• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przyjmowanie i załatwianie spraw/Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości/Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków (..)

Uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wyłożonego do publicznego wglądu

Karta Informacyjna

I. NAZWA SPRAWY

UWAGI DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

II. WYDZIAŁ REALIZUJĄCY:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - segment A, II piętro, pokój nr 204.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek „uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu”.

2. Mapa terenu w skali 1:1000 lub 1:2000.

V. TERMIN ODPOWIEDZI:

Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu jest nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu (każdorazowo wyznacza się go w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu). Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Miejska, o czym informuje się wnoszącego uwagi.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zgodnie z art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcia o nieuwzględnieniu uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

VII. OPŁATA

Nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń.

IX. UWAGI

O odrzuceniu uwag rozstrzyga Rada Miejska w uchwale przyjmującej plan zagospodarowania przestrzennego.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Mapa terenu w skali 1:1000 lub 1:2000.

XI. OCHRONA DANYCH OSOOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są: strony postępowania. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: GPN XIX
pdf 2018-05-25 UWAGI DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1645
UWAGI DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 184.96KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Bednarczyk Dawid 2013-03-28 10:20
Aktualizacja publikacji
Kucz Magdalena 2020-08-06 15:18
Wytworzenie publikacji
UM w Bieruniu 2020-08-06 15:17
Zatwierdzenie
Magdalena Kucz 2020-08-06 15:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
350
do góry