• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

II. Wydział realizujący:

Wydział Gospodarki Komunalnej - Biuro Zarządzania Mieniem

III. Osoba prowadząca sprawę:

Justyna Drąg

IV. Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów;
  • Kopia umowy najmu, umowy użyczenia lub akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
  • Naliczenie czynszowe za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
  • Zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów, za ostatnie pełne 3 miesiące, poprzedzające datę złożenia wniosku, osób posiadających zatrudnienie,
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przedłożyć zaświadczenie wystawione przez biuro rachunkowe o wysokości dochodu lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS albo aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.
  • W przypadku pobierania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego należy przedłożyć aktualną decyzję ustalającą wysokość świadczenia bądź zaświadczenie z ZUS lub KRUS, gdy brak decyzji lub kwitki z renty/emerytury/zasiłku.
  • Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych winna przedłożyć decyzję o przyznaniu zasiłku wydaną przez Powiatowy Urząd Pracy.
  • Osoby pobierające pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych winny przedłożyć decyzję ustalającą wysokość świadczenia.
  • W przypadku, gdy mieszkają dzieci uczęszczające do szkół ponad gimnazjalnych należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu oraz o wysokości wypłaconego stypendium bądź o braku wypłaconego stypendium.
  • W przypadku podejmowania prac dorywczych należy złożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego z tego tytułu dochodu.
  • Decyzje MOPS o korzystaniu z pomocy Ośrodka lub zaświadczenie o niekorzystaniu z pomocy Ośrodka.
  • Orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym,
  • Oświadczenia o dobrowolnych alimentach na dzieci,
  • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego,
  • W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • Wnioskodawcom, którym powiększa się powierzchnię normatywną o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju winni przedłożyć kserokopię orzeczenia
   o niepełnosprawności z informacją, że stan zdrowia osoby niepełnosprawnej wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub porusza się na wózku.

V. Termin realizacji:

Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

VI. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Bieruniu ul. Rynek 14 43-150 Bieruń.

IX. Uwagi:

Miesiąc, w którym składany jest wniosek

           

Dokumenty o dochodach za miesiąc

styczeń

 

październik, listopad, grudzień

luty

 

listopad, grudzień, styczeń

marzec

 

grudzień, styczeń, luty

kwiecień

 

styczeń, luty, marzec

maj

 

luty, marzec, kwiecień

czerwiec

 

marzec, kwiecień, maj

lipiec

 

kwiecień, maj, czerwiec

sierpień

 

maj, czerwiec, lipiec

wrzesień

 

czerwiec, lipiec, sierpień

październik

 

lipiec, sierpień, wrzesień

listopad

 

sierpień, wrzesień, październik

grudzień

 

wrzesień, październik, listopad

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bieruniu przy ul. Rynek 14,
43 -150 Bieruń.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GK XIV
pdf 2021-01-25 Informacja dot. dopłat do czynszu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
Informacja dot. dopłat do czynszu 801.47KB zobacz
pdf 2021-01-25 Oświadczenie o wysokości dochodu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Oświadczenie o wysokości dochodu 808.6KB zobacz
pdf 2021-01-25 Oświadczenie o spełnieniu warunków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Oświadczenie o spełnieniu warunków 163.46KB zobacz
pdf 2021-06-30 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązujący od 1 lipca 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 598
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązujący od 1 lipca 2021 r. 1.13MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
B.Watoła-Czarnota 2022-02-02 12:17
Aktualizacja publikacji
Watoła-Czarnota Barbara 2022-02-02 12:17
Wytworzenie publikacji
B.Watoła-Czarnota 2022-02-02 12:17
Zatwierdzenie
B. Watoła-Czarnota 2022-02-02 12:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
473
do góry