• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Spraw Obywatelskich/Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu (..)

Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy - SO VIII

Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

II. Wydział realizujący:

Wydział Spraw Obywatelskich

III. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Kuznowicz, Katarzyna Adamczyk, Ewa Kolny

IV. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego;
2. Dowód osobisty(do wglądu).
3. Dokument stwierdzający, że wnioskodawca posiada status strony (akt własności, umowa najmu lokalu itp.);

V. Termin realizacji:

Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

VII. Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10,00 zł.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa : 17,00 zł.
3. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

VIII. Miejsce składania wniosku:

Kancelaria- parter Urzędu Miejskiego

IX. Uwagi:

1. Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu trwale, dobrowolnie lub w wyniku orzeczenia sądu.
2. Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego terminu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
3. Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie trwale i dobrowolnie opuściła lokal, z którego ma nastąpić wymeldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny przedmiotowego lokalu).
4. O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.
5. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu.

X. Załączniki

Brak

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Adamczyk Katarzyna 2023-02-01 08:45
Wytworzenie publikacji
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 08:45
Zatwierdzenie
Sylwia Kuznowicz 2023-02-01 08:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
235
do góry