• język migowy
BIP
Grafika BIP

OBWIESZCZENIE

25 Maja 2018

BURMISTRZ

MIASTA BIERUNIA

 

OBWIESZCZENIE 

o przyjęciu dokumentów i możliwości zapoznania się z ich treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o uchwaleniu:

  1.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską,
    ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej
    i ul. Patriotów w Bieruniu;
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Rędzinnej

Z treścią wyżej wymienionych dokumentów, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń (segment A, II piętro, pokój nr 17).

 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

Krystian GRZESICA

Drukuj
Liczba odwiedzin
1098
do góry