Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XI/10/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zmian budżetu.

XI/9/2008 (2013-04-16)

W sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.

XI/8/2008 (2013-04-16)

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2009 rok.

XI/7/2008 (2013-04-16)

W sprawie : Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ( Alkoholizm, Narkomania ) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009.

XI/6/2008 (2013-04-16)

W sprawie: ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

XI/5/2008 (2013-04-16)

W sprawie: wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Bieruń.

XI/4/2008 (2013-04-16)

W sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.

XI/3/2008 (2013-04-16)

W sprawie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2009 roku.

XI/2/2008 (2013-04-16)

W sprawie: poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2009 r.

XI/1/2008 (2013-04-16)

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2009 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5490

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl