• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub (..)

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości.

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Gospodarki Komunalnej - segment B, II piętro, pokój nr 214

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę istniejącego zjazdu.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki nr ............ (Wypis z rejestru gruntów).
3. Wypis z ewidencji gruntow dla dzialek drogowych objętych wnioskiem.
4. Mapa w skali 1:500 z oznaczoną lokalizacją zjazdu (2 egzemplarze).
5. Kopia decyzji o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii).

V. TERMIN ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. OPŁATA
                                              1. Decyzja na lokalizację zjazdu publicznego 82 zł (przed odbiorem decyzji).
2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.

Opłat dokonuje się w kasie urzędu (segment B, parter) lub
  na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segment B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

IX. UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.

X. ZAŁĄCZNIKI

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień
i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego
w ramach sprawowania władzy publicznej.

 Podstawa prawna: art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 8 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.), w związku z art. 6 pkt e RODO. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu wydania zezwolenia na lokalizację/przebudowę istniejacego zjazdu, a niepodanie danych może skutkować odmową wydania zezwolenia. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GKD I
pdf 2020-02-26 XX GK zezwolenie na lokalizację zjazdu_przebudowę istniejącego zjazdu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 655
XX GK zezwolenie na lokalizację zjazdu_przebudowę istniejącego zjazdu.pdf 876.64KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Karolina Rogalska 2021-01-25 08:44
Aktualizacja publikacji
Rogalska Karolina 2022-09-21 13:02
Wytworzenie publikacji
Karolina Rogalska 2021-01-25 08:44
Zatwierdzenie
Karolina Rogalska 2021-01-25 08:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
517
do góry