• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - segment A, II piętro, pokój nr 204.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

    1.  Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
    2.  6 egzemplarzy kopii mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem.
    3.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

- W ciągu 65 dni od dnia wszczęcia postępowania, po złożeniu kompletu dokumentów.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

- Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. OPŁATA

   OPŁATA SKARBOWA (z chwilą wniesienia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego):

  1. Opłata skarbowa - w sprawach określonych w art. 2 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej nie wnosi się opłat. W pozostałych przypadkach uiszcza się opłatę skarbową w oparciu o art. 1 ust. 1 pkt. 1 litera „a” ww. ustawy w wysokości 598,00 zł.(z chwilą wniesienia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).
  2.  Za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii wnosi się opłatę w wysokości 5 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę.
  3. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł. 

Opłat dokonuje się w kasie urzędu lub
bezgotówkowo na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

IX. UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. 6 egzemplarzy mapy zasadniczej z nakdładką ewidencyjną (w oryginale) terenu, ktorego wniosek dotyczy i obszaru , na który inwestycja będzie oddziaływać - odległość nie mniejsza niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem (w skali 1:500, 1:100, a w przypadku inwestycji liniowych nawet 1:2000) z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem (do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Bieruniu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomości w Bieruniu, ul. św. Kingi 1).

2. Potwierdzenie wniesienia opłaty.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień
i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego
w ramach sprawowania władzy publicznej. Podstawa prawna: art. 53 ust. 1 i 3 oraz ust. 4, art. 54, art. 59 ust.1, art. 60 ust.1 i ust. 4, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4, art. 104, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, art. 6 ust. 1 lit c RODO.

 Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są/mogą być: podmioty określone w art. 53 ust. 4 pkt 1- 12c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz strony postępowania. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (jeżeli ma to zastosowanie). Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym a niepodanie danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzeniał. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GPN VI
pdf 2022-06-30 WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1047
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 217.17KB zobacz
pdf 2022-06-30 Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunków_zabudowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunków_zabudowy.pdf 440.75KB zobacz
pdf 2022-06-30 PRZYKŁAD_WYPEŁNIONEGO_WNIOSKU_DWZ_LICP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
PRZYKŁAD_WYPEŁNIONEGO_WNIOSKU_DWZ_LICP.pdf 500.91KB zobacz
pdf 2022-06-30 MATERIAŁY_INSTRUKTAŻOWE_WNIOSEK__DWZ_LICP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
MATERIAŁY_INSTRUKTAŻOWE_WNIOSEK__DWZ_LICP.pdf 2.54MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Wilk Katarzyna 2022-06-30 14:44
Wytworzenie publikacji
UM w Bieruniu 2022-06-30 14:44
Zatwierdzenie
Katarzyna Wilk 2022-06-30 14:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
228
do góry