Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy - SC IV

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

II. Wydział realizujący:

Urząd Stanu Cywilnego

III. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Orocz

IV. Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony formularz wniosku.
2.Dowód wniesienia opłaty.
3.Uwierzytelniony odpis, wypis lub uwierzytelniona reprodukcja aktu stanu cywilnego (dotyczy sprostowania na podstawie materiałów archiwalnych).
4.Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

V. Termin realizacji:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający transkrypcję aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. sprostowania. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

VI. Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie sprostowania aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego potwierdzającego transkrypcję: 39 PLN.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
ING SA 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 6, parter, segment A

IX. Uwagi:

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

X. Załączniki

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: USC IV [ 1 ]
Wniosek o uzupełnienie Wniosek o uzupełnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
18-12-31 10:20
Orocz Sylwia
12.62KB

Redakcja strony: Uzupełnienie aktu stanu cywilnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl