• język migowy
BIP
Grafika BIP

Bieruński Bon Żłobkowy

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Przyznanie świadczenia pieniężnego „Bieruński Bon Żłobkowy”.

"Bieruński Bon Żłobkowy" to świadczenie pieniężne dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń, mające na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w ramach realizowanej i kształtowanej polityki prorodzinnej w Gminie.

"Bieruński Bon Żłobkowy" przysługuje rodzicom dziecka, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym albo osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej lub rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • zamieszkują wraz z dzieckiem na terenie Gminy Bieruń,
  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Bieruń, jeżeli uzyskują dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową,
  • nie korzystają z urlopu wychowawczego, rodzicielskiego, macierzyńskiego lub tacierzyńskiego,
  • sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem,
  • mają zawartą umowę o objęcie dziecka opieką z niepublicznym podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Bieruń.

Świadczenie przysługuje także, jeżeli oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej lub rodzic samotnie wychowujący dziecko rodzic nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:

  • legitymowania się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • kontynuowania nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

II. Wydział realizujący:

Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych

III. Osoba prowadząca sprawę:

Inspektor ds. społecznych

IV. Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „Bieruński Bon Żłobkowy” wraz z załącznikami.

Załączniki obligatoryjne:
- kopia umowy o objęcie dziecka opieką zawarta z niepublicznym podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Bieruń;
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej;
- dokumenty potwierdzające rozliczenie,  podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Bieruń.

Załączniki dodatkowe - zgodnie z wnioskiem.

V. Termin realizacji:

Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni.

VI. Tryb odwoławczy

Postępowanie w każdym przypadku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Od decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Bierunia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

IX. Uwagi:

Brak

X. Załączniki:

- Uchwała Nr VI/4/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bieruński Bon Żłobkowy”
- Zarządzenie nr B.0050.124.2022 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Regulamin składania i realizacji wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego „Bieruński Bon Żłobkowy”
- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „Bieruński Bon Żłobkowy”

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: WKS_3
pdf 2022-07-01 Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu.pdf 258.98KB zobacz
pdf 2022-07-01 Zarządzenie Burmistrza Miasta Bierunia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
Zarządzenie Burmistrza Miasta Bierunia.pdf 0.9MB zobacz
pdf 2022-07-01 Regulamin przyznawania świadczenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
Regulamin przyznawania świadczenia.pdf 152.44KB zobacz
pdf 2022-07-01 Wniosek o przyznanie Bieruńskiego Bonu Żłobkowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
Wniosek o przyznanie Bieruńskiego Bonu Żłobkowego.pdf 258.91KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
Pędziwiatr Lidia 2022-07-01 10:24
Aktualizacja publikacji
Pędziwiatr Lidia 2022-07-01 10:32
Wytworzenie publikacji
Lidia Pędziwiatr 2022-06-30 10:32
Zatwierdzenie
Jolanta Sałęga 2022-06-30 10:32
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
459
do góry