Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Bieruń: Usługa oświetleniowa w latach 2020-2021. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Ogłoszenie nr 550204408-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.

Bieruń: Usługa oświetleniowa w latach 2020-2021. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Krajowy numer identyfikacyjny 27150489700000, ul. Rynek  14, 43-150  Bieruń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 242 400, e-mail zamowienia@um.bierun.pl , faks 322 164 777.
Adres strony internetowej (url): www.bierun.pl
Adres profilu nabywcy: www.bierun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Usługa oświetleniowa w latach 2020-2021.
Numer referencyjny  ZP.271.26.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot : 50232110-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego kody pomocnicze: 50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Usługa oświetleniowa w latach 2020-2021”. 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetleniowej w roku 2019 polegającej na utrzymaniu sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetleniu ulic i placów znajdujących się na terenie Gminy Bieruń na ciągach ulicznych wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: 1) Bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieruń, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2) Utrzymanie świecenia punktów świetlnych w ilości nie mniejszej niż 95% całości. 3) Wymianę uszkodzonych źródeł światła, elementów zabezpieczeń, wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej. 4) Wymianę uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnienie obejm, i innych elementów słupowych. 5) Bieżące naprawy i konserwacje szaf oświetlenia ulicznego (w tym regulacje sterowników astronomicznych). 6) Mycie kloszy opraw ulicznych przy wymianie źródeł światła. 7) Wycinkę gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego. 8) Utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego. 9) Kontrole inspekcyjne wykonywane wg potrzeb. 10) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu robót eksploatacyjnych. 11) Dobudowa punktów świetlnych na istniejącej sieci oświetleniowej w porozumieniu z Zamawiającym. 12) Demontaż punktów świetlnych należących do Wykonawcy, z których Zamawiający zrezygnuje w trakcie trwania umowy 4. Warunki realizacji wykonania zamówienia określa wzór umowy, stanowiąc załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Zadanie będzie realizowane w okresie budżetowym 2020-2021. 6. Zamawiający nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp, udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ,7 ustawy pzp. 7. Zamawiający przewiduje zastosowanie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wymagania w tym zakresie zawiera SOPZ i wzór umowy. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
II.5) Główny Kod CPV: 50232110-4
Dodatkowe kody CPV:
50232100-1

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
1.Podstawa prawna. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a) i b), ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Prawne i faktyczne uzasadnienie wyboru trybu. Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 stanowi, że zamawiający może udzielić zmówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. W analizowanej sytuacji występuje następujący stan faktyczny i prawny : W analizowanej sytuacji występuje następujący stan faktyczny i prawny: Obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy (ustawa o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9d ust. 11 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) Operator systemu przesyłowego oraz operator systemu połączonego, mając na względzie racjonalne wykorzystanie posiadanych środków trwałych, jeśli warunki techniczne i wymagania bezpieczeństwa na to pozwalają, mogą je udostępnić innym podmiotom, na zasadach równego traktowania, na cele inne niż określone w ust 1 pkt 2 (tj. przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej), niezwiązane z produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną. Pismem nr GK.7021.1.2019.(15295) z dnia 19 sierpnia 2019 r. Gmina Bieruń zwróciła się do firmy TAURON Dystrybucja Serwis S.A. z zapytaniem czy wyraża zgodę aby konserwacją oświetlenia ulicznego oraz świadczeniem usługi oświetleniowej na sicie nN, będącej jej własnością, zajmował się inny podmiot wybrany w trybie przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych). W odpowiedzi Gmina Bieruń otrzymał pismo nr TD/NMG/2019-08-29/0000003 z którego jednoznacznie wynikało, że TAURON Dystrybucja Serwis S.A. nie wyraża zgody, aby konserwacją oświetlenia ulicznego oraz świadczeniem usługi oświetleniowej na sieci nN zajmowała się inna firma (korespondencja w załączeniu). Dodatkowo zgodnie z decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14.07.2006 r. (sygn. akt RKT-46/2006), odmowa wyrażenia zgody udzielona przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (poprzednik TAURON Dystrybucja S.A.) na wybór innych podmiotów na wykonanie przedmiotowej usługi nie stanowi praktyki ograniczającej konkurencję w myśl ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt 1 a (przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze) i b (przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych) Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy wykonawcy: TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Plac Powstańców Śląskich 20 53-314 Wrocław.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. ,  ,  Plac Powstańców Śląskich 20 ,  53-314,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ZP.271.26.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ZP.271.26.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
19-10-30 13:07
Żołneczko Agata
1.12MB
Ogłoszenie o wyniku postępowania_ZP.271.26.2019 Ogłoszenie o wyniku postępowania_ZP.271.26.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
19-10-28 14:23
Żołneczko Agata
296.03KB
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy_ZP.271.26.2019 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy_ZP.271.26.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-09-26 15:10
Żołneczko Agata
1.17MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_ZP.271.26.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_ZP.271.26.2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-10-07 16:25
Żołneczko Agata
817.92KB

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 15880

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl