• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami/Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie (..)

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

II. Wydział realizujący:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

III. Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Skrobisz

IV. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
- Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne   i społeczne
- Dokumentacja potwierdzająca posiadanie odpowiednio urządzonej i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska, która powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, nieprzepuszczalnej nawierzchni
- Dokumentacja potwierdzająca gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną
- Dokumentacja potwierdzająca prawo własności pojazdów lub prawo do dysponowania nimi oraz potwierdzająca aktualność ich badań technicznych (kopia dowodu rejestracyjnego)

UWAGA! Kopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem"

V. Termin realizacji:

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia                  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VII. Opłaty

- od udzielenia zezwolenia - 107 zł

- od zmiany zezwolenia - 53,50 zł

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłata skarbowa uiszczana jest przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu pok. nr 12 lub na konto Urzędu:
ING Bank Śląski S.A., Oddział w Tychach
46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

VIII. Miejsce składania wniosku:

- Kancelaria Urzędu Miejskiego w Bieruniu

IX. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty

X. Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: OŚ II
docx 2023-06-15 Wniosek o wydanie zezwolenia- nieczystości ciekłe.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
Wniosek o wydanie zezwolenia- nieczystości ciekłe.docx 44.58KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Szpek Mateusz 2016-01-21 12:41
Aktualizacja publikacji
Skrobisz Barbara 2023-05-30 10:41
Wytworzenie publikacji
Skrobisz Barbara 2023-05-30 11:18
Zatwierdzenie
Sklorz Agnieszka 2023-05-30 11:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
82
do góry