• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zawiadomienia o Sesji

Informujemy, że w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VII Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Raport o stanie miasta - przedstawienie i debata.
 4. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.

4.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2022 r.

5.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2022 rok.

 1. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 2. Wolne głosy.
 3. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 4. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 6. Blok informacyjny.
 7. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej z dnia 27.04.2023 r.
 8. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VII sesji w dniu 25 maja 2023 r.

 1. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2023‑2027.
 2. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok.
 3. Uchwała Nr …………………. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola na 2 w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VI Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Gospodarka Mieszkaniowa.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne głosy.
 6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 9. Blok informacyjny.
 10. Przyjęcie protokołu z IV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 13.03.2023 r. oraz protokołu z V Sesji Rady Miejskiej z dnia 30.03.2023 r.
 11. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VI Sesji w dniu 27 kwietnia 2023 r.

 

1.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń oraz odstąpienia od przetargowej drogi sprzedaży.

2.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Bieruń II.

3.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia na rok 2024.

4.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany uchwały NR XII/5/2022 rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminy czystości
i porządku na terenie gminy Bieruń.

 

5.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.

 

6.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

7.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wdrożenia „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap XIII.

 

8.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027.

9.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok.

 

10.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/14/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.

11.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany obowiązującego
w Bieruniu prawa miejscowego w zakresie zwiększenia wsparcia finansowego dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka na terenie miasta Bierunia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu V Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
  • Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
   w Rodzinie wraz ze sprawozdaniem z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
  • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu
   za rok 2022.
  • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2022.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne głosy.
 6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 9. Blok informacyjny.
 10. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 06.02.2023 r. oraz protokołu z III Sesji Rady Miejskiej z dnia 23.02.2023 r.
 11. Zakończenie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.
  PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na V sesji w dniu 30 marca 2023 r.

  1.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

  2.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

  3.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
   i w domu” na lata 2019-2023

  4.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A, przyjętego Uchwałą Nr II/3/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2020 roku

  5.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Bieruń oraz usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

  6.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2023 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego

  7.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap XII

  8.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027

  9.

  Uchwała Nr

  ………………..

  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

  Link do projektów uchwał:
  https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 13 marca 2023 r. o godz. 15:30 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu nadzwyczajna IV Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu.
 3. Zakończenie obrad nadzwyczajnej IV Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na IV nadzwyczajnej sesji w dniu 13 marca 2023 r.

1.  Uchwała Nr ……………….. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu III Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Zieleń w mieście.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza o podmiocie, na rzecz którego wykonywane są przez nieletnich prace społeczne.
 6. Wolne głosy.
 7. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 8. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 10. Podjęcie przez Radę Miejską stanowiska w sprawie In house.
 11. Blok informacyjny.
 12. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej z dnia 30.01.2023 r.
 13. Zakończenie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na III Sesji w dniu 23 lutego 2023 r.

1.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia
w 2023 roku”

2.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Uchwały nr XI/17/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń

3.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część A

4.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy
ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy - Lędziny - Etap II

5.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz MT 2 M. Spyra, T. Noras Spółka Jawna z siedzibą w Lędzinach, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń

6.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu przy ulicy Ekonomicznej

7.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027

8.                   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

 Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych
Informujemy, że w dniu 6 lutego 2023 r. o godz. 15:30 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu nadzwyczajna II Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu.
 3. Zakończenie obrad nadzwyczajnej II Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na II nadzwyczajnej sesji w dniu 6 lutego 2023 r.

1.  Uchwała Nr ……………….. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu I Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Strategia rozwoju, rewitalizacji i remontów infrastruktury
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne głosy.
 6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
 9. Blok informacyjny.
 10. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 15.12.2022 r.
 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na I sesji w dniu 30 stycznia 2023 r.

1. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2023 roku

2. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalanej dla obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych

3. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu

4. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2023 rok

5. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027

6. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansów, Komisji gospodarki i Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Bieruniu

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XIII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
   3. Projekt budżetu na 2023 rok wraz z WPF.
    • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2023-2027.
    • Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Bierunia na 2023 rok.
   4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
   5. Wolne głosy.
   6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
   7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
   8. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych.
   9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
   10. Plan Pracy Rady Miejskiej na 2023 r. oraz Plany Pracy i Kontroli Komisji Stałych.
   11. Blok informacyjny.
   12. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24.11.2022 r.
   13. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XIII sesji w dniu 15 grudnia 2022 r.

1.    

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń

2.  

Uchwała Nr

………………..

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń

3.  

Uchwała Nr

………………..

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

4. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Bieruń rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

6.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Bieruń rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

7. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027

8. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok

9.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów

10.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 października 2022 roku w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych 

Informujemy, że w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
   3. Podatki i opłaty lokalne na 2023 rok wraz z podjęciem uchwał:
    • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
     z tego podatku w 2023 r.
    • Uchwała w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.
    • Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2023 r.
   4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
   5. Wolne głosy.
   6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
   7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
   8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
   9. Blok informacyjny.
   10. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej z dnia 27.10.2022 r.
   11. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XII sesji w dniu 24 listopada 2022 r.

1.   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń

2.  

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz EUROPACK FOILS Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń

3.  

Uchwała Nr

………………..

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalanej dla obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych

4. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Bieruń na 2023 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych"

5. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Bieruń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, na 2023 rok

6. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Bieruń rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

7. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027

8.   

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 27 października 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej IX Sesji Rady Miejskiej z dnia 26.09.2022 r. oraz X Sesji Rady Miejskiej z dnia 29.09.2022 r.
     4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
     5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     6. Informacja Burmistrza Miasta Bierunia i Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
     7. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     8. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     9. Wolne głosy.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XI sesji w dniu 27 października 2022 r.

1.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Bieruń darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1A, oznaczonej jako dz. Nr 789/6, obręb Ściernie

2.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

3.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022‑2027

4.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok

5.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnych w Gminie Bieruń w ramach realizacji projektu „Stop Smog” w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”

6.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie ustalenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu

7.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Solecka”

8.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna
i Turystycznej - Etap I

9.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych położonych
w rejonie ulicy Chemików w Bieruniu

10.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Oświęcimskiej, Słonecznej i Bratków

11.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Rędzinnej

12.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu przy ulicy Jaworowej

13.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu przy ulicy Borowinowej

14.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bieruń nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Warszawskiej

15.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia

16.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

17.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
w Gminie Bieruń

18.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie uchylenia w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń

19.

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wystąpienia Gminy Bieruń ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

 Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 29 września 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu X Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

Część I - Robocza z proponowanym porządkiem obrad: 

      1. Otwarcie obrad.
      2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
      3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 25.08.2022 r.
      4. Działalność Straży Miejskiej w Bieruniu.
      5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
      6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
      7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
      8. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
      9. Wolne głosy.
      10. Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. oraz informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
      11. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
      12. Blok informacyjny.
      13. Zakończenie części I - Roboczej X Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na X sesji w dniu 29 września 2022 r.

1. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń

2. 

Uchwała Nr

………………..

zmieniająca Uchwałę nr V/2/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. dotycząca określenia obowiązkowego wymiaru godzin specjalistów

3. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027

4. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok,

5. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej
w Bieruniu


Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 26 września 2022 r. o godz. 16:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu nadzwyczajna IX sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
     4. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.
     5. Zakończenie obrad nadzwyczajnej IX sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

 Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VIII Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Wręczenie nominacji Starostom dożynek.
     4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej z dnia 30.06.2022 r.
     5. Funkcjonowanie systemu oświaty w mieście.
     6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     7. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     8. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     9. Wolne głosy.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VIII sesji w dniu 25 sierpnia 2022 r.

1. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Ostróg,

2. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany załącznika nr 1 „Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń” do Uchwały nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń,

3. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2022/2023,

4. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.,

5. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Województwa Śląskiego pod nazwą "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich",

6. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian w Uchwale nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich,

7. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

8. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027,

9. 

Uchwała Nr

………………..

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VII Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 26.05.2022 r.
     4. Środki zewnętrzne - zadania realizowane i planowane.
     5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VII sesji w dniu 30 czerwca 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………………. w sprawie zaliczenia ulicy Stanisława Ligonia i ulicy Józefa Lompy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
     2. Uchwała Nr …………………. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń,
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
      i zagospodarowania tych odpadów,
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bieruń,
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Bieruń na lata 2022 - 2027 dla BPIK,
     6. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2022 rok „Program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców Gminy Bieruń”,
     7. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2022 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia”,
     8. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027,
     9. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok,
     10. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
     11. Uchwała Nr …………………. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bierunia”,
     12. Uchwała Nr …………………. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Bierunia”

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych 

Informujemy, że w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VI Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej z dnia 11.04.2022 r. oraz protokołu z V sesji Rady
Miejskiej z dnia 28.04.2022 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
7. Wolne głosy.
8. Raport o stanie miasta - przedstawienie i debata.
9. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.
 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.
10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2021 r.
 10.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2021 rok.
11. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
 11.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
13. Przyjęcie sprawozdań:
 13.1. z programu „Rodzina Trzy Plus” za rok 2021.
 13.2. z programu „Aktywni Seniorzy 60+” za rok 2021.
 13.3. z realizacji współpracy Gminy Bieruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
14. Blok informacyjny.
15. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VI sesji w dniu 26 maja 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………………. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bieruński Bon Żłobkowy”.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie wspólnej obsługi finansowej i prawnej jednostek organizacyjnych Miasta Bierunia.
     3. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022‑2027.
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.

Link do projektów uchwał:
https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu V Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej z dnia 31.03.2022 r.
     4. Strategia rozwoju sportu w mieście.
     5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na V sesji w dniu 28 kwietnia 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………………. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030".
     4. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w gminie Bieruń na lata 2022-2028”.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022‑2027.
     6. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.
     7. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności regionalnej Miast Obwodu kijowskiego.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 16:30 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu nadzwyczajna IV Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Rozpatrzenie projektów uchwał - według załącznika.
     4. Zakończenie obrad nadzwyczajnej IV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na IV sesji w dniu 11 kwietnia 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostroga na Ukrainie
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Bierunia w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
      o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu III sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej z dnia 24.02.2022 r.
     4. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu” dla Miasta Bierunia.
     5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na III sesji w dniu 31 marca 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej w Bieruniu.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie wdrożenia „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap XI.
     4. Uchwała Nr …………......... w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2022 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej o nazwie Bieruńskie Centrum Usług.
     6. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022‑2027.
     7. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.
     8. Uchwała Nr …………………. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap XI.
     9. Uchwała Nr …………………. w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Fundacji
      Nikoli Tesli w przedmiocie ustanawiania aktów prawa miejscowego dot. COVID-19.
     10. Uchwała Nr …………………. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 3
      z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu.
     11. Uchwała Nr …………………. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność i opieszałość Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 24 lutego 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams II sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej z dnia 27.01.2022 r.
4. Koncepcja rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
8. Wolne głosy.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
10. Blok informacyjny.
11. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Bieruniu

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na II sesji w dniu 24 lutego 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Uchwały nr IX/1/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu
      z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu".
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
      i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2022 roku”.
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w Bieruniu w rejonie ul. Mikołaja.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bieruń.
     6. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury.
     7. Uchwała Nr …………………. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 2023.
     8. Uchwała Nr …………………. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla strażaków - ratowników ochotniczych straży pożarnych w Bieruniu.
     9. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022‑2027.
     10. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams I sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 16.12.2021 r.
     4. Budżet Obywatelski i Zielony Budżet Miasta Bierunia.
     5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na I sesji w dniu 27 stycznia 2022 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kopań.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
      i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bieruń, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2022 roku.
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022‑2027.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.
     6. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej z dnia 25.11.2021 r.
     4. Projekt budżetu na 2022 rok wraz z WPF.
     5. Reorganizacja ruchu na Starówce.
     6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     7. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     8. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     9. Wolne głosy.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Plan pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Stałych na 2022 rok.
     12. Blok informacyjny.
     13. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XII sesji w dniu 16 grudnia 2021 r.

     1. Uchwała Nr ……………… w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027.
     2. Uchwała Nr ……………… w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2022 rok.
     3. Uchwała Nr ……………… w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S. A.
     4. Uchwała Nr ……………… w sprawie zmian w Uchwale nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
     5. Uchwała Nr ……………… w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń.
     6. Uchwała Nr ……………… w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów.
     7. Uchwała Nr ……………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021‑2027.
     8. Uchwała Nr ……………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu XI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej z dnia 28.10.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Podatki i opłaty lokalne na 2022 rok.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XI sesji w dniu 25 listopada 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2022 r.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z  opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2022 r.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2022 r.
     5. Uchwała Nr ………………… w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.
     6. Uchwała Nr ………………… w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
     7. Uchwała Nr ………………… w sprawie ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
     8. Uchwała Nr ………………… w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     9. Uchwała Nr ………………… w sprawie zmiany uchwały nr VII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
     10. Uchwała Nr ………………… w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Bieruńskiemu Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. zadania prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
     11. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
     12. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2022 rok.
     13. Uchwała Nr …………………. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „GÓRA CHEŁMECZKI”.
     14. Uchwała Nr …………………. w sprawie nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń.
     15. Uchwała Nr ………………… w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.
     16. Uchwała Nr ………………… w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bieruń.
     17. Uchwała Nr ………………… w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bieruń.
     18. Uchwała Nr ………………… w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
      z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem.
     19. Uchwała Nr ………………… w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
      z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
     20. Uchwała Nr ………………… w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Bierunia.
     21. Uchwała Nr ………………… w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych za udział
      w posiedzeniach rady i komisji oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
     22. Uchwała Nr ………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021‑2027.
     23. Uchwała Nr ………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 28 października 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu X sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 30.09.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja Burmistrza Miasta Bierunia i Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Strategia Rozwoju Miasta.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na X sesji w dniu 28 października 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Bierunia 2035.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń.
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021‑2027.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     6. Uchwała Nr …………………. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum w przedmiocie dyskryminacji osób niezaszczepionych na COVID-19.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu IX sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Uczczenie pamięci Honorowego Obywatela Bierunia kardynała Stanisława Nagy’ego w setną rocznicę urodzin.
     4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 26.08.2021 r.
     5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się WPF.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na IX sesji w dniu 30 września 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2021-2027.
     3. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     4. Uchwała Nr …………………. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji".
     5. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2022 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych".
     6. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń.
     7. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022.
     8. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu realizowanego w ramach projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń".
     9. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany uchwały nr VIII/15/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu
      z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
     10. Uchwała Nr …………......... w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 3
      z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 06 września 2021 r. o godz. 08:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu drugie posiedzenie VIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

10.t Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej  w Bieruniu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli
11. Blok informacyjny.
12. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VIII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej z dnia 24.06.2021 r. oraz protokołu z VII sesji Rady Miejskiej z dnia 21.07.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Oświata w mieście.
     9. Ewaluacja końcowa Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VIII sesji w dniu 26 sierpnia 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/4/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu
      z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół
      i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń.
     2. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Statutu Bieruńskiego Centrum Usług.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2021/2022.
     4. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Uchwały nr IX/1/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu
      z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Bieruń na lata 2021-2024 dla Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
     6. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.
     7. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.
     8. Uchwała Nr …………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Solecka”.
     9. Uchwała Nr …………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Świerczynieckiej, linii kolejowej, toru prób i rzeki Mlecznej.
     10. Uchwała Nr …………......... w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej - Etap I.
     11. Uchwała Nr ………………… w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli.
     12. Uchwała Nr …………......... w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu dotacji na 2021 r. na roboty budowlane przy zabytku.
     13. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021‑2027.
     14. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     15. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.
     16. Uchwała Nr …………………. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 21 lipca 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams VII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

3.1.  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. wraz z odpowiedzią na skargę.

3.2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata
2021-2027.

3.3.  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

     1. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca proponowanych projektów do Programu Inwestycji Strategicznych (Nowy Ład).
     2. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu VI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Ochrona powietrza.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na VI sesji w dniu 24 czerwca 2021 r.

     1. Uchwała Nr ………………….w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Bieruń do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.
     2. Uchwała Nr …………………. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia na rok 2022.
     4. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na 8-letni okres dzierżawy nieruchomości oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
     5. Uchwała Nr …………………. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń.
     6. Uchwała Nr …………......... w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
     7. Uchwała Nr …………......... w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bierunia.
     8. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
     9. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     10. Uchwała Nr …………......... w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2021 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia".
     11. Uchwała Nr ………………… w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/7/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych miasta Bierunia.
     12. Uchwała Nr …………......... w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Zespołowi Folklorystycznemu „Nowobierunianki”.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams V sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Raport o stanie miasta - przedstawienie i debata.
     9. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.

9.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia.

     1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2020 r.

10.1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2020 rok.

     1. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

11.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

     1. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     2. Blok informacyjny.
     3. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na V sesji w dniu 27 maja 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bierunia.
     2. Uchwała Nr …………......... w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bieruń za 2020 rok.
     3. Uchwała Nr …………......... w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
     4. Uchwała Nr …………......... w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
     5. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
     6. Uchwała Nr …………......... w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams IV sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w dniu 25.03.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Działalność Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na IV sesji w dniu 29 kwietnia 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………......... w sprawie zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.  
     4. Uchwała Nr ………………….. w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/6/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
     5. Uchwała Nr …………….... w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
     6. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
     7. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     8. Uchwała Nr …………………… w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 2 w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams III sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w dniu 25.02.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na III sesji w dniu 25 marca 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………............. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Bierunia na lata 2021-2035.
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2021 roku.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2021 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie wdrożenia „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia” etap X.
     5. Uchwała Nr ………………........w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości.
     6. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
     7. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     8. Uchwała Nr ………………....... w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap X.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams II sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w dniu 28.01.2021 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Działalność Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
     9. Gospodarka odpadami w Gminie Bieruń.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na II sesji w dniu 25 lutego 2021 r.

     1. Uchwała Nr …………………… w sprawie  przystąpienia Gminy Bieruń do opracowania i wdrożenia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu".
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zwolnienia części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy - Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu - część B.
     5. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2021-2024.
     6. Uchwała Nr …………………… w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń.
     7. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu.
     8. Uchwała Nr……………………..w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
      położonej w Bieruniu w rejonie ul. Ekonomicznej i ul. Turyńskiej.
     9. Uchwała Nr …………………… w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
     10. Uchwała Nr …………………… w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bieruń.
     11. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bieruń.
     12. Uchwała Nr …………………… w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń.
     13. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2021-2027.
     14. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.

Link do projektów uchwał: 

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych 

 

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams I sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 17.12.2020 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 08.12.2020 r. do 18.01.2021 r.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Plan obchodów 30-lecia Odrodzenia Samorządności Bierunia.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na I sesji w dniu 28 stycznia 2021 r.

     1. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmiany Uchwały nr IX/1/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu".
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Bieruń na lata 2021-2024 dla Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2021.
     5. Uchwała Nr ……………………  w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku.
     6. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XVI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w dniu 26.11.2020 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 17.11.2020 r. do 07.12.2020 r.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Projekt budżetu na 2021 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Plan pracy Rady Miejskiej na 2021 rok.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Projektu uchwał przewidziane do uchwalenia na XVI sesji w dniu 17 grudnia 2020 r.

     1. Uchwała Nr …………………… w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2021 - 2027.  
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2021 rok.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 -2028.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
     5. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
     6. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/4/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń.
     7. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów.
     8. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
     9. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

Link do projektów uchwał:

 https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XV sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10.2020 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 20.10.2020 r. do 16.11.2020 r.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Strategia Rozwoju Miasta Bierunia.
     9. Podatki i opłaty lokalne na 2021 rok.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Blok informacyjny.
     12. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XV sesji w dniu 26 listopada 2020 r.

     1. Uchwała Nr …………………… w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z  opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2021 r.
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2021 r.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2021 r.
     5. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
     6. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bierunia na lata 2021 - 2025.
     7. Uchwała Nr ……………… w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 -2023.
     8. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2021 rok.
     9. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia roku 2021 Rokiem 30-lecia Odrodzenia Samorządności Bierunia.
     10. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
     11. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Informujemy, że w dniu 29 października 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XIV sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w dniu 24.09.2020 r. oraz protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 15.10.2020 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 15.09.2020 r. do 19.10.2020 r.
     5. Informacja Burmistrza Miasta Bierunia i Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
     6. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     8. Wolne głosy.
     9. Stan kultury w Bieruniu.
     10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     11. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020.
     12. Blok informacyjny.
     13. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XIV sesji w dniu 29 października 2020 r.

     1. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bieruń I.
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bieruń II.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bieruń III.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Bierunia.
     5. Uchwała Nr ……………………  w sprawie nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń.
     6. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/8/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń.
     7. Uchwała Nr …………………… w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Bierunia.
     8. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
     9. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

 

Informujemy, żę w dniu 15 października 2020 r. o godz. 8:00 odbędzie się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams XIII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bieruń do Tyskiego Klastra Energii.
     4.  Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Link do projektu uchwały:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, iż w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu odbędzie się w XII sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w dniu 27.08.2020 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 18.08.2020 r. do 14.09.2020 r.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Bierunia” - kontynuacja sesji w kinoteatrze JUTRZENKA.
     12. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XII sesji w dniu 24 września 2020 r.

 1. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2021 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych"

2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/7/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 czerwca 2020 r. dotyczącej przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2020 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia"

3. Uchwała Nr …………………… w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń.

4. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021.

5. Uchwała Nr …………………… w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń.

6. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7. Uchwała Nr …………………… w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń.

8. Uchwała Nr …………………… w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.

9. Uchwała Nr …………………… w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

10. Uchwała Nr …………………… w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach na kadencję 2020-2023.

11. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.

12. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.

 Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Informujemy, iż w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu odbędzie się w XI sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2020 r., IX sesji Rady Miejskiej w dniu 09.07.2020 r. oraz X sesji Rady Miejskiej w dniu 27.07.2020 r.
     4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji zadań w okresie od 16.06.2020 r. do 17.08.2020 r.
     5. Informacja o realizacji uchwał z poprzednich sesji.
     6. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
     7. Wolne głosy.
     8. Oświata w mieście.
     9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej — według załącznika.
     10. Blok informacyjny.
     11. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

PROJEKTY uchwał przewidziane do uchwalenia na XI sesji w dniu 27 sierpnia 2020 r.

     1. Uchwała Nr …………………… w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
     2. Uchwała Nr …………………… w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Logistycznej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
     3. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
     4. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń.
     5. Uchwała Nr …………………… w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
     6. Uchwała Nr ……………………  w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń.
     7. Uchwała Nr ……………………  w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
     8. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2020-2025.
     9. Uchwała Nr ……………………  w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2020 rok.
     10. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim".
     11. Uchwała Nr …………………… w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

Znaleziono wiadomości: 0.

Повідомлення не знайдено.

 

Informujemy, iż w dniu 27 lipca 2020 r. o godzinie 8.00 odbędzie się w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu X sesja Rady Miejskiej w Bieruniu z proponowanym porządkiem obrad:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
     3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:                                                                                                                                  
      a) Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ofiar Oświęcimskich w Bieruniu;  
      b)Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     4. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Link do projektów uchwał:

https://bip.bierun.pl/prawo/projekty-aktow-normatywnych

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bienioszek Grzegorz 2020-06-04 13:52
Aktualizacja publikacji
Otremba Ewa 2023-05-24 16:34
Wytworzenie publikacji
Maria Frankowska-Abramek 2023-05-19 16:33
Zatwierdzenie
Maria Frankowska-Abramek 2023-05-19 16:33
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
815
do góry