• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia urzędowe/Organizacje pozarządowe/OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

31 Stycznia 2020

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY BIERUŃ, REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W 2020 ROKU

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/13/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2020 rok, Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie nw. zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

I. Rodzaj zadania

„Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez wspieranie i promocję zdrowego trybu życia oraz uświadamianie zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu”.

W ramach realizacji zadania przewiduje się  m. in.:

 • prowadzenie działań terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • organizację wyjazdu dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Bieruń powiązanego z programem terapeutycznym,
 • prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych oraz działań profilaktycznych o tematyce uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Gminy Bieruń, m.in. poprzez konferencje, prelekcje, wydawnictwa niskonakładowe, itp.

 II. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 8 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Realizacja zadania publicznego zlecana jest w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zadanie określone w pkt I ma formę wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania w ramach dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania. Gmina Bieruń informuje oferentów, że ciężar zdobycia pozostałej części środków niezbędnych przy realizacji powyższego zadania spoczywa na organizacji pozarządowej.
 3. Dotacja może zostać przyznana nawet wtedy, gdy złożona będzie tylko jedna oferta na wykonanie zadania publicznego.
 4. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bieruń nastąpi na podstawie umowy.

  V. Termin i warunki realizacji zadania
 5. Zadanie objęte konkursem winno być zrealizowane w 2020 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 6. Dotowany jest zobowiązany do wykorzystania dotacji, zgodnie z celem na jaki ją otrzymał i na warunkach określonych umową.
 7. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością oraz z zachowaniem obowiązujących standardów i przepisów, określonych w ofercie.
 8. Zadanie winno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Bieruń.
 9. Oferent musi posiadać odpowiednią kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego ofertą.
 10. Dotujący sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania przez dotowanego,
  w zakresie wydatkowania przekazanych mu środków finansowych, jak i wkładu własnego na cele określone w umowie.
 11. Dotowany na żądanie kontrolującego (wskazanego przez gminę) zobowiązany jest udostępnić wszelkie dokumenty oraz udzielić stosownych wyjaśnień, w zakresie wydatków finansowanych z dotacji.
 12. Szczegóły odnośnie sposobu i terminu przekazywania środków finansowych, warunków realizacji zdania oraz kontroli wydatków zostaną określone w umowie.
 13. Dotowany podmiot zobowiązany jest do:
 14. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 15. dołączenia do sprawozdań z realizacji zadania publicznego:
 • kserokopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów finansowych (rachunków, faktur, dokumentów księgowych), wchodzących w skład przedkładanego sprawozdania,
 • dokumentów potwierdzających opłacenie faktur i rachunków,
 • innych dokumentów mogących mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zdania.

  VI.Przygotowanie oferty

Oferty  należy  składać na  formularzu ofert, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) - do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu (www.bierun.pl) w zakładce ”Miasto”, dalej „Organizacje pozarządowe”.

 VII.Termin i miejsce składania ofert.

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, Rynek 14 (Kancelaria) lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji lub podmiotu uprawnionego, z oznaczeniem, że dotyczy konkursu ofert oraz wskazaniem nazwy zadania publicznego.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu papierowej wersji do Urzędu Miejskiego
  w Bieruniu.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez ich otwierania.

  VIII.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
 1. Oferty będzie rozpatrywać komisja powołana przez Burmistrza Miasta Bierunia.
 2. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
 3. Komisja przy rozpatrywaniu ofert:
 • ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
  lub podmiot uprawniony,
 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot uprawniony będą realizować zadanie publiczne,
 • ocenia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
  na realizację zadania publicznego,
 • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów uprawnionych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość
  oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Komisja przedstawia rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Miasta Bierunia.
 2. Ostateczną decyzję o udzieleniu zlecenia zadania i wysokości dofinansowania, po zapoznaniu się z opinią Komisji, podejmuje Burmistrz Miasta Bierunia.
 3. Wyboru ofert dokonuje się w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 4. Burmistrz Miasta Bierunia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

IX.Informacja o zrealizowanych w 2019 r. i 2020 r. przez organ administracji publicznej zadaniach publicznych tego samego rodzaju, jak określone w pkt I i związanych z nimi kosztami

„Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez wspieranie i prowadzenie działań promujących zdrowy tryb życia i ukazujących zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu”.

Rok 2019

Koszt całkowity zadania 5 600 zł, z tego z dotacji Gminy Bieruń 5 000 zł.

Rok 2020
Brak zrealizowanych zadań tego samego rodzaju.

 

 

Drukuj
Liczba odwiedzin
131
do góry