Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XI/14/2007 (2013-04-18)

W sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bieruń.

XI/13/2007 (2013-04-18)

W sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń na okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

XI/12/2007 (2013-04-18)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Bieruń, ustalonej przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Bieruniu, na okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

XI/11/2007 (2013-04-18)

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2008 rok.

XI/10/2007 (2013-04-18)

W sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

XI/9/2007 (2013-04-17)

W sprawie: ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

XI/8/2007 (2013-04-17)

W sprawie: nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych po byłym PGR przy ul. Sadowej w Bieruniu.

XI/7/2007 (2013-04-17)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko - Lędzińskiemu z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczego w Lędzinach na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.

XI/6/2007 (2013-04-17)

W sprawie: zmian budżetu.

XI/5/2007 (2013-04-17)

W sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5976

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl