Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XVI/11/2018 (2018-12-03)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok

XVI/10/2018 (2018-12-03)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

XVI/9/2018 (2018-12-03)

w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

XVI/8/2018 (2018-12-03)

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

XVI/7/2018 (2018-12-03)

w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Bieruń oraz ustalenia stawki procentowej

XVI/6/2018 (2018-12-03)

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

XVI/5/2018 (2018-12-03)

w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

XVI/4/2018 (2018-12-03)

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2019 r.

XVI/3/2018 (2018-12-03)

w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2019 r.

XVI/2/2018 (2018-12-03)

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
Drukuj Liczba odwiedzin: 1629

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl