• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Urząd Miejski w Bieruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.bierun.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-12.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-12.

 Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Dostępne skróty klawiaturowe w ramach obsługi strony internetowej.

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretarzem Miasta - Jolantą Sałęgą, adres poczty elektronicznej , telefon 32 7080914
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 7080932. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: lub
Urząd Miejski w Bieruniu: 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

Urząd Miejski w Bieruniu mieści się w budynku znajdującym się w Bieruniu 43-150, przy ul. Rynek 14 
Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne i boczne od strony Rynku oraz dodatkowe od strony parkingu wewnętrznego. Wejście od strony parkingu - posiada schody oraz podjazd. Wejścia od strony Rynku prowadzą do Urzędu po schodkach, które nie są wyposażone w podjazd.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
Budynek Urzędu posiada oznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz podjazd do wejścia do Urzędu (od strony parkingu wewnętrznego), którym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą podjechać do Urzędu. Wejście od strony parkingu wyposażone zostało w dzwonek, którym można wezwać obsługę monitoringu budynku.
W sytuacji wymagającej udzielenia wsparcia osobom niepełnosprawnym - takie wsparcie będzie udzielone.
Na parterze budynku Urzędu usytuowana jest Kancelaria, Kasa, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Inspektor ds. Społecznych. 
Do tych komórek organizacyjnych można podjechać wózkiem. Do komórek organizacyjnych mieszczących się na wyższych kondygnacjach budynku Urzędu prowadzi winda, usytuowana na przeciw Kasy, blisko wejścia do Urzędu z podjazdem (od strony parkingu wewnętrznego).
W razie potrzeby posługiwania się językiem migowym w konwersacji - taka możliwość zostanie zapewniona, za uprzednim uzgodnieniem terminu.
Na parterze budynku znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych. Budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT.

Straż Miejska
ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń

Dyżurka Straży Miejskiej znajduje się na parterze budynku. Do pomieszczeń Straży prowadzą dwa wejścia ze schodkami. Wejście główne posiada podjazd. Dla osób niepełnosprawnych jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe.
Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
Budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Bieruniu udostępnia następujące aplikacje mobilne:

E-Urzad - w wersji dla systemu Android

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-10-17 11:00
Aktualizacja publikacji
Bienioszek Grzegorz 2020-03-31 17:38
Wytworzenie publikacji
Jolanta Sałęga 2020-03-31 17:38
Zatwierdzenie
Jolanta Sałęga 2020-03-31 17:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
42
do góry