• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Organizacje pozarządowe/OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

5 Kwietnia 2016

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239) oraz Uchwały Nr XI/1/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2016 rok, Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie nw. zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na wspieranie ich realizacji.

 I.          Rodzaj zadania

 1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów choroby alkoholowej wśród mieszkańców Bierunia, w tym:

- organizacja obozu terapeutycznego dla uzależnionych i współuzależnionych, gwarantującego obecność profesjonalnych   terapeutów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

- organizacja imprez kulturalno-turystycznych mających na celu propagowanie idei trzeźwości
oraz zdrowego stylu życia,

- organizacja działań socjoterapeutycznych i opiekuńczych wobec osób uzależnionych i ich rodzin,

- prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców Bierunia,

- realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych dla podopiecznych świetlic wsparcia dziennego
o charakterze opiekuńczym prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu oraz uczniów bieruńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (mieszkańców Bierunia) w zakresie rehabilitacji i rewalidacji osób niewidomych i niedowidzących.

3. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie wydawania żywności.

4. Współpraca z miastami partnerskimi Bierunia – Meung sur Loire i Ostrogiem.

5. Współpraca z miastem partnerskim Bierunia – Gundelfingen.

6. Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację festynu rodzinnego.

7. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie upowszechniania kultury i sztuki poprzez organizację przeglądu regionalnych zespołów folklorystycznych.

8. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu , turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację wyjazdów sportowo-wypoczynkowych.


 1. II.        Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 III.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć następujące środki finansowe:

 1. zadanie określone w pkt I.1  kwotę: 10 000 zł,
 2. zadanie określone w pkt I.2  kwotę: 9 000 zł,
 3. zadanie określone w pkt I.3  kwotę: 35 000 zł,
 4. zadanie określone w pkt I.4  kwotę: 9 000 zł,
 5. zadanie określone w pkt I.5  kwotę: 9 000 zł,
 6. zadanie określone w pkt I.6  kwotę: 4 000 zł.
 7. zadanie określone w pkt I.7  kwotę: 6 000 zł.
 8. zadanie określone w pkt I.8  kwotę: 3 000 zł.

  IV.     
  Zasady przyznawania dotacji
  1. Zlecanie realizacji zadań publicznych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma formę wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  2. Gmina Bieruń informuje oferentów, że ciężar zdobycia pozostałej części środków niezbędnych przy realizacji powyższych zadań spoczywa na organizacji pozarządowej.
  3. Dotacja może zostać przyznana nawet wtedy, gdy złożona będzie tylko jedna oferta na wykonanie zadania publicznego.
  4. Udzielenie dotacji z budżetu nastąpi na podstawie umowy.

   V.       
   Termin i warunki realizacji zadania

   1. Realizację zadań konkursowych przewiduje się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.
   2. Dotowany jest zobowiązany do wykorzystania dotacji, zgodnie z celem na jaki ją otrzymał i na warunkach określonych umową.
   3. Dotujący sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania przez dotowanego, w zakresie wydatkowania przekazanych mu środków finansowych na cele określone
   w umowie.
   4. Dotowany na żądanie kontrolującego (wskazanego przez gminę) zobowiązany jest udostępnić wszelkie dokumenty oraz udzielić stosownych wyjaśnień, w zakresie wydatków finansowanych z dotacji.
   5. Szczegóły odnośnie sposobu i terminu przekazywania środków finansowych, warunków realizacji zdania oraz kontroli wydatków zostaną określone w umowie

 VI.      Przygotowanie oferty

Oferty  należy  składać na  formularzu ofert, określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki  Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru  oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  z  2011 r. Nr 6, poz. 25) – do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu (www.bip.bierun.pl) w zakładce „Ogłoszenia urzędowe”, dalej „Organizacje pozarządowe”.

 VII.   Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu,  ul. Rynek 14 (Kancelaria) w  zaklejonej kopercie z dopiskiem jednoznacznie określającym rodzaj zadania konkursowego.

Ofertę można złożyć przy pomocy Generatora eNGO https://bierun.engo.org.pl/ i złożyć jej papierową wersję w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.

 

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od termin składania ofert wskazanego
  w ogłoszeniu.
 2. Oferty będzie rozpatrywać komisja powołana przez Burmistrza Miasta Bierunia.
 3. Wybór ofert zatwierdza Burmistrz Miasta Bierunia.
 4. Burmistrz miasta zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
 5. Przy ocenie zgłoszonych ofert komisja konkursowa będzie kierować się kryteriami określonymi w § 6 Regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych
  na realizację zadań publicznych gminy Bieruń, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr B.0050.28.2013 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 27 lutego 2013 r.

 IX.     Informacje o kwocie przekazanej z budżetu gminy Bieruń w obszarze zadań określonych w pkt I objętych konkursami w 2015 r.

 

 1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów choroby alkoholowej wśród mieszkańców Bierunia.

 Kwota 10 000 zł

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (mieszkańców Bierunia) w zakresie rehabilitacji i rewalidacji osób niewidomych i niedowidzących.

Kwota 10 000 zł

 1. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,  poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie wydawania żywności.

Kwota 40 000 zł

 1. Współpraca z miastami partnerskim Bierunia – Meung sur Loire i Ostrogiem.

Kwota 10 000 zł

 1. Współpraca z miastem partnerskim Bierunia – Gundelfingen.

Kwota 7 000 zł

6. Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację festynu rodzinnego.

Kwota 0 zł


7. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie upowszechniania kultury i sztuki poprzez organizację przeglądu regionalnych zespołów folklorystycznych.

Kwota 0 zł


8. Działanie na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu , turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację wyjazdów sportowo-wypoczynkowych.

Kwota 0 zł

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Organizacje pozarządowe
doc 2016-04-05 Oferta realizacji zadania publicznego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
Oferta realizacji zadania publicznego.doc 92.5KB -
docx 2016-04-06 Wzór umowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
Wzór umowy.docx 25.17KB -
pdf 2016-04-07 Zarządzenie B.0050.28.2013.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
Zarządzenie B.0050.28.2013.pdf 1.11MB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
129
do góry