• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wstępne ogłoszenie informacyjne_Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń.

21 Czerwca 2019
20/06/2019    S117    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Bieruń: Usługi związane z odpadami

2019/S 117-287037

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta
ul. Rynek 14
Bieruń
43-150
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Plewniok
Tel.: +48 323242439
E-mail: zamowienia@um.bierun.pl
Faks: +48 322164777
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bierun.pl

Adres profilu nabywcy: www.bierun.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bierun.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń.

 

II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

2. Charakterystyka Gminy Bieruń: Powierzchnia: 4.049 ha. Ilość osób wg złożonych deklaracji: 17 490. Ilość nieruchomości ogółem 3 645, w tym: w zabudowie jednorodzinnej ok. 3 100, w zabudowie wielorodzinnej ok. 105, niezamieszkałe ok. 440. Cechą szczególną gminy jest istnienie dwóch skupisk miejskich: Bierunia Starego oraz Bierunia Nowego, oddalonych od siebie o około siedem kilometrów.

3. Ilość odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Bieruń wynosi łącznie 9 600,00 Mg/rok. Powyższe dane określono na podstawie realizacji zamówienia za okres ubiegły.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Bieruń

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

2. Charakterystyka Gminy Bieruń: Powierzchnia: 4.049 ha. Ilość osób wg złożonych deklaracji: 17 490. Ilość nieruchomości ogółem 3645, w tym: w zabudowie jednorodzinnej ok. 3 100, w zabudowie wielorodzinnej ok. 105, niezamieszkałe ok. 440. Cechą szczególną gminy jest istnienie dwóch skupisk miejskich: Bierunia Starego oraz Bierunia Nowego, oddalonych od siebie o około siedem kilometrów.

3. Ilość odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Bieruń wynosi łącznie 9 600,00 Mg/rok. Powyższe dane określono na podstawie realizacji zamówienia za okres ubiegły.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/08/2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izby Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2019

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Przetargi
pdf 2019-06-21 Wstępne ogłoszenie informacyjne_Usługi związane z odpadami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
Wstępne ogłoszenie informacyjne_Usługi związane z odpadami 100.83KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
128
do góry