• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na (..)

Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZENIA, OBIEKTU BUDOWLANEGO NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Komunalnej

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Gospodarki Komunalnej - segment A, III piętro, pokój nr 302.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z proponowana lokalizacja urządzenia.
3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 0000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
4. Wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek pasa drogowego przez które przebiegać będzie urządzenie.
5. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki nr……………………………(wypis z rejestru gruntów).
6. Projekt techniczny uwzględniający szczegóły przejścia urządzenia pod drogą gminną (jeśli występuje).
7.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii).

V. TERMIN ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. OPŁATA

1. Uchwała nr V/5/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29.04.2004 r. w sprawie stawek oplat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Bierunia.
2. Uchawała nr VI/5/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.05.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/5/2004 z dnia 29.04.2004 r.
3. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.

Opłat dokonuje się w kasie urzędu (segment B, parter) lub
  na konto Urzędu nr 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu (parter, segment B) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

IX. UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.

X. ZAŁĄCZNIKI

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień
i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego
w ramach sprawowania władzy publicznej.

 Podstawa prawna: art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 8 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.), w związku z art. 6 pkt.e RODO. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w celu wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury, a niepodanie danych może skutkować odmową wydania zezwolenia. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GKD III
pdf 2020-02-26 XXII GK zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
XXII GK zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury.pdf 776.75KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Szpek Mateusz 2016-02-02 09:16
Aktualizacja publikacji
Rogalska Karolina 2020-02-26 13:45
Wytworzenie publikacji
Karolina Rogalska 2020-02-26 13:45
Zatwierdzenie
Karolina Rogalska 2020-02-26 13:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
52
do góry