• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zawiadomienia o Sesji

Informujemy, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu IX sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Uczczenie pamięci Honorowego Obywatela Bierunia kardynała Stanisława Nagy’ego w setną rocznicę urodzin.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 26.08.2021 r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8. Wolne głosy.
 9. Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się WPF.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 11. Blok informacyjny.
 12. Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na IX sesji w dniu 30 września 2021 r.

 1. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury.
 2. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2021-2027.
 3. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
 4. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji".
 5. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2022 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych".
 6. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń.
 7. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022.
 8. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu realizowanego w ramach projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń".
 9. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany uchwały nr VIII/15/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu
  z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
 10. Uchwała Nr …………......... w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 3
  z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 06 września 2021 r. o godz. 08:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu drugie posiedzenie VIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

10.t Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej  w Bieruniu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli
11. Blok informacyjny.
12. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VIII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 24.06.2021 r. oraz protokołu z VII sesji Rady Miejskiej z dnia 21.07.2021 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Oświata w mieście.
 9. Ewaluacja końcowa Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 11. Blok informacyjny.
 12. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VIII sesji w dniu 26 sierpnia 2021 r.

 1. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/4/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu
  z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół
  i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń.
 2. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Statutu Bieruńskiego Centrum Usług.
 3. Uchwała Nr …………......... w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2021/2022.
 4. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Uchwały nr IX/1/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu
  z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu.
 5. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Bieruń na lata 2021-2024 dla Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
 6. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.
 7. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.
 8. Uchwała Nr …………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Solecka”.
 9. Uchwała Nr …………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Świerczynieckiej, linii kolejowej, toru prób i rzeki Mlecznej.
 10. Uchwała Nr …………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I.
 11. Uchwała Nr ………………… w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli.
 12. Uchwała Nr …………......... w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu dotacji na 2021 r. na roboty budowlane przy zabytku.
 13. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021‑2027.
 14. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
 15. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.
 16. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 21 lipca 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams VII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

3.1.  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. wraz z odpowiedzią na skargę.

3.2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata
2021-2027.

3.3.  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

 1. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca proponowanych projektów do Programu Inwestycji Strategicznych (Nowy Ład).
 2. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2021 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Ochrona powietrza.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 10. Blok informacyjny.
 11. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VI sesji w dniu 24 czerwca 2021 r.

 1. Uchwała Nr ………………….w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Bieruń do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.
 2. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.
 3. Uchwała Nr …………......... w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 2022.
 4. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na 8-letni okres dzierżawy nieruchomości oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 5. Uchwała Nr …………………. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń.
 6. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
 7. Uchwała Nr …………......... w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bierunia.
 8. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
 9. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
 10. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2021 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia".
 11. Uchwała Nr ………………… w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/7/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych miasta Bierunia.
 12. Uchwała Nr …………......... w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Zespołowi Folklorystycznemu „Nowobierunianki”.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams V sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2021 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Raport o stanie miasta - przedstawienie i debata.
 9. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.

9.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia.

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2020 r.

10.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2020 rok.

 1. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

11.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 2. Blok informacyjny.
 3. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na V sesji w dniu 27 maja 2021 r.

 1. Uchwała Nr …………......... w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia.
 2. Uchwała Nr …………......... w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bieruń za 2020 rok.
 3. Uchwała Nr …………......... w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
 4. Uchwała Nr …………......... w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 5. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
 6. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams IV sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w dniu 25.03.2021 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Działalność Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 10. Blok informacyjny.
 11. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na IV sesji w dniu 29 kwietnia 2021 r.

 1. Uchwała Nr …………......... w sprawie zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
 3. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.  
 4. Uchwała Nr ………………….. w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/6/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 5. Uchwała Nr …………….... w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
 7. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
 8. Uchwała Nr …………………… w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 2 w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams III sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w dniu 25.02.2021 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 10. Blok informacyjny.
 11. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na III sesji w dniu 25 marca 2021 r.

 1. Uchwała Nr …………............. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Bierunia na lata 2021-2035.
 2. Uchwała Nr …………………… w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2021 roku.
 3. Uchwała Nr …………………… w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2021 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego.
 4. Uchwała Nr …………………… w sprawie wdrożenia „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia” etap X.
 5. Uchwała Nr ………………........w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 6. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
 7. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
 8. Uchwała Nr ………………....... w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap X.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams II sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w dniu 28.01.2021 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
 9. Gospodarka odpadami w Gminie Bieruń.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 11. Blok informacyjny.
 12. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na II sesji w dniu 25 lutego 2021 r.

 1. Uchwała Nr …………………… w sprawie  przystąpienia Gminy Bieruń do opracowania i wdrożenia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu".
 2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zwolnienia części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 3. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy - Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską.
 4. Uchwała Nr …………………… w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część B.
 5. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2021-2024.
 6. Uchwała Nr …………………… w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń.
 7. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu.
 8. Uchwała Nr……………………..w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
  położonej w Bieruniu w rejonie ul. Ekonomicznej i ul. Turyńskiej.
 9. Uchwała Nr …………………… w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 10. Uchwała Nr …………………… w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bieruń.
 11. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bieruń.
 12. Uchwała Nr …………………… w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń.
 13. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
 14. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

Link do projektów uchwał: 

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych 

 

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams I sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 17.12.2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 08.12.2020 r. do 18.01.2021 r.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Plan obchodów 30-lecia Odrodzenia Samorządności Bierunia.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 10. Blok informacyjny.
 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na I sesji w dniu 28 stycznia 2021 r.

 1. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmiany Uchwały nr IX/1/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu".
 2. Uchwała Nr …………………… w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Bieruń na lata 2021-2024 dla Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
 3. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 4. Uchwała Nr …………………… w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2021.
 5. Uchwała Nr ……………………  w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku.
 6. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XVI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w dniu 26.11.2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 17.11.2020 r. do 07.12.2020 r.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Projekt budżetu na 2021 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 10. Plan pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.
 11. Blok informacyjny.
 12. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Projektu uchwał przewidziane do uchwalenia na XVI sesji w dniu 17 grudnia 2020 r.

 1. Uchwała Nr …………………… w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2021 - 2027.  
 2. Uchwała Nr …………………… w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
 3. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 -2028.
 4. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 5. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
 6. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/4/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń.
 7. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów.
 8. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
 9. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

Link do projektów uchwał:

 https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XV sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10.2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 20.10.2020 r. do 16.11.2020 r.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Strategia Rozwoju Miasta Bierunia.
 9. Podatki i opłaty lokalne na 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 11. Blok informacyjny.
 12. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XV sesji w dniu 26 listopada 2020 r.

 1. Uchwała Nr …………………… w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z  opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2021 r.
 2. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
 3. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2021 r.
 4. Uchwała Nr …………………… w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2021 r.
 5. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 6. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bierunia na lata 2021 - 2025.
 7. Uchwała Nr ……………… w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 -2023.
 8. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2021 rok.
 9. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia roku 2021 Rokiem 30-lecia Odrodzenia Samorządności Bierunia.
 10. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
 11. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 29 października 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XIV sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w dniu 24.09.2020 r. oraz protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 15.10.2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 15.09.2020 r. do 19.10.2020 r.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Bierunia i Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
 6. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8. Wolne głosy.
 9. Stan kultury w Bieruniu.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 11. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020.
 12. Blok informacyjny.
 13. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XIV sesji w dniu 29 października 2020 r.

 1. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bieruń I.
 2. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bieruń II.
 3. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bieruń III.
 4. Uchwała Nr …………………… w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Bierunia.
 5. Uchwała Nr ……………………  w sprawie nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń.
 6. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/8/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń.
 7. Uchwała Nr …………………… w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Bierunia.
 8. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
 9. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

 

Informujemy, żę w dniu 15 października 2020 r. o godz. 8:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XIII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bieruń do Tyskiego Klastra Energii.
 4.  Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Link do projektu uchwały:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, iż w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu odbędzie się w XII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w dniu 27.08.2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 18.08.2020 r. do 14.09.2020 r.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 10. Blok informacyjny.
 11. Wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Bierunia” - kontynuacja sesji w kinoteatrze JUTRZENKA.
 12. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XII sesji w dniu 24 września 2020 r.

 1. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2021 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych"

2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/7/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 czerwca 2020 r. dotyczącej przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2020 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia"

3. Uchwała Nr …………………… w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń.

4. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021.

5. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.

6. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń.

8. Uchwała Nr …………………… w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.

9. Uchwała Nr …………………… w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

10. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję 2020-2023.

11. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.

12. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

 Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, iż w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu odbędzie się w XI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2020 r., IX sesji Rady Miejskiej w dniu 09.07.2020 r. oraz X sesji Rady Miejskiej w dniu 27.07.2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 16.06.2020 r. do 17.08.2020 r.
 5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 7. Wolne głosy.
 8. Oświata w mieście.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 10. Blok informacyjny.
 11. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XI sesji w dniu 27 sierpnia 2020 r.

 1. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
 2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Logistycznej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 3. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
 4. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń.
 5. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 6. Uchwała Nr ……………………  w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.
 7. Uchwała Nr ……………………  w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
 9. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.
 10. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim".
 11. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Znaleziono wiadomości: 0.

Nie znaleziono wiadomości.

 

Informujemy, iż w dniu 27 lipca 2020 r. o godzinie 8.00 odbędzie się w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu X sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:                                                                                                                                  
  a) Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ofiar Oświęcimskich w Bieruniu;  
  b)Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bienioszek Grzegorz 2020-06-04 13:52
Aktualizacja publikacji
Kasperczyk Justyna 2021-09-24 13:21
Wytworzenie publikacji
Justyna Kasperczyk 2021-09-24 13:21
Zatwierdzenie
Justyna Kasperczyk 2021-09-24 13:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
217
do góry