• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w (..)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA HANDLU

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Gospodarki Komunalnej - segment B, II piętro, pokój nr 214

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

    1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu.
2.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii).

V. TERMIN ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. OPŁATA

1. Uchwała nr XIV/4/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Bierunia.
2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.

Opłat dokonuje się w kasie urzędu (segment B, parter) lub
  na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segment B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

IX. UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.
- Podstawa: Zarządzenie Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie udostępniania gruntów w obszarze pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczania obiektów, z których będzie prowadzony handel obwoźny i gastronomia obwoźna na terenie miasta Bierunia.

X. ZAŁĄCZNIKI

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień
i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego
w ramach sprawowania władzy publicznej.

 Podstawa prawna: art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 8 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.), w związku z art. 6 pkt e RODO. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu, a niepodanie danych może skutkować odmową wydania zezwolenia. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GKD V
pdf 2020-02-26 XXIV GK zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 575
XXIV GK zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu.pdf 742.76KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bożkiewicz Mariola 2015-12-15 13:18
Aktualizacja publikacji
Rogalska Karolina 2021-01-25 08:46
Wytworzenie publikacji
Karolina Rogalska 2021-01-25 08:45
Zatwierdzenie
Karolina Rogalska 2021-01-25 08:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
345
do góry