• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Nabór kandydatów na Ławników Sądowych/Nabór kandydatów na ławników (2024 - 2027) - nabór (..)

Nabór kandydatów na ławników (2024 - 2027) - nabór uzupełniający

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

W związku z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach przekazanym Radzie Miejskiej w Bieruniu o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027, z obszaru Bierunia, ogłasza się nabór kandydatów na ławników.

Wybory uzupełniające dotyczą:

- do Sądu Okręgowego w Katowicach - 1 ławnik, w tym:

        1 ławnik do orzekania w sprawach karnych,

- do Sądu Rejonowego w Tychach - 1 ławnik, w tym

        1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgłoszenia kandydatów na ławników można dokonać do dnia 24 stycznia 2024 r.

Wypełnione karty zgłoszeń wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie od 4 do 24 stycznia 2024 roku:

 1. W Biurze Rady Miejskiej w Bieruniu, w gmachu Urzędu Miejskiego (I piętro, pokój 109, segment B):
 • w poniedziałki od 7:30 do 17:00;
 • we wtorki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30;
 • w piątki od 7:30 do 14:00.
 1. Dokumenty można również przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Rada Miejska w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14. Na kopercie należy umieścić dopisek „WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE NA ŁAWNIKÓW 2024-2027”.

Informacje dodatkowe:

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia;
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ NA ŁAWNIKA

Ławnikiem może być wybrany ten, kto zgodnie z art. 158 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Jest nieskazitelnego charakteru.
 3. Ukończył 30 lat.
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
 5. Nie przekroczył 70 lat.
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być (art. 159 w/w ustawy):

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.
 6. Duchowni.
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693 ze zm.), zmienionym - w zakresie wzoru karty - rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2155).

Papierowa wersja karty zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest w Biurze Rady Miejskiej w Bieruniu, w gmachu Urzędu Miejskiego (I piętro, pokój 13, segment B) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia.
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia.
 1. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia.
 1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia.
 2. 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie).
 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 685), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych w Rejestr mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.

 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK oraz aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za w/w zaświadczenia, kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty ponosi Skarb Państwa (art. 162 §7 i 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Przy ubieganiu się o wydanie przedmiotowych informacji kandydat na ławnika dołącza do wniosku dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonanego przez grupę 50 obywateli, od osoby umieszczonej, jako pierwsza na liście.

Koszt opłaty za badania lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości, podstawę przetwarzania danych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a dobrowolne przekazanie w karcie zgłoszenia na ławnika niezbędnych danych osobowych, a tym samym zainicjowanie z własnej woli procesu leżącego w interesie publicznym i dalsze prowadzenie postępowania przez organy władzy publicznej powoduje, że nie ma potrzeby składania przez kandydata dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ławnicy
docx 2024-01-04 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.docx 27.66KB -
docx 2024-01-04 Lista osób zgłaszajacych kandydata na ławnika.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Lista osób zgłaszajacych kandydata na ławnika.docx 31.71KB -
docx 2024-01-04 Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej.docx 13.67KB -
docx 2024-01-04 Oświadczenie dotyczące postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
Oświadczenie dotyczące postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.docx 13.77KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bienioszek Grzegorz 2024-01-04 09:13
Aktualizacja publikacji
Bienioszek Grzegorz 2024-01-04 10:19
Wytworzenie publikacji
Ewa Otremba 2024-01-04 10:19
Zatwierdzenie
Ewa Otremba 2024-01-04 10:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
60
do góry