• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w (..)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Gospodarki Komunalnej - segment B, II piętro, pokój nr 214

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

    1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki nr……………………………(wypis z rejestru gruntów),
3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego pasa drogowego,
4. Ogólny plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
5. Zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów, pieszych lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, w przypadku gdy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
7. Kopię decyzji zezwalającej na zlokalizowanie obiektu w pasie drogowym (jeżeli zajęcie pasa drogowego jest związane a lokalizacją infrastruktury technicznej).
8. Szczegółowy harmonogram prowadzonych robót w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót,
9.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii).

V. TERMIN ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. OPŁATA

1.  Uchwała nr XIV/4/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Bierunia.
2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.

Opłat dokonuje się w kasie urzędu (segment B, parter) lub
  na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segment B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

IX. UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.
- Za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości 10-krotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.). Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie powierzchni większej niż określona w zezwoleniu.

X. ZAŁĄCZNIKI

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa
lub w celu wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej.

Podstawa prawna: art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 8 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.), w związku z art. 6 pkt e RODO. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a niepodanie danych może skutkować odmową wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GKD IV
pdf 2020-02-26 XXIII GK wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 625
XXIII GK wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.pdf 0.93MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Szpek Mateusz 2016-01-15 09:13
Aktualizacja publikacji
Rogalska Karolina 2022-09-21 13:03
Wytworzenie publikacji
Karolina Rogalska 2021-01-25 08:39
Zatwierdzenie
Karolina Rogalska 2021-01-25 08:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
481
do góry