• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wniosek o przydział mieszkania komunalnego.

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wniosek o przydział mieszkania komunalnego.

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej - Biuro Zarządzania Mieniem

III. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przydział mieszkania
 • Zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów, za ostatnie pełne 3 miesiące, poprzedzające datę złożenia wniosku, osób posiadających zatrudnienie,
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przedłożyć zaświadczenie wystawione przez biuro rachunkowe o wysokości dochodu lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS albo aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.
 • W przypadku pobierania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego należy przedłożyć aktualną decyzję ustalającą wysokość świadczenia bądź zaświadczenie z ZUS lub KRUS, gdy brak decyzji lub kwitki z renty/emerytury/zasiłku.
 • Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych winna przedłożyć decyzję o przyznaniu zasiłku wydaną przez Powiatowy Urząd Pracy.
 • Osoby pobierające pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych winny przedłożyć decyzję ustalającą wysokość świadczenia.
 • W przypadku, gdy są dzieci uczęszczające do szkół ponad gimnazjalnych należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu oraz o wysokości wypłaconego stypendium bądź o braku wypłaconego stypendium.
 • W przypadku podejmowania prac dorywczych należy złożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego z tego tytułu dochodu.
 • Decyzje MOPS o korzystaniu z pomocy Ośrodka lub zaświadczenie o niekorzystaniu z pomocy Ośrodka.
 • Orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym,
 • Oświadczenia o dobrowolnych alimentach na dzieci,
 • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego,
 • W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

IV. Termin realizacji:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

V. Tryb odwoławczy

nie dotyczy

VI. Opłaty

nie pobiera się

VII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres: ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń

VIII. Uwagi:

Aktualizację wniosku w okresie oczekiwania na przydział mieszkania należy złożyć bez wezwania, w terminie od 1 września do 31 października każdego roku, zgodnie z zapisami § 14 ust. 5 Uchwały nr II/10/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25.02.2021 r.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GK XXVI
pdf 2021-07-08 WNIOSEK o przydział mieszkania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1326
WNIOSEK o przydział mieszkania 1.17MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Głuchowski Mateusz 2014-01-16 08:12
Aktualizacja publikacji
Watoła-Czarnota Barbara 2021-07-08 12:58
Wytworzenie publikacji
Barbara Watoła-Czarnota 2021-07-08 12:58
Zatwierdzenie
Barbara Watoła-Czarnota 2021-07-08 12:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
2106
do góry