• język migowy
BIP
Grafika BIP

Rozgraniczanie nieruchomości - etap II - wydanie decyzji

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI - etap II - WYDANIE DECYZJI

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki P_rzestrzennej i Nieruchomości - segment A, II piętro, pokój nr 204.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.
2. Protokół graniczny (akty ugody),
3. Dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie,
4. Pisemne pełnomocnictwa udzielone przez stronę (w przypadku, gdy stronę reprezentuje osoba przez nią upoważniona),
5. Opinia geodety dotycząca przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym,
6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

- Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Strona niezadowolona z ustalenia granic może żądać przekazania sprawy sądowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.

VII. OPŁATA

OPŁATA SKARBOWA (z chwilą wniesienia wniosku o wydanie decyzji o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości - etap II - wydanie decyzji):
1.    za wydanie decyzji - 10 zł.
2. za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii wnosi się opłatę w wysokości 5 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę.
3. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł
Opłat dokonuje się z chwilą wniesienia wniosku w kasie urzędu lub
bezgotówkowo na konto Urzędu nr46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

IX. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i  złożenia w Kancelarii Urzędu.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.
2. Protokół graniczny (akty ugody),
3. Dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie,
4. Pisemne pełnomocnictwa udzielone przez stronę (w przypadku, gdy stronę reprezentuje osoba przez nią upoważniona),
5. Opinia geodety dotycząca przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym,
6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Podstawa prawna - przepisy ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne i kartograficzne. Odbiorcami danych są: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, geodeta uprawniony i inne strony postępowania. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (nie przewiduje się). Dane będą przechowywane w okresie wskazanym przepisami prawa, tj. po załatwieniu sprawy zostają przekazane do archiwizacji wieczystej. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

 

 
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GPN X
pdf 2018-05-25 WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI – etap II – WYDANIE DECYZJI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1416
WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI – etap II – WYDANIE DECYZJI 187.66KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Kucz Magdalena 2020-08-06 14:55
Wytworzenie publikacji
UM w Bieruniu 2020-08-06 14:55
Zatwierdzenie
Magdalena Kucz 2020-08-06 14:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
38
do góry