Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bieruń 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Agata Żołneczko 
Numer postępowania: ZP.271.18.2019 
Przedmiot zamówienia: Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina.  
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2019-04-29 
Termin składania ofert: 2019-05-29 
SIWZ:

Ogłoszenie nr 542847-N-2019 z dnia 2019-04-29 r.

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń: Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, krajowy numer identyfikacyjny 27150489700000, ul. Rynek  14 , 43-150  Bieruń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 242 400, , e-mail , , faks 322 164 777.
Adres strony internetowej (URL): www.bierun.pl
Adres profilu nabywcy: www.bierun.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bierun.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bierun.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim.
Adres:
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 (Kancelaria - parter).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina.
Numer referencyjny: ZP.271.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I ogólna 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: 45233140-2 Roboty drogowe kody pomocnicze: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 71355000-1 Usługi pomiarowe 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 77314100-5 Usługi w zakresie trawników 45233221-4 Malowanie nawierzchni 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Przebudowa ul. Łysinowej i ul.Marcina. 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Łysinowej i ul. Marcina w Bieruniu. A) Zakres robót został określony w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i obejmuje w szczególności: 1. Roboty geodezyjne, w tym inwentaryzację istniejącego terenu w planie i w profilu. 2. Roboty drogowe – przygotowawcze, ziemne i nawierzchniowe. 3. Kanalizacja deszczowa. 4. Przebudowa sieci nN. 5. Oświetlenie uliczne. 6. Kanalizacja teletechniczna. 7. Wykonanie, dostawa, montaż i demontaż tablicy informującej o realizowanej inwestycji. 8. Regulacje urządzeń istniejących. 9. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 10. Zieleń. 11. Dokumentacja powykonawcza. B) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach, stanowiących załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ): 1. Projekt budowlany. 2. Projekt wykonawczy 3. Projekty: docelowej i tymczasowej organizacji ruchu. 4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 5. Przedmiary robót. 6. Standardy projektowania oraz wykonawstwa oświetlenia ulicznego w Gminie Bieruń. 7. Projekt tablicy (wizualizacja) oraz sposób montażu tablicy informacyjnej. Oraz w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ. C) Dostępność dla osób niepełnosprawnych zagwarantowana zostanie poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z zachowaniem zasad, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj.: - obniżone krawężniki przy zejściach pieszych (zjazd, jezdnia), - wykonanie na długości przejścia pasów ostrzegawczych z tzw. kostki integracyjnej z wypustkami, - maksymalne pochylenia podłużne na ciągach pieszych (chodnikach) – do 6%, - podpory znaków drogowych usytuowane w sposób, który nie utrudnia użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne. D) Warunki i wymagania. 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. IV.2.3. SIWZ. 2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy zrównanej z okresem rękojmi za wady wynosi min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru każdego zlecenia cząstkowego odrębnie. 3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę (siłami własnymi Wykonawcy) kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia należy rozumieć: wykonanie robót drogowych wskazanych w kosztorysie branży drogowej, za wyjątkiem działów: kanalizacja deszczowa i organizacja ruchu. 4. Zamawiający nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp, udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ,7 ustawy pzp. 5. Zamawiający przewiduje zastosowanie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wymagania w tym zakresie zawiera SOPZ i wzór umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. E) Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. F) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy pzp: jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111300-1
45111200-0
71355000-1
45233120-6
45233161-5
45233162-2
77314100-5
45233221-4
45233290-8
45232130-2
45316100-6
45231000-5
45232000-2
45231400-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunku udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunku udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - to w tym okresie: roboty remontowe lub inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg z mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z podbudową o łącznej powierzchni (dotyczy zarówno nawierzchni jezdni jak i podbudowy) co najmniej 6000 m2. Uwaga: • Zamawiający uzna również za spełnienie warunku również wykonanie jednej roboty w w/w zakresie. • Przez „wykonał” należy rozumieć, że inwestycje zostały zakończone i odebrane protokołami końcowymi odbioru robót w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jest krótszy - w tym okresie. • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców w całej rozciągłości lub Wykonawcy spełniają go łącznie. 2. Dysponuje niżej wskazanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik budowy. 2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik robót. Uwaga: • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców w całej rozciągłości lub Wykonawcy spełniają go łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1,5,6,7,8 ustawy pzp Wykonawca przedkłada: 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania ofert. UWAGA: Informacja dotyczy: wykonawcy (osoby fizycznej); wykonawcy(spółki) - urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta ( patrz treść ww.art. 24 ustawy pzp) 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy pzp. 6. Oświadczenie o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp. 7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności. 8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716). 2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt: a) VI.2.3.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy albo administracyjny, kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) VI.2.3.2. i VI.2.3.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania właściwego organu. Dokument lub dokumenty powinne być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) VI.2.3.4. – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VI.2 SIWZ w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 2.6. Dokumenty, oświadczenia mają być aktualne na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń . 3. WYKONAWCA, KTÓRY POLEGA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW. 3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy pzp. 3.4. Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 ustawy pzp - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w SIWZ. 3.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 3.9 Zgodnie z § 9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu spełnienia udziału w postępowaniu (na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy pzp), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. VI.2.3. SIWZ. Wymogi określone pkt. VI.2.4.do VI.2.6 SIWZ stosuje się odpowiednio. 4. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (ART. 23 USTAWY PZP). 4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1,5,6,7,8 ustawy pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt IV SIWZ. 4.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 4.5.Do oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum/spółki cywilnej), należy dołączyć pełnomocnictwo określające w szczególności: 1) nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia i udzielających pełnomocnictwa, 2) nazwę firmy Pełnomocnika/Lidera, 3) zakres działania Pełnomocnika/Lidera, uprawnień do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 4) czas trwania (zawiązania umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tzn. co najmniej okres obejmujący realizację zamówienia), 5) cel zawarcia (wspólny udział w przetargu i wspólna realizacja zamówienia publicznego), 6) datę udzielenia pełnomocnictwa, 7) podpisy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z zasadą ich reprezentacji. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem/Liderem. 5. WYKONAWCA, KTÓRY ZAMIERZA POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY, KTÓRY NIE JEST PODMIOTEM NA KTÓREGO ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI WYKONAWCA POLEGA. 5.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu. 5.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt.VI.2.3. SIWZ dotyczących podwykonawcy (jeżeli jest znany na etapie ofertowania), któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy pzp. Wymogi określone pkt. VI.2.4.do VI.2.6 SIWZ stosuje się odpowiednio. 5.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty/usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.1.Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust.2 ustawy lub art.26 ust.2f ustawy, zostanie wezwany w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt IV. SIWZ. Na wezwanie Zamawiającego na w/w podstawie Wykonawca składa niżej wskazane oświadczenia lub dokumenty. 2.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę należy przedłożyć: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzez których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1,5,6,7,8 ustawy pzp, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, innych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału). Oświadczenia, o jakich mowa wyżej , Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej w ofercie, za wyjątkiem oświadczenia o którym mowa poniżej. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: (www.bierun.pl; BIP: zakładka - zamówienia publiczne/zamówienia powyżej 30 000 euro/ogłoszenia o zamówieniach/ przedmiotowe zamówienie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp tj. informacje podawane na otwarciu ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp tj.: o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Zawartość oferty: 3.1 Wypełniony formularz ofertowy. 3.2 Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z zapisami SIWZ. 3.3 Oświadczenia, zobowiązania. 3.4 Pełnomocnictwa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, w przypadku reprezentacji Wykonawcy przez pełnomocnika oraz w przypadku uczestnictwa w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie. 3.5 Informacje w zakresie wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 100 000,00 zł. Zasady, formy i termin wnoszenia wadium określa SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Umowa ramowa nie będzie zawierana.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady 30,00
Termin usunięcia zgłoszonych wad 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza również zmiany zawartej z Wykonawcą umowy w zakresie: 1) Wartości umownej do wysokości 15% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 4 ust. 2, w przypadku: a) zmian ilości wykonanych robót, a wynikających z rozliczenia kosztorysowego robót (ryczałtowo-ilościowego), b) robót zamiennych, c) wprowadzenia zmian VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującą stawką, d) robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy m.in. robót będących następstwem wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian, dokonanych podczas wykonywania robot, e) zamówień nieujętych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia robót o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 1 lit. d i e rozliczenie będzie następowało poprzez sporządzenie kosztorysów na podstawie danych określonych w § 4 ust. 3 pkt. 2 i 3. 2) Zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: a) z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych trwających przez okres powyżej 7 dni, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z przyjętą technologią realizacji prac wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, b) z powodu konieczności wykonania: - robót wymienionych w § 24 ust. 2 pkt 1 lit. b i d, - zamówień nieujętych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiot umowy przez okres powyżej 7 dni; c) zmiany przepisów, okoliczności, których nie można było przewidzieć przy udzielaniu zamówienia, d) siły wyższej, e) wniesienia środków ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne, f) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów typu: bunkry, fundamenty. 3) Mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4) Zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy części zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty. Jeżeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Zmian, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ, a które nie wykraczają poza zakres art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Jeżeli Wykonawca uważa za uzasadnione przedłużenie terminu zakończenia robót budowlanych, zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego pisemnie wraz z podaniem uzasadnienia żądania takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Ogłoszenie o zmianach ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 540094683-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.

Bieruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 542847-N-2019
Data: 29/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Krajowy numer identyfikacyjny 27150489700000, ul. Rynek  14, 43-150  Bieruń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 242 400, e-mail , faks 322 164 777.
Adres strony internetowej (url): www.bierun.pl
Adres profilu nabywcy: www.bierun.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-21, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-29, godzina: 11:00,
 
Zapytania i odpowiedzi: ZP.271.18.7.1 .2019 Bieruń, dnia 10 maja 2019 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.18.2019 pn.: „Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina”. Informuję, że: I. Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęło pytanie. Treść pytania oraz odpowiedź Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma . II. Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu. III. Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert. IV. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Załącznik: 1. Zapytanie do treści SIWZ, odpowiedź Zamawiającego. Załącznik nr 1 do pisma ZP.271.18.7.1.2019 Pytanie . Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje udostępnienia wersji edytowalnej przedmiarów robót. ______________________________________________________________________________________ ZP.271.18.11.1.2019 Bieruń, dnia 24 maja 2019 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.18.2019 pn.: „Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina”. Informuję, że: I. Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęły pytania. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma. II. Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu. III. Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert. IV. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Załączniki: 1. Zapytania do treści SIWZ, odpowiedzi Zamawiającego, zmiany do SIWZ.  
Uwagi: ZP.271.18.8.1.2019 Bieruń, dnia 15 maja 2019 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.18.2019 pn.: „Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina”. Informuję, że: I. Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęły pytania. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego zostaną podane odrębnym pismem. II. W związku z powyższym przedłuża się termin (dzień) składania i otwarcia ofert oraz termin (dzień) wnoszenia wadium: z 21.05.2019 r. na 29.05.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium pozostają bez zmian. UWAGA: Zgodnie z art. 38 ust. 1b Prawa zamówień publicznych, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 (art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych dot. terminów o wyjaśnienie treści SIWZ). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust.1 (w/w art. 38), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. III. W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulega również odpowiednio SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu. IV. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 26 ]
Ogłoszenie o zamówieniu_ZP.271.18.2019 Ogłoszenie o zamówieniu_ZP.271.18.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-04-29 16:55
Żołneczko Agata
5.58MB
SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5_ZP.271.18.2019 SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5_ZP.271.18.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
19-04-29 16:56
Żołneczko Agata
14.13MB
SOPZ_Załącznik nr 6 do SIWZ_ZP.271.18.2019 SOPZ_Załącznik nr 6 do SIWZ_ZP.271.18.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-04-29 16:57
Żołneczko Agata
1.77MB
Zał.nr 3 do umowy_ Porozumienie z Tauron Dystrybucja.pdf Zał.nr 3 do umowy_ Porozumienie z Tauron Dystrybucja.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-04-29 16:59
Kończal Grażyna
816.29KB
Zał.nr 4 do umowy_ Porozumienie z RPWiK.pdf Zał.nr 4 do umowy_ Porozumienie z RPWiK.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-04-29 16:59
Kończal Grażyna
138.83KB
Zał. nr 1 do SOPZ_ Projekt budowlany cz.1.pdf Zał. nr 1 do SOPZ_ Projekt budowlany cz.1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
19-04-29 16:59
Kończal Grażyna
21.91MB
Zał. nr 1 do SOPZ_ Projekt budowlany cz.2_teren kolejowy.pdf Zał. nr 1 do SOPZ_ Projekt budowlany cz.2_teren kolejowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-04-29 17:02
Kończal Grażyna
8.26MB
Zał. nr 2 do SOPZ_ Projekt wykonawczy.pdf Zał. nr 2 do SOPZ_ Projekt wykonawczy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
19-04-29 17:02
Kończal Grażyna
11.05MB
Zał. nr 3 do SOPZ_ Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu cz.1.pdf Zał. nr 3 do SOPZ_ Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu cz.1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-04-29 17:09
Kończal Grażyna
6.75MB
Zał. nr 3 do SOPZ_ Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu cz.2.pdf Zał. nr 3 do SOPZ_ Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu cz.2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-04-29 17:10
Kończal Grażyna
38.82MB
Zał. nr 4 do SOPZ_ STWiORB.pdf Zał. nr 4 do SOPZ_ STWiORB.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-04-29 17:10
Kończal Grażyna
3.08MB
Zał. nr 5 do SOPZ_ Przedmiary robót.pdf Zał. nr 5 do SOPZ_ Przedmiary robót.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
19-04-29 17:11
Kończal Grażyna
470.89KB
Zał. nr 6 do SOPZ_ STANDARDY PROJEKTOWANIA ORAZ WYKONAWSTWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BIERUŃ.pdf Zał. nr 6 do SOPZ_ STANDARDY PROJEKTOWANIA ORAZ WYKONAWSTWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BIERUŃ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-04-29 17:11
Kończal Grażyna
1.26MB
Zał. nr 7 do SOPZ_ Projekt tablicy (wizualizacja) oraz sposób montażu tablicy informacyjnej.pdf Zał. nr 7 do SOPZ_ Projekt tablicy (wizualizacja) oraz sposób montażu tablicy informacyjnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-04-29 17:11
Kończal Grażyna
597.77KB
Pytania i odpowiedzi do SIWZ_część I_ZP.271.18.2019 Pytania i odpowiedzi do SIWZ_część I_ZP.271.18.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
19-05-24 12:42
Plewniok Katarzyna
244.06KB
Informacja o zmianie terminu_ZP.271.18.2019 Informacja o zmianie terminu_ZP.271.18.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-05-15 13:16
Żołneczko Agata
188.86KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_ZP.271.18.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_ZP.271.18.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-05-15 13:17
Żołneczko Agata
179.71KB
Wersja edytowalna załączników do SIWZ_ZP.271.18.2019 Wersja edytowalna załączników do SIWZ_ZP.271.18.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-05-17 10:30
Żołneczko Agata
62.4KB
Pytania i odpowiedzi do SIWZ_część II_ZP.271.18.2019 Pytania i odpowiedzi do SIWZ_część II_ZP.271.18.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-05-24 12:40
Żołneczko Agata
7.84MB
Rys. 4 - Schemat oświetlenia.pdf Rys. 4 - Schemat oświetlenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-05-24 12:51
Kończal Grażyna
149.41KB
Rys. 5.4. Latarnie oświetleniowe cz.2.pdf Rys. 5.4. Latarnie oświetleniowe cz.2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-05-24 12:51
Kończal Grażyna
116.92KB
Informacje z otwarcia ofert_ZP.271.18.2019 Informacje z otwarcia ofert_ZP.271.18.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
19-05-29 13:24
Żołneczko Agata
568.74KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania_ZP.271.18.2019 Ogłoszenie o wyniku postępowania_ZP.271.18.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-06-24 12:53
Żołneczko Agata
358.02KB
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności od etapu badania oferty wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności od etapu badania oferty wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-07-04 10:47
Plewniok Katarzyna
225.57KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 12.07.2019 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 12.07.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-07-12 09:50
Plewniok Katarzyna
455.63KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ZP.271.18.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ZP.271.18.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-07-18 13:53
Żołneczko Agata
1.07MB
Drukuj Liczba odwiedzin: 209455

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl