10.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/14/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.

11.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany obowiązującego
w Bieruniu prawa miejscowego w zakresie zwiększenia wsparcia finansowego dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka na terenie miasta Bierunia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu V Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
  • Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
   w Rodzinie wraz ze sprawozdaniem z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
  • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu
   za rok 2022.
  • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2022.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne głosy.
 6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 9. Blok informacyjny.
 10. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 06.02.2023 r. oraz protokołu z III Sesji Rady Miejskiej z dnia 23.02.2023 r.
 11. Zakończenie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.
  PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na V sesji w dniu 30 marca 2023 r.

  1.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

  2.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

  3.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
   i w domu” na lata 2019-2023

  4.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A, przyjętego Uchwałą Nr II/3/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2020 roku

  5.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Bieruń oraz usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

  6.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2023 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego

  7.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap XII

  8.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027

  9.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

  Link do projektów uchwał:
  https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 13 marca 2023 r. o godz. 15:30 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu nadzwyczajna IV Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu.
 3. Zakończenie obrad nadzwyczajnej IV Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na IV nadzwyczajnej sesji w dniu 13 marca 2023 r.

1.  Uchwała Nr ……………….. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu III Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Zieleń w mieście.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza o podmiocie, na rzecz którego wykonywane są przez nieletnich prace społeczne.
 6. Wolne głosy.
 7. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 8. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 10. Podjęcie przez Radę Miejską stanowiska w sprawie In house.
 11. Blok informacyjny.
 12. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej z dnia 30.01.2023 r.
 13. Zakończenie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na III Sesji w dniu 23 lutego 2023 r.

1.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia
w 2023 roku”

2.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Uchwały nr XI/17/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń

3.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A

4.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy
ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy - Lędziny - Etap II

5.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz MT 2 M. Spyra, T. Noras Spółka Jawna z siedzibą w Lędzinach, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń

6.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu przy ulicy Ekonomicznej

7.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027

8.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

 Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych
Informujemy, że w dniu 6 lutego 2023 r. o godz. 15:30 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu nadzwyczajna II Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu.
 3. Zakończenie obrad nadzwyczajnej II Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na II nadzwyczajnej sesji w dniu 6 lutego 2023 r.

1.  Uchwała Nr ……………….. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu I Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Strategia rozwoju, rewitalizacji i remontów infrastruktury
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne głosy.
 6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 9. Blok informacyjny.
 10. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 15.12.2022 r.
 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na I sesji w dniu 30 stycznia 2023 r.

1. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2023 roku

2. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalanej dla obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych

3. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu

4. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

5. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027

6. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansów, Komisji gospodarki i Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Bieruniu

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XIII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
   3. Projekt budżetu na 2023 rok wraz z WPF.
    • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027.
    • Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Bierunia na 2023 rok.
   4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
   5. Wolne głosy.
   6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
   7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
   8. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych.
   9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
   10. Plan Pracy Rady Miejskiej na 2023 r. oraz Plany Pracy i Kontroli Komisji Stałych.
   11. Blok informacyjny.
   12. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.11.2022 r.
   13. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XIII sesji w dniu 15 grudnia 2022 r.

1.    

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

2.  

Uchwała Nr

………………..

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń

3.  

Uchwała Nr

………………..

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

4. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Bieruń rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

6.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Bieruń rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

7. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027

8. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok

9.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów

10.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 października 2022 roku w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych 

Informujemy, że w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
   3. Podatki i opłaty lokalne na 2023 rok wraz z podjęciem uchwał:
    • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
     z tego podatku w 2023 r.
    • Uchwała w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.
    • Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2023 r.
   4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
   5. Wolne głosy.
   6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
   7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
   8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
   9. Blok informacyjny.
   10. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej z dnia 27.10.2022 r.
   11. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XII sesji w dniu 24 listopada 2022 r.

1.   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń

2.  

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz EUROPACK FOILS Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń

3.  

Uchwała Nr

………………..

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalanej dla obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych

4. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Bieruń na 2023 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych"

5. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Bieruń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, na 2023 rok

6. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Bieruń rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

7. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027

8.   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 27 października 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej IX Sesji Rady Miejskiej z dnia 26.09.2022 r. oraz X Sesji Rady Miejskiej z dnia 29.09.2022 r.
     4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
     5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     6. Informacja Burmistrza Miasta Bierunia i Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
     7. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     8. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     9. Wolne głosy.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XI sesji w dniu 27 października 2022 r.

1.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Bieruń darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1A, oznaczonej jako dz. Nr 789/6, obręb Ściernie

2.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

3.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022‑2027

4.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok

5.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnych w Gminie Bieruń w ramach realizacji projektu „Stop Smog” w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”

6.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie ustalenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu

7.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Solecka”

8.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna
i Turystycznej - Etap I

9.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych położonych
w rejonie ulicy Chemików w Bieruniu

10.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Oświęcimskiej, Słonecznej i Bratków

11.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Rędzinnej

12.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu przy ulicy Jaworowej

13.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu przy ulicy Borowinowej

14.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bieruń nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Warszawskiej

15.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia

16.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

17.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
w Gminie Bieruń

18.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uchylenia w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń

19.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wystąpienia Gminy Bieruń ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

 Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 29 września 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu X Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

Część I - Robocza z proponowanym porządkiem obrad: 

      1. Otwarcie obrad.
      2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
      3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 25.08.2022 r.
      4. Działalność Straży Miejskiej w Bieruniu.
      5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
      6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
      7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
      8. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
      9. Wolne głosy.
      10. Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. oraz informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
      11. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
      12. Blok informacyjny.
      13. Zakończenie części I - Roboczej X Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na X sesji w dniu 29 września 2022 r.

1. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń

2. 

Uchwała Nr

………………..

zmieniająca Uchwałę nr V/2/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. dotycząca określenia obowiązkowego wymiaru godzin specjalistów

3. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027

4. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok,

5. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej
w Bieruniu


Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 26 września 2022 r. o godz. 16:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu nadzwyczajna IX sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
     4. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.
     5. Zakończenie obrad nadzwyczajnej IX sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

 Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VIII Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Wręczenie nominacji Starostom dożynek.
     4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej z dnia 30.06.2022 r.
     5. Funkcjonowanie systemu oświaty w mieście.
     6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     7. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     8. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     9. Wolne głosy.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VIII sesji w dniu 25 sierpnia 2022 r.

1. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Ostróg,

2. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany załącznika nr 1 „Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń” do Uchwały nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń,

3. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2022/2023,

4. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.,

5. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Województwa Śląskiego pod nazwą "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich",

6. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian w Uchwale nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich,

7. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

8. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027,

9. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VII Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 26.05.2022 r.
     4. Środki zewnętrzne - zadania realizowane i planowane.
     5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VII sesji w dniu 30 czerwca 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………………. w sprawie zaliczenia ulicy Stanisława Ligonia i ulicy Józefa Lompy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
     2. Uchwała Nr …………………. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń,
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
      i zagospodarowania tych odpadów,
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bieruń,
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Bieruń na lata 2022 - 2027 dla BPIK,
     6. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2022 rok „Program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców Gminy Bieruń”,
     7. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2022 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia”,
     8. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027,
     9. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok,
     10. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
     11. Uchwała Nr …………………. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bierunia”,
     12. Uchwała Nr …………………. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Bierunia”

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych 

Informujemy, że w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VI Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej z dnia 11.04.2022 r. oraz protokołu z V sesji Rady
Miejskiej z dnia 28.04.2022 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
7. Wolne głosy.
8. Raport o stanie miasta - przedstawienie i debata.
9. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.
 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.
10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2021 r.
 10.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2021 rok.
11. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
 11.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
13. Przyjęcie sprawozdań:
 13.1. z programu „Rodzina Trzy Plus” za rok 2021.
 13.2. z programu „Aktywni Seniorzy 60+” za rok 2021.
 13.3. z realizacji współpracy Gminy Bieruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
14. Blok informacyjny.
15. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VI sesji w dniu 26 maja 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………………. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bieruński Bon Żłobkowy”.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie wspólnej obsługi finansowej i prawnej jednostek organizacyjnych Miasta Bierunia.
     3. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022‑2027.
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu V Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej z dnia 31.03.2022 r.
     4. Strategia rozwoju sportu w mieście.
     5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na V sesji w dniu 28 kwietnia 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………………. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030".
     4. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w gminie Bieruń na lata 2022-2028”.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022‑2027.
     6. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.
     7. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej Miast Obwodu kijowskiego.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 16:30 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu nadzwyczajna IV Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Rozpatrzenie projektów uchwał - według załącznika.
     4. Zakończenie obrad nadzwyczajnej IV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na IV sesji w dniu 11 kwietnia 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostroga na Ukrainie
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Bierunia w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
      o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu III sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022 r.
     4. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu” dla Miasta Bierunia.
     5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na III sesji w dniu 31 marca 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie wdrożenia „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap XI.
     4. Uchwała Nr …………......... w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2022 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej o nazwie Bieruńskie Centrum Usług.
     6. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022‑2027.
     7. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.
     8. Uchwała Nr …………………. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap XI.
     9. Uchwała Nr …………………. w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Fundacji
      Nikoli Tesli w przedmiocie ustanawiania aktów prawa miejscowego dot. COVID-19.
     10. Uchwała Nr …………………. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 3
      z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu.
     11. Uchwała Nr …………………. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność i opieszałość Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams II sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej z dnia 27.01.2022 r.
4. Koncepcja rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
8. Wolne głosy.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
10. Blok informacyjny.
11. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Bieruniu

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na II sesji w dniu 24 lutego 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Uchwały nr IX/1/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu
      z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu".
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
      i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2022 roku”.
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w Bieruniu w rejonie ul. Mikołaja.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bieruń.
     6. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury.
     7. Uchwała Nr …………………. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 2023.
     8. Uchwała Nr …………………. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla strażaków - ratowników ochotniczych straży pożarnych w Bieruniu.
     9. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022‑2027.
     10. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams I sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 16.12.2021 r.
     4. Budżet Obywatelski i Zielony Budżet Miasta Bierunia.
     5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na I sesji w dniu 27 stycznia 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kopań.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
      i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bieruń, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2022 roku.
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022‑2027.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.
     6. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej z dnia 25.11.2021 r.
     4. Projekt budżetu na 2022 rok wraz z WPF.
     5. Reorganizacja ruchu na Starówce.
     6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     7. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     8. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     9. Wolne głosy.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Plan pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Stałych na 2022 rok.
     12. Blok informacyjny.
     13. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XII sesji w dniu 16 grudnia 2021 r.

     1. Uchwała Nr ……………… w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027.
     2. Uchwała Nr ……………… w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.
     3. Uchwała Nr ……………… w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S. A.
     4. Uchwała Nr ……………… w sprawie zmian w Uchwale nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
     5. Uchwała Nr ……………… w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń.
     6. Uchwała Nr ……………… w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów.
     7. Uchwała Nr ……………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021‑2027.
     8. Uchwała Nr ……………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej z dnia 28.10.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Podatki i opłaty lokalne na 2022 rok.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XI sesji w dniu 25 listopada 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2022 r.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z  opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2022 r.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2022 r.
     5. Uchwała Nr ………………… w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.
     6. Uchwała Nr ………………… w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
     7. Uchwała Nr ………………… w sprawie ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
     8. Uchwała Nr ………………… w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     9. Uchwała Nr ………………… w sprawie zmiany uchwały nr VII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
     10. Uchwała Nr ………………… w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Bieruńskiemu Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. zadania prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
     11. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
     12. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2022 rok.
     13. Uchwała Nr …………………. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „GÓRA CHEŁMECZKI”.
     14. Uchwała Nr …………………. w sprawie nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń.
     15. Uchwała Nr ………………… w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.
     16. Uchwała Nr ………………… w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bieruń.
     17. Uchwała Nr ………………… w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bieruń.
     18. Uchwała Nr ………………… w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
      z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem.
     19. Uchwała Nr ………………… w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
      z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
     20. Uchwała Nr ………………… w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Bierunia.
     21. Uchwała Nr ………………… w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych za udział
      w posiedzeniach rady i komisji oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
     22. Uchwała Nr ………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021‑2027.
     23. Uchwała Nr ………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 28 października 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu X sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 30.09.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja Burmistrza Miasta Bierunia i Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Strategia Rozwoju Miasta.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na X sesji w dniu 28 października 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Bierunia 2035.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń.
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021‑2027.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     6. Uchwała Nr …………………. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum w przedmiocie dyskryminacji osób niezaszczepionych na COVID-19.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu IX sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Uczczenie pamięci Honorowego Obywatela Bierunia kardynała Stanisława Nagy’ego w setną rocznicę urodzin.
     4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 26.08.2021 r.
     5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się WPF.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na IX sesji w dniu 30 września 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2021-2027.
     3. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji".
     5. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2022 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych".
     6. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń.
     7. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022.
     8. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu realizowanego w ramach projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń".
     9. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany uchwały nr VIII/15/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu
      z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
     10. Uchwała Nr …………......... w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 3
      z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 06 września 2021 r. o godz. 08:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu drugie posiedzenie VIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

10.t Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej  w Bieruniu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli
11. Blok informacyjny.
12. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VIII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 24.06.2021 r. oraz protokołu z VII sesji Rady Miejskiej z dnia 21.07.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Oświata w mieście.
     9. Ewaluacja końcowa Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VIII sesji w dniu 26 sierpnia 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/4/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu
      z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół
      i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń.
     2. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Statutu Bieruńskiego Centrum Usług.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2021/2022.
     4. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Uchwały nr IX/1/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu
      z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Bieruń na lata 2021-2024 dla Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
     6. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.
     7. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.
     8. Uchwała Nr …………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Solecka”.
     9. Uchwała Nr …………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Świerczynieckiej, linii kolejowej, toru prób i rzeki Mlecznej.
     10. Uchwała Nr …………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I.
     11. Uchwała Nr ………………… w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli.
     12. Uchwała Nr …………......... w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu dotacji na 2021 r. na roboty budowlane przy zabytku.
     13. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021‑2027.
     14. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     15. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.
     16. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 21 lipca 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams VII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

3.1.  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. wraz z odpowiedzią na skargę.

3.2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata
2021-2027.

3.3.  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

     1. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca proponowanych projektów do Programu Inwestycji Strategicznych (Nowy Ład).
     2. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Ochrona powietrza.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VI sesji w dniu 24 czerwca 2021 r.

     1. Uchwała Nr ………………….w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Bieruń do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.
     2. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 2022.
     4. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na 8-letni okres dzierżawy nieruchomości oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń.
     6. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
     7. Uchwała Nr …………......... w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bierunia.
     8. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
     9. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     10. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2021 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia".
     11. Uchwała Nr ………………… w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/7/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych miasta Bierunia.
     12. Uchwała Nr …………......... w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Zespołowi Folklorystycznemu „Nowobierunianki”.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams V sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Raport o stanie miasta - przedstawienie i debata.
     9. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.

9.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia.

     1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2020 r.

10.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2020 rok.

     1. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

11.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

     1. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     2. Blok informacyjny.
     3. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na V sesji w dniu 27 maja 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bieruń za 2020 rok.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
     4. Uchwała Nr …………......... w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
     5. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
     6. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams IV sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w dniu 25.03.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Działalność Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na IV sesji w dniu 29 kwietnia 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.  
     4. Uchwała Nr ………………….. w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/6/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
     5. Uchwała Nr …………….... w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
     6. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
     7. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     8. Uchwała Nr …………………… w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 2 w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams III sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w dniu 25.02.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na III sesji w dniu 25 marca 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………............. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Bierunia na lata 2021-2035.
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2021 roku.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2021 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie wdrożenia „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia” etap X.
     5. Uchwała Nr ………………........w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości.
     6. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
     7. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     8. Uchwała Nr ………………....... w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap X.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams II sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w dniu 28.01.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
     9. Gospodarka odpadami w Gminie Bieruń.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na II sesji w dniu 25 lutego 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………………… w sprawie  przystąpienia Gminy Bieruń do opracowania i wdrożenia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu".
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zwolnienia części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy - Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część B.
     5. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2021-2024.
     6. Uchwała Nr …………………… w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń.
     7. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu.
     8. Uchwała Nr……………………..w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
      położonej w Bieruniu w rejonie ul. Ekonomicznej i ul. Turyńskiej.
     9. Uchwała Nr …………………… w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
     10. Uchwała Nr …………………… w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bieruń.
     11. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bieruń.
     12. Uchwała Nr …………………… w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń.
     13. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
     14. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

Link do projektów uchwał: 

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych 

 

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams I sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 17.12.2020 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 08.12.2020 r. do 18.01.2021 r.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Plan obchodów 30-lecia Odrodzenia Samorządności Bierunia.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na I sesji w dniu 28 stycznia 2021 r.

     1. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmiany Uchwały nr IX/1/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu".
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Bieruń na lata 2021-2024 dla Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2021.
     5. Uchwała Nr ……………………  w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku.
     6. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XVI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w dniu 26.11.2020 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 17.11.2020 r. do 07.12.2020 r.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Projekt budżetu na 2021 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Plan pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Projektu uchwał przewidziane do uchwalenia na XVI sesji w dniu 17 grudnia 2020 r.

     1. Uchwała Nr …………………… w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2021 - 2027.  
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 -2028.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
     5. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
     6. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/4/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń.
     7. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów.
     8. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
     9. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

Link do projektów uchwał:

 https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XV sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10.2020 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 20.10.2020 r. do 16.11.2020 r.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Strategia Rozwoju Miasta Bierunia.
     9. Podatki i opłaty lokalne na 2021 rok.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XV sesji w dniu 26 listopada 2020 r.

     1. Uchwała Nr …………………… w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z  opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2021 r.
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2021 r.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2021 r.
     5. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
     6. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bierunia na lata 2021 - 2025.
     7. Uchwała Nr ……………… w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 -2023.
     8. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2021 rok.
     9. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia roku 2021 Rokiem 30-lecia Odrodzenia Samorządności Bierunia.
     10. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
     11. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 29 października 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XIV sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w dniu 24.09.2020 r. oraz protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 15.10.2020 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 15.09.2020 r. do 19.10.2020 r.
     5. Informacja Burmistrza Miasta Bierunia i Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Stan kultury w Bieruniu.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020.
     12. Blok informacyjny.
     13. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XIV sesji w dniu 29 października 2020 r.

     1. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bieruń I.
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bieruń II.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bieruń III.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Bierunia.
     5. Uchwała Nr ……………………  w sprawie nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń.
     6. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/8/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń.
     7. Uchwała Nr …………………… w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Bierunia.
     8. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
     9. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

 

Informujemy, żę w dniu 15 października 2020 r. o godz. 8:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XIII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bieruń do Tyskiego Klastra Energii.
     4.  Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Link do projektu uchwały:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, iż w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu odbędzie się w XII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w dniu 27.08.2020 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 18.08.2020 r. do 14.09.2020 r.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Bierunia” - kontynuacja sesji w kinoteatrze JUTRZENKA.
     12. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XII sesji w dniu 24 września 2020 r.

 1. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2021 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych"

2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/7/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 czerwca 2020 r. dotyczącej przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2020 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia"

3. Uchwała Nr …………………… w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń.

4. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021.

5. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.

6. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń.

8. Uchwała Nr …………………… w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.

9. Uchwała Nr …………………… w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

10. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję 2020-2023.

11. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.

12. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

 Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, iż w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu odbędzie się w XI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2020 r., IX sesji Rady Miejskiej w dniu 09.07.2020 r. oraz X sesji Rady Miejskiej w dniu 27.07.2020 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 16.06.2020 r. do 17.08.2020 r.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Oświata w mieście.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XI sesji w dniu 27 sierpnia 2020 r.

     1. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Logistycznej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń.
     5. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
     6. Uchwała Nr ……………………  w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.
     7. Uchwała Nr ……………………  w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
     8. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
     9. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.
     10. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim".
     11. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Znaleziono wiadomości: 0.

Повідомлення не знайдено.

 

Informujemy, iż w dniu 27 lipca 2020 r. o godzinie 8.00 odbędzie się w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu X sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:                                                                                                                                  
      a) Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ofiar Oświęcimskich w Bieruniu;  
      b)Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     4. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bienioszek Grzegorz 2020-06-04 13:52
Aktualizacja publikacji
Urbańczyk Arleta 2024-05-24 10:29
Wytworzenie publikacji
Arleta Urbańczyk 2024-05-24 10:29
Zatwierdzenie
Arleta Urbańczyk 2024-05-24 10:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
1245
do góry