• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Ogłoszenia i Obwieszczenia/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

10 Maja 2018

     BURMISTRZ

MIASTA BIERUNIA

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia

 

Na podstawie art.11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) oraz Uchwały Nr VII/14/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia, zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 21 maja 2018 r. – do 22 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ul. Rynek 14, (segment A, piętro II, pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 r.  o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, (segment B, piętro II, pokój nr 23).

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

-     o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia;

-       o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu;

-       o opracowaniu ekofizjograficznym.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2018 r.

Uwaga/wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz określenie terenu, którego dotyczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Miasta.

 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

Krystian GRZESICA

 

Drukuj
Liczba odwiedzin
1126
do góry