• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Oświata/Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników (..)

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

KARTA INFORMACYJNA

 1. Nazwa sprawy

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Na podstawie art. 122 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Uprawnieni do otrzymania dofinansowania

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

 1. a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020r., poz. 2159 ze zm.),
 2. b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika przysługuje:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

2a) W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

3) Kwoty dofinansowania określone w pkt. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.) zostali zobowiązani do poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Miasta Bierunia, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia. Wzór zawiadomienia do pobrania poniżej.

 1. Wydział realizujący:

Wydział Nadzoru i Spraw społecznych

III. Osoba prowadząca sprawę:

Patrycja Ochałek

 1. Wymagane dokumenty:

Miejsce i termin złożenia wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń wg załączonego wzoru.

Do wniosku pracodawca musi dołączyć m.in.:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - do pobrania poniżej.
 • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

 • Zgodnie z art. 15f ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z  2020, poz. 374 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację zachowuje prawo do tej refundacji.
 • Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3  miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
 1. Termin realizacji:

W ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, po złożeniu kompletu dokumentów.

 1. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek wg załączonego wzoru należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

 1. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.

 1. Załączniki:

- Wzór Wniosku

- Wzór Formularza pomocy de minimis

- wzór zawiadomienia o przyjęciu ucznia

- wykaz otrzymanej pomocy de minimis

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Oświata
pdf 2021-09-30 WNIOSEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
WNIOSEK 574.06KB zobacz
pdf 2021-02-16 Formularz_pomoc_de_minimis.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
Formularz_pomoc_de_minimis.pdf 354.67KB zobacz
pdf 2021-02-16 ZAWIADOMIENIE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
ZAWIADOMIENIE.pdf 184KB zobacz
pdf 2021-02-16 Wykaz otrzymanej pomocy de minimis.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
Wykaz otrzymanej pomocy de minimis.pdf 264.21KB zobacz
pdf 2021-09-30 oswiadczenie-dot-rzemiosla
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
oswiadczenie-dot-rzemiosla 258.15KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bienioszek Grzegorz 2021-02-10 11:42
Aktualizacja publikacji
Krawczyk Monika 2024-01-30 11:24
Wytworzenie publikacji
MONIKA KRAWCZYK 2024-01-30 11:24
Zatwierdzenie
SEKRETARZ MIASTA 2024-01-30 11:24
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
533
do góry