• język migowy
BIP
Grafika BIP

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego ..."

8 Kwietnia 2020
Ogłoszenie nr 560061363-N-2020 z dnia 08-04-2020 r.
Bieruń: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt pn. "Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I" - dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507910-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510065386-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Krajowy numer identyfikacyjny 27150489700000, ul. Rynek  14, 43-150  Bieruń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 242 400, e-mail zamowienia@um.bierun.pl , faks 322 164 777.
Adres strony internetowej (url): www.bierun.pl
Adres profilu nabywcy: www.bierun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I ogólna 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45313100-5 Instalowanie wind 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45453100-8 Roboty renowacyjne 2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”. 3. Zakres przedmiotu zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje miedzy innymi: 1. Zmianę sposobu użytkowania części budynków zapewniającą: -miejsce obsługi podróżnych, czytelnię z wydzielonym miejscem do ładowania telefonów komórkowych i tabletów w sposób tradycyjny (porty USB) i indukcyjnie,-kasy biletowe lub automaty, w których można zakupić bilet (umożliwiające płatność e-kartą),-zaplecze socjalne. 2. Modernizację stanu technicznego budynków (w tym odwodnienie, naprawa pokryć dachowych, termomodernizacja, remonty stropów itp.). 3. Dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych (w tym budowa nowej klatki schodowej, windy osobowej). 4. Modernizację instalacji wraz z przyłączami. Długość przyłączy i sieci dla budynków byłej stacji kolejowej do zaprojektowania: woda ~90,0 m, kanalizacja deszczowa ~204,0 m + ~142,0m drenażu opaskowego wokół budynków, kanalizacja sanitarna ~80,0 m, gazociąg ~127,0 m. 5. Budowę kotłowni gazowej oraz nowej niskotemperaturowej instalacji c.o. 6. Budowę instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja). 7. Modernizację oświetlenia-na energooszczędne wewnątrz budynków i na zewnątrz (place, dojścia i budynki). 8. Modernizację walorów estetycznych. 9. Budowę systemu monitoringu (kamery stałopozycyjne i inteligentne). 10. Dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych - w tym budowa windy osobowej. 11. Modernizację zagospodarowania terenu dostosowaną do planowanych prac drogowych i infrastrukturalnych oraz połączenie terenu z istniejącą siecią komunikacji publicznej, (kolejowej, autobusowej), drogowej, rowerowej, szlakami pieszymi (istniejące i planowane ciągi pieszo - rowerowe) umożliwiające dojazd do centrum przesiadkowego. 12. Uporządkowanie i nasadzenie zieleni, UWAGA ! Należy zwrócić uwagę na wysoką brzozę górującą nad budynkiem gospodarczym, która powinna zostać wyeksponowana i stać się symbolem miejsca. 13. Modernizację przejść dla pieszych. 14. Utworzenie miejsc parkingowych (Park&Ride) - 3 miejsca. 15. Modernizację i budowę dojazdów. 16. Budowę i przebudowę liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego: -budowę przystanku komunikacji - pętla autobusowa (zatoka) + zadaszona wiata przystankowa dla oczekujących na środek komunikacji. 17. Budowę parkingu rowerowego Bike&Ride złożnego z dwóch części otwartej (stojaki dla rowerów) i zadaszonej (wraz ze stacją naprawy rowerów). 18. Modernizację zadaszenia przejścia na perony będącego w bezpośredniej bliskości z budynkiem dworca PKP. 19. Budowę małej architektury. 20. Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie trzech platform oraz monitoringu. 21. Zakup elementów wyposażenia CP. 22. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. B) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku do SIWZ, wzorze umowy oraz następujących opracowaniach, stanowiących załączniki do SOPZ: 1. Program Funkcjonalno - Użytkowy. C) Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Wszystkie rozwiązania przyjęte w projekcie winny zakładać brak barier architektonicznych. Budynek Centrum Przesiadkowego - brak barier architektonicznych, min. dostęp do głównego wejścia poprzez rampę od strony peronu PKP,dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych budynku dzięki windzie osobowej, komunikację wewnętrzną do pomieszczeń ogólnodostępnych w tym dostęp do toalet dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy budynku CP wybudowanie 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych. D) Nazwa projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: Projekt pn. "Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I" - dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT. E) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy pzp: jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane. F) Warunki i wymagania. 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. IV.2.3. SIWZ. 2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy zrównanej z okresem rękojmi za wady wynosi min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje: udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. Zamawiający przewiduje zastosowanie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wymagania w tym zakresie zawiera SOPZ i wzór umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
71221000-3,
71222000-0,
71223000-7,
71240000-2,
71248000-8,
71320000-7,
45110000-1,
45210000-2,
45300000-0,
45310000-3,
45300000-0,
45313100-5,
45332300-6,
45330000-9,
45331100-7,
45342000-6,
45343000-3,
45343000-3,
45400000-1,
45421000-4,
45453000-7,
45453100-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.11.2020
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/04/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Przed zminą:§4 Warunki płatności 1. Podstawą rozliczenia za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1, wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego potwierdzający wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.Po zmianie:Zmienić § 4 ust.1 nadając mu nową, poniższą treść: 1. Podstawą rozliczenia za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy, zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe Etapu I: a) za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z § 2 ust.3 lit. a) tiret pierwszy i drugi: 70% określonej w § 3 ust.1 pkt 1 ...( cd. w pkt V.3) ogłoszenia)
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
UZASADNIENIE Dotyczy: zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr ZP.272.4.2019 z dnia 03.04.2019 r. na wykonanie robót związanych z realizacją zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego” w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I” Dnia 3 kwietnia 2019 roku w ramach zadania nr 2 - Centrum przesiadkowe, w następstwie przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę nr ZP.272.4.2019 z Przedsiębiorstwem Budowlanym MAZUR Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w: 43-215 Jankowice, ul. Złote Łany 21A, odpowiedzialnym za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego. Wykonawca zadania w ramach I etapu realizacji umowy był zobowiązany do: a. wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym z właściwym konserwatorem zabytków, decyzji administracyjnych i pozwoleń umożliwiających złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, b. opracowania dokumentacji wykonawczej wszystkich branż o szczegółowości dostosowanej do charakteru i specyfiki obiektu, uzgodnionej z właściwymi służbami wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i pozostałymi opracowaniami, c. uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca wykonał prace określone w punkcie a i b oraz złożył 13 listopada 2019 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim dokumenty celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wojewoda przekazał jednak złożony wniosek o pozwolenie na budowę wraz z dokumentacja budowlaną Staroście Bieruńsko-Lędzińskiemu, jako że jego zdaniem organem właściwym rzeczowo do wydania niezbędnych pozwoleń na tą inwestycję jest właśnie Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Ostatecznie zatem w Starostwie Powiatowym w Bieruniu przedłożono wszystkie wymagane dokumenty celem uzyskania pozwolenia na budowę. Jednakże 8 stycznia 2020 roku Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wydał postanowienie nr BA-Bi.6740.197.3.2019, z którego wynika, że projektowana inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Wawelską, linią kolejową, rzeką Wisłą i ul. Warszawską, zatwierdzonym uchwałą nr II/5/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 26 lutego 2009 roku. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 2415/56, 2416/56, 1095/56 przeznaczone pod inwestycję są oznaczone symbolem Tz - tereny zamknięte, a w myśl § 2 ust. 3 ww. uchwały dla terenów zamkniętych oznaczonych na rysunku planu symbolem Tz plan nie zawiera ustaleń. Biorąc pod uwagę zapis art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, który stanowi, iż przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…) Starosta stwierdził, że brak jest możliwości sprawdzenia zgodności z ww. planem. Zatem projektowana inwestycja, mająca jego zdaniem na celu zmianę sposobu użytkowania obiektów na cele inne niż dopuszczalne na terenach zamkniętych, w opinii Starosty jest niezgodna z ww. zapisem planu. W związku z zaistniałym faktem rozpoczęto procedurę związaną z opracowaniem i uchwaleniem nowego mpzp dla tego obszaru (uchwała nr X/4/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu, jednak jest to procedura długotrwała. Szacowany czas potrzebny na uprawomocnienie się nowego mpzp wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę to okres 12 miesięcy. Mając na uwadze powyższe 03 lutego 2020 roku Gmina podpisała z Wykonawcą robót aneks nr 1 do umowy nr ZP.272.4.2019 z dnia 3.04.2019 roku, zmieniający termin wykonania I etapu realizacji przedmiotu umowy na dzień 30 czerwca 2020 roku. Wyjaśniam, że opisane powyżej działania podjęto pomimo, że Gmina nie zgadza się z zapisami postanowienia Starosty, na które nie przysługiwało zażalenie. W ocenie Gminy żądanie Starosty jest o tyle nieuzasadnione, że nie dochodzi tu do zmiany sposobu użytkowania obiektów (projektowane centrum przesiadkowe służyć będzie obsłudze komunikacyjnej podróżnych, tak jak dotychczasowy obiekt - nieczynny budynek dworca PKP). Po drugie Starosta Bieruńsko-Lędziński, w oparciu o zapisy tego samego mpzp, wydawał już wcześniej dla tych samych działek inne pozwolenia na budowę, tak więc zasadność złożenia wniosku o pozwolenia na budowę przez Wykonawcę w imieniu Gminy było uzasadnione, a stanowisko organu rozpatrującego stanowiło okoliczność, której Gmina nie mogła przewidzieć. Dodatkowo biorąc pod uwagę wyżej przytoczone okoliczności związane z tak długim przedłużeniem się procedur administracyjnych i w konsekwencji konieczności dokonania zmiany sposoby płatności nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy. Gdyby bowiem nie przedłużający się termin do uzyskania pozwolenia na budowę nie byłoby konieczności podzielenia płatności za prace projektowe na dwie części. Z uwagi na wykazany stan faktyczny spełnione zostały przesłanki zmiany umowy wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 Prawa zamówień publicznych . „Art. 144 Pzp Zmiany postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 3)zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 3. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy lub umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z ust. 1-1b, 1d i 1e obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia” Wyciąg Aneksu nr 2: „Działając na podstawie art .144 ust.1 pkt 3 i 5 ustawy PZP oraz § 20 ust.1 umowy nr ZP.272.4.2019 z dnia 03.04.2019 r., w związku z: a) wystąpieniem okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a szczegółowo opisanych w piśmie Wykonawcy z dnia 11.02.2020 r., b) wystąpieniem okoliczności, których nie dało się przewiedzieć w dacie zawarcia umowy, a polegających na braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę pomimo przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej i złożenia jej w Starostwie Powiatowym w Bieruniu. Zgodnie z postanowieniem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego nr BA-Bi.6740.197.3.2019 z dnia 08.01.2020 r. oraz pismem nr BA-Bi.6740.197.4.2019 z dnia 24.01.2020 r., z których treścią Zamawiający się nie zgadza, odmówiono wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, wskazując brak możliwości oceny zgodności dokumentacji projektowej z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. c) faktem, iż łączna wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, d) brakiem zgody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego na wydanie pozwolenia na budowę, co jest niewątpliwie sytuacją niezawinioną przez Wykonawcę, także przy uwzględnieniu faktu, iż Zamawiający nie zgadza się z zapisami postanowienia Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego nr BA-Bi.6740.197.3.2019 z dnia 08.01.2020 r. e) brakiem możliwości przewidzenia terminu, w który wydana zostanie przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego decyzja o pozwoleniu na budowę, f) zrealizowaniem przez Wykonawcę czynności projektowych w pełnym zakresie, oraz biorąc pod uwagę dodatkowe argumenty Wykonawcy, podane w piśmie z dnia 02.04.2020 r., wskazujące na trudności bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikające z wystąpienia epidemii COVID-19, Strony zgodnie postanawiają zawrzeć aneks o następującej treści: § 1 Zmienić § 4 ust.1 nadając mu nową, poniższą treść: 1. Podstawą rozliczenia za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy, zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe Etapu I: a) za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z § 2 ust.3 lit. a) tiret pierwszy i drugi: 70% określonej w § 3 ust.1 pkt 1 wartości dokumentacji projektowej, tj. 98 000,00 PLN netto. b) za uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę: 30% określonej w § 3 ust.1 pkt 1 wartości dokumentacji projektowej, tj. 42 000,00 PLN netto. § 2 Pozostałe ustalenia umowy pozostają bez zmian.”
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Ogłoszenie nr 560061363-N-2020 z dnia 08-04-2020 r.
Bieruń: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt pn. "Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I" - dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507910-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510065386-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Krajowy numer identyfikacyjny 27150489700000, ul. Rynek  14, 43-150  Bieruń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 242 400, e-mail zamowienia@um.bierun.pl , faks 322 164 777.
Adres strony internetowej (url): www.bierun.pl
Adres profilu nabywcy: www.bierun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I ogólna 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45313100-5 Instalowanie wind 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45453100-8 Roboty renowacyjne 2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”. 3. Zakres przedmiotu zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje miedzy innymi: 1. Zmianę sposobu użytkowania części budynków zapewniającą: -miejsce obsługi podróżnych, czytelnię z wydzielonym miejscem do ładowania telefonów komórkowych i tabletów w sposób tradycyjny (porty USB) i indukcyjnie,-kasy biletowe lub automaty, w których można zakupić bilet (umożliwiające płatność e-kartą),-zaplecze socjalne. 2. Modernizację stanu technicznego budynków (w tym odwodnienie, naprawa pokryć dachowych, termomodernizacja, remonty stropów itp.). 3. Dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych (w tym budowa nowej klatki schodowej, windy osobowej). 4. Modernizację instalacji wraz z przyłączami. Długość przyłączy i sieci dla budynków byłej stacji kolejowej do zaprojektowania: woda ~90,0 m, kanalizacja deszczowa ~204,0 m + ~142,0m drenażu opaskowego wokół budynków, kanalizacja sanitarna ~80,0 m, gazociąg ~127,0 m. 5. Budowę kotłowni gazowej oraz nowej niskotemperaturowej instalacji c.o. 6. Budowę instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja). 7. Modernizację oświetlenia-na energooszczędne wewnątrz budynków i na zewnątrz (place, dojścia i budynki). 8. Modernizację walorów estetycznych. 9. Budowę systemu monitoringu (kamery stałopozycyjne i inteligentne). 10. Dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych - w tym budowa windy osobowej. 11. Modernizację zagospodarowania terenu dostosowaną do planowanych prac drogowych i infrastrukturalnych oraz połączenie terenu z istniejącą siecią komunikacji publicznej, (kolejowej, autobusowej), drogowej, rowerowej, szlakami pieszymi (istniejące i planowane ciągi pieszo - rowerowe) umożliwiające dojazd do centrum przesiadkowego. 12. Uporządkowanie i nasadzenie zieleni, UWAGA ! Należy zwrócić uwagę na wysoką brzozę górującą nad budynkiem gospodarczym, która powinna zostać wyeksponowana i stać się symbolem miejsca. 13. Modernizację przejść dla pieszych. 14. Utworzenie miejsc parkingowych (Park&Ride) - 3 miejsca. 15. Modernizację i budowę dojazdów. 16. Budowę i przebudowę liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego: -budowę przystanku komunikacji - pętla autobusowa (zatoka) + zadaszona wiata przystankowa dla oczekujących na środek komunikacji. 17. Budowę parkingu rowerowego Bike&Ride złożnego z dwóch części otwartej (stojaki dla rowerów) i zadaszonej (wraz ze stacją naprawy rowerów). 18. Modernizację zadaszenia przejścia na perony będącego w bezpośredniej bliskości z budynkiem dworca PKP. 19. Budowę małej architektury. 20. Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie trzech platform oraz monitoringu. 21. Zakup elementów wyposażenia CP. 22. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. B) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku do SIWZ, wzorze umowy oraz następujących opracowaniach, stanowiących załączniki do SOPZ: 1. Program Funkcjonalno - Użytkowy. C) Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Wszystkie rozwiązania przyjęte w projekcie winny zakładać brak barier architektonicznych. Budynek Centrum Przesiadkowego - brak barier architektonicznych, min. dostęp do głównego wejścia poprzez rampę od strony peronu PKP,dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych budynku dzięki windzie osobowej, komunikację wewnętrzną do pomieszczeń ogólnodostępnych w tym dostęp do toalet dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy budynku CP wybudowanie 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych. D) Nazwa projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: Projekt pn. "Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I" - dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT. E) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy pzp: jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane. F) Warunki i wymagania. 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. IV.2.3. SIWZ. 2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy zrównanej z okresem rękojmi za wady wynosi min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje: udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. Zamawiający przewiduje zastosowanie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wymagania w tym zakresie zawiera SOPZ i wzór umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
71221000-3,
71222000-0,
71223000-7,
71240000-2,
71248000-8,
71320000-7,
45110000-1,
45210000-2,
45300000-0,
45310000-3,
45300000-0,
45313100-5,
45332300-6,
45330000-9,
45331100-7,
45342000-6,
45343000-3,
45343000-3,
45400000-1,
45421000-4,
45453000-7,
45453100-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.11.2020
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/04/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Przed zminą:§4 Warunki płatności 1. Podstawą rozliczenia za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1, wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego potwierdzający wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.Po zmianie:Zmienić § 4 ust.1 nadając mu nową, poniższą treść: 1. Podstawą rozliczenia za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy, zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe Etapu I: a) za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z § 2 ust.3 lit. a) tiret pierwszy i drugi: 70% określonej w § 3 ust.1 pkt 1 ...( cd. w pkt V.3) ogłoszenia)
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
UZASADNIENIE Dotyczy: zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr ZP.272.4.2019 z dnia 03.04.2019 r. na wykonanie robót związanych z realizacją zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego” w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I” Dnia 3 kwietnia 2019 roku w ramach zadania nr 2 - Centrum przesiadkowe, w następstwie przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę nr ZP.272.4.2019 z Przedsiębiorstwem Budowlanym MAZUR Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w: 43-215 Jankowice, ul. Złote Łany 21A, odpowiedzialnym za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego. Wykonawca zadania w ramach I etapu realizacji umowy był zobowiązany do: a. wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym z właściwym konserwatorem zabytków, decyzji administracyjnych i pozwoleń umożliwiających złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, b. opracowania dokumentacji wykonawczej wszystkich branż o szczegółowości dostosowanej do charakteru i specyfiki obiektu, uzgodnionej z właściwymi służbami wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i pozostałymi opracowaniami, c. uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca wykonał prace określone w punkcie a i b oraz złożył 13 listopada 2019 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim dokumenty celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wojewoda przekazał jednak złożony wniosek o pozwolenie na budowę wraz z dokumentacja budowlaną Staroście Bieruńsko-Lędzińskiemu, jako że jego zdaniem organem właściwym rzeczowo do wydania niezbędnych pozwoleń na tą inwestycję jest właśnie Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Ostatecznie zatem w Starostwie Powiatowym w Bieruniu przedłożono wszystkie wymagane dokumenty celem uzyskania pozwolenia na budowę. Jednakże 8 stycznia 2020 roku Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wydał postanowienie nr BA-Bi.6740.197.3.2019, z którego wynika, że projektowana inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Wawelską, linią kolejową, rzeką Wisłą i ul. Warszawską, zatwierdzonym uchwałą nr II/5/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 26 lutego 2009 roku. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 2415/56, 2416/56, 1095/56 przeznaczone pod inwestycję są oznaczone symbolem Tz - tereny zamknięte, a w myśl § 2 ust. 3 ww. uchwały dla terenów zamkniętych oznaczonych na rysunku planu symbolem Tz plan nie zawiera ustaleń. Biorąc pod uwagę zapis art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, który stanowi, iż przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…) Starosta stwierdził, że brak jest możliwości sprawdzenia zgodności z ww. planem. Zatem projektowana inwestycja, mająca jego zdaniem na celu zmianę sposobu użytkowania obiektów na cele inne niż dopuszczalne na terenach zamkniętych, w opinii Starosty jest niezgodna z ww. zapisem planu. W związku z zaistniałym faktem rozpoczęto procedurę związaną z opracowaniem i uchwaleniem nowego mpzp dla tego obszaru (uchwała nr X/4/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu, jednak jest to procedura długotrwała. Szacowany czas potrzebny na uprawomocnienie się nowego mpzp wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę to okres 12 miesięcy. Mając na uwadze powyższe 03 lutego 2020 roku Gmina podpisała z Wykonawcą robót aneks nr 1 do umowy nr ZP.272.4.2019 z dnia 3.04.2019 roku, zmieniający termin wykonania I etapu realizacji przedmiotu umowy na dzień 30 czerwca 2020 roku. Wyjaśniam, że opisane powyżej działania podjęto pomimo, że Gmina nie zgadza się z zapisami postanowienia Starosty, na które nie przysługiwało zażalenie. W ocenie Gminy żądanie Starosty jest o tyle nieuzasadnione, że nie dochodzi tu do zmiany sposobu użytkowania obiektów (projektowane centrum przesiadkowe służyć będzie obsłudze komunikacyjnej podróżnych, tak jak dotychczasowy obiekt - nieczynny budynek dworca PKP). Po drugie Starosta Bieruńsko-Lędziński, w oparciu o zapisy tego samego mpzp, wydawał już wcześniej dla tych samych działek inne pozwolenia na budowę, tak więc zasadność złożenia wniosku o pozwolenia na budowę przez Wykonawcę w imieniu Gminy było uzasadnione, a stanowisko organu rozpatrującego stanowiło okoliczność, której Gmina nie mogła przewidzieć. Dodatkowo biorąc pod uwagę wyżej przytoczone okoliczności związane z tak długim przedłużeniem się procedur administracyjnych i w konsekwencji konieczności dokonania zmiany sposoby płatności nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy. Gdyby bowiem nie przedłużający się termin do uzyskania pozwolenia na budowę nie byłoby konieczności podzielenia płatności za prace projektowe na dwie części. Z uwagi na wykazany stan faktyczny spełnione zostały przesłanki zmiany umowy wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 Prawa zamówień publicznych . „Art. 144 Pzp Zmiany postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 3)zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4. 2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 3. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy lub umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z ust. 1-1b, 1d i 1e obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia” Wyciąg Aneksu nr 2: „Działając na podstawie art .144 ust.1 pkt 3 i 5 ustawy PZP oraz § 20 ust.1 umowy nr ZP.272.4.2019 z dnia 03.04.2019 r., w związku z: a) wystąpieniem okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a szczegółowo opisanych w piśmie Wykonawcy z dnia 11.02.2020 r., b) wystąpieniem okoliczności, których nie dało się przewiedzieć w dacie zawarcia umowy, a polegających na braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę pomimo przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej i złożenia jej w Starostwie Powiatowym w Bieruniu. Zgodnie z postanowieniem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego nr BA-Bi.6740.197.3.2019 z dnia 08.01.2020 r. oraz pismem nr BA-Bi.6740.197.4.2019 z dnia 24.01.2020 r., z których treścią Zamawiający się nie zgadza, odmówiono wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, wskazując brak możliwości oceny zgodności dokumentacji projektowej z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. c) faktem, iż łączna wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, d) brakiem zgody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego na wydanie pozwolenia na budowę, co jest niewątpliwie sytuacją niezawinioną przez Wykonawcę, także przy uwzględnieniu faktu, iż Zamawiający nie zgadza się z zapisami postanowienia Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego nr BA-Bi.6740.197.3.2019 z dnia 08.01.2020 r. e) brakiem możliwości przewidzenia terminu, w który wydana zostanie przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego decyzja o pozwoleniu na budowę, f) zrealizowaniem przez Wykonawcę czynności projektowych w pełnym zakresie, oraz biorąc pod uwagę dodatkowe argumenty Wykonawcy, podane w piśmie z dnia 02.04.2020 r., wskazujące na trudności bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikające z wystąpienia epidemii COVID-19, Strony zgodnie postanawiają zawrzeć aneks o następującej treści: § 1 Zmienić § 4 ust.1 nadając mu nową, poniższą treść: 1. Podstawą rozliczenia za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy, zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe Etapu I: a) za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z § 2 ust.3 lit. a) tiret pierwszy i drugi: 70% określonej w § 3 ust.1 pkt 1 wartości dokumentacji projektowej, tj. 98 000,00 PLN netto. b) za uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę: 30% określonej w § 3 ust.1 pkt 1 wartości dokumentacji projektowej, tj. 42 000,00 PLN netto. § 2 Pozostałe ustalenia umowy pozostają bez zmian.”
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zamówienia Publiczne
pdf 2020-04-08 Ogłoszenie o zmianie umowy_ZP.271.2.2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
Ogłoszenie o zmianie umowy_ZP.271.2.2019.pdf 2.37MB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
56
do góry