• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Referat Podatków/Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych (..)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia

z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14.

Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl).

Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa w ramach sprawowania władzy publicznej w celu ustalania zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gminy Bieruń - podstawa prawna: art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia    29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są/mogą być kancelarie prawne.

Decyzje dotyczące corocznego wymiaru podatków lokalnych podejmowane są w sposób zautomatyzowany za pomocą systemu informatycznego, dla osób na których ciąży obowiązek podatkowy.

W przypadku, gdy Podatnik nie poda swoich danych, i nie będzie można zrealizować zadania ustawowego, może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Dane będą przechowywane jedynie w okresie wskazanym przepisami prawa - tj. 10 letni okres archiwizacji.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Pala Magdalena 2018-05-28 13:05
Aktualizacja publikacji
Bednarczyk Anna 2020-03-25 13:31
Wytworzenie publikacji
Bednarczyk Anna 2020-03-25 13:29
Zatwierdzenie
Jeleń Barbara 2020-03-25 13:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
40
do góry