• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zmiana imienia i nazwiska

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy - SC X

Zmiana imienia i nazwiska

II. Wydział realizujący:

Urząd Stanu Cywilnego

III. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Kuznowicz

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku
2. Dowód wniesienia oplaty
3. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).
4. Zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska małoletnich dzieci (oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego) bądź:

     a) Prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zmianę nazwiska w razie braku porozumienia pomiędzy rodzicami.
     b) Prawomocny wyrok sądu w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej wraz zaświadczeniem z sądu potwierdzającym, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie występował o jej przywrócenie.

5. Zgoda dziecka, jeżeli ukończyło 13 lat (oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego).
6. Dokumenty, które według uznania Wnioskodawcy mogą służyć jako materiał dowodowy, uzasadniający wniosek.
7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika  wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

V. Termin realizacji:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania ww. zmiany. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

VII. Opłaty

37 zł. za wydanie decyzji.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy:
ING SA 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 1, parter, segment A

IX. Uwagi:

1. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego uzasadniony wniosek.
2. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
3. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
4. Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego osoby, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim.
5. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

     a) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
     b) na imię lub nazwisko używane,
     c) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
     d) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.

6. Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
7. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy Wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.
8. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).
9. Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona.
10. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci które zrodzą się z tego małżeństwa.
11. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.
12. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
13. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
15. W celu dokonania zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
16. Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).
17.Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

X. Załączniki

Brak

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: USC IV
pdf 2020-07-29 Wniosek o zmiane imienia lub nazwiska.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
Wniosek o zmiane imienia lub nazwiska.pdf 83.39KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Adamczyk Katarzyna 2023-01-31 10:59
Wytworzenie publikacji
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 10:59
Zatwierdzenie
Sylwia Kuznowicz 2023-01-31 10:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
361
do góry