• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

Warunki i opłaty z tytułu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Bieruniu

 1. Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP Urzędu Miejskiego jest obowiązany:
  • poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,
  • dalej udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,
  • poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.
 2. Urząd Miejski w Bieruniu nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zamieszczonej w BIP, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
 3. Urząd Miejski w Bieruniu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Miejskiemu w Bieruniu.

Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie

 1. Urząd Miejski w Bieruniu udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. Urząd Miejski w Bieruniu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymana oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski w Bieruniu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 2. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym, że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Bieruń
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-15 15:19
Aktualizacja publikacji
Bienioszek Grzegorz 2019-11-25 10:46
Wytworzenie publikacji
Bednarczyk Dawid 2016-08-23 09:17
Zatwierdzenie
Bednarczyk Dawid 2016-08-23 09:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
30
do góry