• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospdarowania.

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O UDZIELENIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENEGO.

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - segment A, II piętro, pokój nr 204.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o udzielenie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną w skali 1:1000.
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

- Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

- Nie przysługuje.

VII. OPŁATA

- Opłata skarbowa - uiszczana jest w oparciu o art. 1 ust. 1 pkt. 1 litera „b” na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Opłaty dokonuje się z chwilą wniesienia wniosku w kasie urzędu lub
bezgotówkowo na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segment B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

IX. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną w skali 1:1000.

2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokośco 17 zł.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 217 §1 i §2 w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.  Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są: strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Przyjmowanie i załatwianie spraw
pdf 2020-08-10 Wniosek 2 Zaświadczenie o zgodności inwestycji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
Wniosek 2 Zaświadczenie o zgodności inwestycji.pdf 585.19KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Szpek Mateusz 2015-11-13 11:11
Aktualizacja publikacji
Kucz Magdalena 2020-08-06 15:26
Wytworzenie publikacji
UM w Bieruniu 2020-08-10 11:55
Zatwierdzenie
Magdalena Kucz 2020-08-10 11:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
93
do góry