Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy – SO VIII

Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

II. Wydział realizujący:

Wydział Spraw Obywatelskich

III. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Orocz, Katarzyna Adamczyk, Ewa Kolny

IV. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego;
2. Dowód osobisty(Do wglądu).
3. Dokument stwierdzający, że wnioskodawca posiada status strony (akt własności, umowa najmu lokalu itp.);

V. Termin realizacji:

Postępowanie administracyjne kończy się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o wymeldowanie decyzją administracyjną, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy lub dłużej.

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

VII. Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10,00 zł.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł.
3. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

VIII. Miejsce składania wniosku:

Kancelaria- parter Urzędu Miejskiego

IX. Uwagi:

1. Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu trwale, dobrowolnie lub w wyniku orzeczenia sądu.
2. Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego terminu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
3. Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie trwale i dobrowolnie opuściła lokal, z którego ma nastąpić wymeldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny przedmiotowego lokalu).
4. O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających Wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.
5. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu.

X. Załączniki

Brak

Redakcja strony: Wydawanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl