Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bieruń 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Agata Żołneczko 
Numer postępowania: ZP.271.52.2018 
Przedmiot zamówienia: Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego.  
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2018-11-02 
Termin składania ofert: 2018-11-14 
SIWZ:

Ogłoszenie nr 643051-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń: Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, krajowy numer identyfikacyjny 27150489700000, ul. Rynek  14 , 43150   Bieruń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 242 400, e-mail , faks 322 164 777.
Adres strony internetowej (URL): www.bierun.pl
Adres profilu nabywcy: www.bierun.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bierun.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bierun.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim.
Adres:
Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 (Kancelaria - parter).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego.
Numer referencyjny: ZP.271.52.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I ogólna 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod główny: 09120000-6 Paliwa gazowe Kody pomocnicze: 60300000-1 Usługi przesyłu rurociągami 2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego. 3. Przedmiotem zamówienia kompleksowe dostarczanie (sprzedaż i przesył) gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do: a) zad. 1 – obiektów administrowanych przez Urząd Miejski w Bieruniu, b) zad. 2 – obiektów administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Łączne szacunkowe zużycie w planowanym okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 wynosi: 3 823 619,20 kWh (w tym: UM: 1 235 864,00 kWh, BOSIR: 2 495 700,00 kWh). Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezkosztowych odchyleń od przewidywanego zużycia o co najmniej +/-15%. Zamawiane paliwo gazowe używane jest do celów grzewczych. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. Wykonawca obowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych, zgłaszania do OSD nowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy posiadane dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Wraz z podpisaniem umowy Zamawiający złoży wymagane oświadczenia. Stawki łącznych opłat dystrybucyjnych wskazane w formularzu kalkulacyjnym są wielkościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert, Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą wskazane tam wartości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera załącznik do SIWZ. Wymagania w zakresie realizacji zamówienia zawierają również istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik do SIWZ oraz wskazania określone w pkt. VII SIWZ – Opis sposobu obliczenia ceny. 4. Zamawiający nie przewiduje: zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań zawartych w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy pzp. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 6. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust.2 pkt 1 ustawy pzp: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 09120000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60300000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca posiada: a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, lub oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunku udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunku udziału w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1,7 ustawy pzp Wykonawca przedkłada: 1.Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. 3. Oświadczenie o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp. 2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt : a) VI.2.3.2.SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.5.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VI.2 SIWZ w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 2.6. Dokumenty, oświadczenia mają być aktualne na dzień złożenia dokumentów lub oświadczeń . 3. WYKONAWCA, KTÓRY POLEGA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW. 3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy pzp. 3.4. Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 ustawy pzp - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w SIWZ. 3.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 3.9 Zgodnie z § 9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu spełnienia udziału w postępowaniu (na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. VI.2.3. SIWZ. Wymogi określone pkt. VI.2.4.do VI.2.6 SIWZ stosuje się odpowiednio. 4. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (ART. 23 USTAWY PZP). 4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1,7 ustawy pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt IV SIWZ. 4.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 4.5.Do oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum/spółki cywilnej), należy dołączyć pełnomocnictwo określające w szczególności: 1) nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia i udzielających pełnomocnictwa, 2) nazwę firmy Pełnomocnika/Lidera, 3) zakres działania Pełnomocnika/Lidera, uprawnień do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 4) czas trwania (zawiązania umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tzn. co najmniej okres obejmujący realizację zamówienia), 5) cel zawarcia (wspólny udział w przetargu i wspólna realizacja zamówienia publicznego), 6) datę udzielenia pełnomocnictwa, 7) podpisy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z zasadą ich reprezentacji. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem/Liderem. 5. WYKONAWCA, KTÓRY ZAMIERZA POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY, KTÓRY NIE JEST PODMIOTEM NA KTÓREGO ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI WYKONAWCA POLEGA . 5.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu. 5.2.Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt.VI.2.3. SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust.2 ustawy lub art.26 ust.2f ustawy, zostanie wezwany w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt IV. SIWZ. Na wezwanie Zamawiającego na w/w podstawie Wykonawca składa niżej wskazane oświadczenia lub dokumenty. 2.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę należy przedłożyć: 1. Aktualna koncesja: a) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, lub oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1,7 ustawy pzp, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, innych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału). Oświadczenia, o jakich mowa wyżej , Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej w ofercie, za wyjątkiem oświadczenia o którym mowa poniżej. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: (www.bierun.pl; BIP: zakładka - zamówienia publiczne/zamówienia powyżej 30 000 euro/ogłoszenia o zamówieniach/ przedmiotowe zamówienie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp tj. informacje podawane na otwarciu ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp tj.: o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o której mowa. Poglądowy wzór oświadczenia Zamawiający zamieści wraz informacją z otwarcia ofert. 3. Zawartość oferty: 3.1 Wypełniony formularz ofertowy wraz z formularzami kalkulacyjnymi. 3.2 Oświadczenia, zobowiązania. 3.3 Pełnomocnictwa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, w przypadku reprezentacji Wykonawcy przez pełnomocnika oraz w przypadku uczestnictwa w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie. 3.4 Informacje w zakresie wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców .
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Wadium nie wymaga się.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Umowa ramowa nie będzie zawierana.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza również zmiany zawartej z Wykonawcą umowy w zakresie: a) Zmian wartości umowy w przypadku: - zmiany jednostkowych cen netto o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym, zmiany stawki VAT ; - zmiany taryfy (warunkiem zmiany jest przekazanie informacji o zmianie taryfy wraz z dostarczeniem jej Zamawiającemu). - dodania nowych obiektów. b) Zmiany terminu realizacji umowy, w wyniku okoliczność niezależnych od stron, przedłużającej się procedury zmiany Wykonawcy, wystąpienia środka odwoławczego. c) Zmiany mocy umownej, w przypadku innego zapotrzebowania na moc, niż określono w dokumentacji projektowej po otrzymaniu zgody na taką zmianę od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony jest dany punkt poboru. d) Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia. e) Zmiany harmonogramu rozliczeń, jeżeli jest on korzystny dla Zamawiającego. f) Zmian w wykazie obiektów, szczególnie w przypadku zmian administratora obiektu, oddania nowych obiektów do użytku, zmian własnościowych; g) Zmiany grupy taryfowej, jeżeli jest ona korzystna dla Zamawiającego; h) Innych zmian, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ, a które nie wykraczają poza zakres art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Ogłoszenie o zmianach ogłoszenia:  
Zapytania i odpowiedzi: ZP.271.52.7.2018 Bieruń, dnia 8 listopada 2018 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.52.2018 „Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego”. Informuję, że: I. Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęły pytania. II. Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma. III. Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu. IV. Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert. V. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty. Załączniki: 1.Pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego.. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PISMA ZP.271.52.7.2018 Pytanie 1. Czy aktualnie obowiązujące umowy na dostawę paliwa gazowego wymagają wypowiedzenia? Jaki jest okres wypowiedzenia? Odpowiedź: Umowy nie wymagają wypowiedzenia i zostają rozwiązane z dniem, do którego zostały zawarte. Pytanie 2. Czy do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami? Odpowiedź: W treści SIWZ – Opis sposobu obliczenia ceny (pkt VII.2, str. 8) zapisano: „Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności w cenie 1 kWh należy uwzględnić wszelkie dodatkowe opłaty rozliczeniowe (handlowe) związane z usługą kompleksowego dostarczania paliwa gazowego oraz inne koszty związanie z realizacją zamówienia (np. opłaty związane ze zmianą Wykonawcy, koszty zgłoszenia zmian).Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny uwzględniać zysk Wykonawcy oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą zawierać wyodrębnienie dla poszczególnych grup taryfowych”. Ponadto informujemy, że Zamawiający nie jest płatnikiem podatku akcyzowego. Pytanie 3. Wykonawca wnosi o udostępnienie w wersji edytowalnej załączników: - załącznik nr. 1 - załącznik nr. 2a - załącznik nr. 2b - załącznik nr. 2c - załącznik nr. 2d - załącznik nr. 2e - załącznika „ ilości zamówione w danym miesiącu gazowym rok 2019 ( kwh)” dla Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Urzędu Miejskiego w Bieruniu. - załącznik nr. 6 Odpowiedź: Załączniki zostaną udostępnione w wersji edytowalnej. Pytanie 4. Dotyczy załącznika nr. 6 do SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe za paliwo gazowe były wyrażone w złotych do 5 miejsc po przecinku. Taki zapis będzie korzystniejszy dla Zamawiającego, ponieważ ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na KWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Odpowiedź: W treści SIWZ – Opis sposobu obliczenia ceny (pkt VII.6, str. 9) zapisano: „Wyniki działań arytmetycznych powyżej dwóch miejsc po przecinku zaokrąglać: do cyfry 4 włącznie – w dół, od cyfry 5 – w górę. Cena jednostkowa może być podana powyżej dwóch miejsc po przecinku. W przypadku podania cen jednostkowych powyżej dwóch miejsc po przecinku, Zamawiający dokona jedynie korekty od wartości ceny całkowitej netto pozycji do dwóch miejsc po przecinku, pozostawiając niezmienną cenę jednostkową”. Nie zmienia się treści SIWZ w zakresie formularzy kalkulacyjnych ceny ofertowej. Pytanie 5. Dotyczy – załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku). Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.5. taryfy PSG Sp. z o.o. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc? Odpowiedź: Zamawiający wskazał w treści SIWZ ( zał. 4 SOPZ pkt. 6): umowny okres rozliczeniowy nie krótszy niż 1 m-c. Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy grupy taryfowej W-3.6 był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD. Pytanie 6. Czy Urząd Miejski w Bieruniu to zadanie nr. 1? Czy nr. 2? Odpowiedź: W treści SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (pkt II.3, str. 3) zapisano: „Przedmiotem zamówienia kompleksowe dostarczanie (sprzedaż i przesył) gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do: a) zad. 1 – obiektów administrowanych przez Urząd Miejski w Bieruniu, b) zad. 2 – obiektów administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji”. Pytanie 7. Wykonawca prosi o podanie kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Odpowiedź: Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższe wynika z treści SIWZ – patrz tabela „Ilości zamówione w danym miesiącu gazowym”. Pytanie 8. Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy – załącznik nr. 5 do SIWZ ust. 8 A) Tiret nr. 2 Wykonawca wnosi o usunięcie tego punktu. Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 62 b Prawo Energetyczne od 01.01.2017 r. nie obowiązuje stosowanie Taryfy Wykonawcy w postępowaniach prowadzonych w trybie prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 62b. 1. Taryfy ustalane dla: 1) odbiorców końcowych, z wyjątkiem odbiorców, którzy dokonują zakupu paliw gazowych: a) w punkcie wirtualnym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, b) w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG), c) w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych - które stosuje się do dnia 30 września 2017 r., - przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. od 1.10.2017 roku przedsiębiorstwo energetyczne jest ustawowe zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryfy dla paliw gazowych w zakresie ceny za paliwo gazowe oraz stawki opłaty abonamentowej. Odpowiedź: Zapis tiretu 2 w ust. 8a w zał. nr 5 (Istotne postanowienia umowy)do SIWZ otrzymuje brzmienie: „- zmiany cen jednostkowych netto przez Wykonawcę. Warunkiem jest przekazanie informacji Zamawiającemu o planowanych zmianach, w okresie min. 30 dni przed ich wprowadzeniem oraz o podstawie ich dokonania. Pytanie 9. Dotyczy formularza kalkulacyjnego – załącznik nr. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe za paliwo gazowe były wyrażone w groszach do 5 miejsc po przecinku. Taki zapis będzie korzystniejszy dla Zamawiającego, ponieważ ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na KWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 4. Pytanie 10. Dotyczy formularza kalkulacyjnego – załącznik nr. 6 W formularzu są podane błędne stawki opłat dystrybucyjnych. Czy w związku z tym, na fakturze stawki opłat dystrybucyjnych zostaną naliczone zgodnie z obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego? Odpowiedź: W formularzu kalkulacyjnym, wskazano wartości zgodnie z zapisem SIWZ pkt. VII.3 do określenia wartości zamówienia i zapewnienia porównywalności złożonych ofert. Dalej w/w punkcie wskazano, że w trakcie realizacji zamówienia opłaty dystrybucyjne mogą ulegać zmianie. Na fakturze stawki opłat dystrybucyjnych będą zgodne z obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. ZP.271.52.9.2018 Bieruń, dnia 9 listopada 2018 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.271.52.2018 „Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego”. Informuję, że: I. Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynęły pytania. Poniżej treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego. Pytanie : Wykonawca prosi o weryfikację zużyć w podziale na miesiące dla UM Bieruń. Suma wartości dla adresu ul. Spiżowa 1 43-150 Bieruń to 22 000 (wpisano 22 500), dla adresu ul. Mielęckiego 1a 45-155 Bieruń OSP suma wartości to 72 200 (wpisano 75 200). Tym samym ogólne zużycie po przeliczeniu miesięcznych zużyć wynosi 1 234 364 kWh. Odpowiedź Zamawiającego : Treść SIWZ pozostaje bez zmian. II. Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu. III. Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert. IV. Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
Ogłoszenie o zamówieniu_ZP.271.52.2018 Ogłoszenie o zamówieniu_ZP.271.52.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-11-02 11:35
Żołneczko Agata
7.23MB
SIWZ wraz z załącznikami_ZP.271.52.2018 SIWZ wraz z załącznikami_ZP.271.52.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-11-02 11:37
Żołneczko Agata
14.73MB
Pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 8.11.2018 Pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 8.11.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-11-09 13:01
Plewniok Katarzyna
1.53MB
Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (zał.1,2a-e,6, tabela Ilości zamówione... Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (zał.1,2a-e,6, tabela Ilości zamówione...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-11-08 14:22
Plewniok Katarzyna
328KB
Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 9.11.2018 Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 9.11.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-11-09 12:59
Plewniok Katarzyna
248.51KB
Informacje z otwarcia ofert_ZP.271.52.2018 Informacje z otwarcia ofert_ZP.271.52.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-11-14 13:10
Żołneczko Agata
677.37KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania_ZP.271.52.2018 Ogłoszenie o wyniku postępowania_ZP.271.52.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-11-21 09:21
Żołneczko Agata
321.9KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ZP.271.52.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ZP.271.52.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-12-07 09:51
Żołneczko Agata
1.46MB
Drukuj Liczba odwiedzin: 195058

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl