• język migowy
BIP
Grafika BIP

OGŁOSZENIE

25 Maja 2018

BURMISTRZ

MIASTA BIERUNIA

 

OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bieruniu Uchwały Nr II/4/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ulicy Rynek 14, 43-150 Bieruń, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 15 czerwca 2018 r.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

-        pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości;

-        ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email:

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

Krystian GRZESICA

 

Drukuj
Liczba odwiedzin
1110
do góry